Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

53/2013.(VII.16.) Tárgy: A KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat beadása

54/2013.(VII.16.) Tárgy: A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat beadása

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése, javaslat a vélemények elfogadására, a véleményezési szakasz lezárására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat beadása

dr. Gulyás Mihály polgármester: előző testületi ülésen már szavaztunk a pályázaton való részvételről, de ehhez szükséges a mostani határozati javaslatról történő szavazás. Ismertette a kiküldött határozati javaslatot és az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2013.(VII.16.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat beadása

Sajószöged Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-.1.1.1/C/13) történő részvétellel” tárgyában készített előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

  1.         A Képviselő-testület         támogatja a KEOP-1.1.1/C/13pályázat benyújtását. A         Képviselő-testület jelen határozatával igazolja, hogy a Miskolc         Térségi Konzorcium által az üzemeltetési koncepció         alátámasztásához felhasznált, illetve a Megvalósíthatósági         Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak         megfelelnek.

  1.         Sajószöged Önkormányzat         Képviselő-testülete az MT-ben bemutatott üzemeltetési         koncepciót, megismerte és elfogadja.

  1.         Sajószöged Önkormányzat         ezúton igazolja, hogy települési szilárdhulladék kezeléséhez,         gyűjtéséhez a korábbi KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító         számú projekten túl nem vett igénybe támogatást, más         pályázatban nem vesz részt.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése, javaslat a vélemények elfogadására, a véleményezési szakasz lezárására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezetet minden hatáskörrel rendelkező szakhatóság véleményezte. Senki nem emelt kifogást, néhányan jeleztek jogszabályi- és tervpontosítást. Ezeket javaslom elfogadni és a tervekbe átvezetni.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2013.(VII.16.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged község településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos beérkezett véleményeket megismerte, a módosító javaslatokat elfogadja és a döntését az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével dolgoztassa át a településrendezési eszközök módosításáról szóló tervdokumentációt és a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet és azokat végső szakmai véleményezésre küldje meg az állami főépítésznek.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Napköziotthonos Óvodában megkezdődött a felújítás, amely tisztasági festésből és csoportszoba lamináltpadló burkolásából áll. Villámhárító és tűzvédelmi rendszer kialakítása is szükséges, amely előreláthatólag néhány héten belül elkezdődik.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző