Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

40/2022. (VI.23.) sz. K.T. határozat a NES Energy Zrt „Napelem Park” beruházásával érintett

0122/9 hrsz-ú „kivett közút” ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a NES Energy Zrt „Napelem Park” beruházásával érintett 0122/9 hrsz-ú

„kivett közút” ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a NES Energy Zrt „Napelem Park” beruházásával érintett 0122/9 hrsz-ú

„kivett közút” ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Kormányhivatal útügyi osztályával és a beruházóval közösen egyeztettünk és egyszerűbb megoldás az út megszüntetése, mint forgalom elől elzárt magánúttá minősítése, azért is, mert a NES nem fogja útként használni, ezt is beépítik napelemekkel. A megszüntetés után „kivett beépítetlen terület” művelési ágba kerül és megköthető az adásvételi szerződés.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

40/2022.(VI.23.) határozata

a NES Energy Zrt „Napelem Park” beruházásával érintett 0122/9 hrsz-ú

kivett közút” ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. A Sajószöged, 0122/9 hrsz-ú „kivett közút” átminősítési eljárásának megindításáról szóló 63/2021.(VIII.26.) határozatát visszavonja.

  2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Sajószöged, 0122/9 hrsz-ú „kivett közút” megszüntetésére vonatkozó eljárást a Kormányhivatalnál kérelmezze és az eljárással kapcsolatos nyilatkozatokat, hozzájárulásokat megtegye.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző