Áttekintés

1.1.sz.mell.
1.2.sz.mell.
2.1.sz.mell
2.2.sz.mell
3.sz.mell.
4.sz.mell.
5.1. sz. mell
5.1.1. sz. mell
5.1.1.1. sz. mell
5.1.1.2. sz. mell
5.1.1.3. sz. mell
5.1.1.4. sz. mell
5.1.1.5. sz. mell
5.1.1.6. sz. mell
5.1.1.7. sz. mell
5.1.1.8. sz. mell
5.1.1.9. sz. mell
5.2. sz. mell
5.2.1. sz. mell
5.3. sz. mell
5.3.1. sz. mell
5.4. sz. mell.
5.4.1. sz. mell.
5.5. sz. mell.
5.5.1. sz. mell.
1. sz tájékoztató t.
2.sz tájékoztató t.
3.sz tájékoztató t.
4.sz.tájékoztató t.

Munkalap 1: 1.1.sz.mell.

  2 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Sajószöged Község Önkormányzata 2014. évi Költségvetésének összevont mérlege 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5

Bevételek


1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
79054
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824   24 155
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920   30 529
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514   2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok     170
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
3 080
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 250
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
 
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
19 250
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
  235
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások     235
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 641   128 260
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841   119 231
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250   5 065
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591   114 166
4.2. Gépjárműadó 6 800   7 434
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók     808
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek     787
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 12 748   24 175
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 090   3 025
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke     762
5.4. Tulajdonosi bevételek      
5.5. Ellátási díjak 9 245   13 502
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 413   4 222
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése     2 464
5.8. Kamatbevételek     6
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Egyéb működési bevételek     194
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000   504
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000    
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése     504
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636   21 770
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     19 856
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636   1 914
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
  12 500
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz     12 500
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 202 889   285 748
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
   
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000   18 100
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000   18 100
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056   5 302
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056   5 302
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

 
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések      
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
   
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
 
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
23 402
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 249 945
309 150
 

   
         

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 227 078

1.1. Személyi juttatások 77 473   95 634
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 296   22 380
1.3. Dologi kiadások 79 645   87 185
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341   24 777
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323   64 843
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések     5
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1 323   1 527
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre      
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     30 551
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.14. - Kamattámogatások      
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000   32 760
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000   8 914
2.1. Beruházások 3 415   8 514
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 5 450    
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135    
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12. - Lakástámogatás      
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135   400
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 7 917   5 417
3.1. Általános tartalék 3 600   1 050
3.2. Céltartalék 4 317   4 637
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 249 995   309 150
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
   
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
 
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
   
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása      
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
 
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
   
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása  
 
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
 
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
 
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése      
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
 
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 249 995   309 150 


   
2 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.
   

Munkalap 2: 1.2.sz.mell.

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat
1 2 3
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok  
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 691
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591
4.2. Gépjárműadó 6 800
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 50
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 12 748
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 090
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 9 245
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 413
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 202 939
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 249 995K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat
1 2 3
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 227 078
1.1. Személyi juttatások 77 473
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 296
1.3. Dologi kiadások 79 645
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések  
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.14. - Kamattámogatások  
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 3 415
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 5 450
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 7 917
3.1. Általános tartalék 3 600
3.2. Céltartalék 4 317
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 249 995
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése  
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 249 995
     
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -47 056
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 47 056

Munkalap 3: 2.1.sz.mell

  I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
        Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat
1 2 3. 4. 5.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 65 864 Személyi juttatások 77 473
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 296
3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások 79 645
4. Közhatalmi bevételek 105 691 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
5. Működési célú átvett pénzeszközök 3 636 Egyéb működési célú kiadások 31 323
6. 4.-ből EU-s támogatás   Tartalékok 7 917
7. Egyéb működési bevételek 12 748    
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 187 939 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 234 995
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 47 056 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 17 056 Likviditási célú hitelek törlesztése  
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
17. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 30 000 Kölcsön törlesztése  
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Betét elhelyezése  
21. Értékpapírok bevételei      
22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 47 056 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 234 995 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 234 995
24. Költségvetési hiány: 47 056 Költségvetési többlet: -
25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -
 
   

Munkalap 4: 2.2.sz.mell

  II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
        Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat
1 2 3 4 5
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   Beruházások 3 415
2. 1.-ből EU-s támogatás   1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
3. Felhalmozási bevételek 15 000 Felújítások 5 450
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások 6 135
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek      
7.        
8.        
9.        
10.        
11.     Tartalékok  
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 15 000 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 000
13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
14. Költségvetési maradvány igénybevétele   Hitelek törlesztése  
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
16. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
17. Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése  
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése  
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai  
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele      
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
23. Értékpapírok kibocsátása      
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek      
25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 15 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 000
27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: -
28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Munkalap 5: 3.sz.mell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
          Ezer forintban !
Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás
2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet
1 2 3 4 5 6=(2-4-5)
Térburkolat program folytatása (járdaépítés) 2 415 2014-2014   2 415  
Villanyhálózat kiépítése zártkertek 2 500 2014-2014   500  
Petőfi szobor 4 000 2014-2014   500  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ÖSSZESEN: 8 915

3 415

Munkalap 6: 4.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
          Ezer forintban !
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás
2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)
1 2 3 4 5 6
Belterületi utak felújítása 57 500 2014.-2014   2 500  
Közvilágítás korszerűsítése   2014-2014   1 500  
Sportöltöző bővítése fűnyírótárolóval 300 2014-2014   300  
Napközi Otthonos Óvoda villámhárító és tűzlétra 850 2014-2014   850  
Irattár szigeletelése 300 2014-2014   300  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ÖSSZESEN: 58 950

5 450

Munkalap 7: 5.1. sz. mell

  3 5.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5

Bevételek


1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
79054
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824   24 155
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920   30 529
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514   2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok     170
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
3 080
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 250
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
 
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
19 250
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
  235
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások     235
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 641   128 238
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841    
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250   5 065
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591   114 166
4.2. Gépjárműadó 6 800   7 434
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók     808
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek     765
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 9 345   17 941
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 790   2 588
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke     762
5.4. Tulajdonosi bevételek      
5.5. Ellátási díjak 6 800   10 896
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 755   3 500
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése      
5.8. Kamatbevételek     6
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Egyéb működési bevételek     189
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000   504
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000    
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése     504
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636   20 056
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     19 856
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636   200
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
  12 500
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz     12 500
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 199 486   277 778
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
   
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000   18 100
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000   18 100
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056   5 302
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056   5 302
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

 
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések      
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
   
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
 
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
23 402
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 246 542
301 180
 

   
         

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 125 263
196 632
1.1. Személyi juttatások 24 971   44 172
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 159   9 076
1.3. Dologi kiadások 44 469   53 764
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341   24 777
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323   64 843
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések     5
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1 323   1 527
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre      
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     30 551
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.14. - Kamattámogatások      
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000   32 760
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000   8 685
2.1. Beruházások 3 415   8 285
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 5 450    
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135    
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12. - Lakástámogatás      
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135   400
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 5 417   5 417
3.1. Általános tartalék 1 050   1 050
3.2. Céltartalék 4 367   4 637
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 145 680   210 734
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
   
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
 
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
   
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása      
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
 
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 100 862   90 446
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 100 862
90 446
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
 
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
 
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése      
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 100 862   90 446
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 246 542   301 180
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10   10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15   15
         
3 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Munkalap 8: 5.1.1. sz. mell

    5.1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok  
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 641
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591
4.2. Gépjárműadó 6 800
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek  
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 9 345
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 790
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 6 800
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 755
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 199 486
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 246 542
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 125 263
1.1. Személyi juttatások 24 971
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 159
1.3. Dologi kiadások 44 469
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések  
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1 323
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre  
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.14. - Kamattámogatások  
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 3 415
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 5 450
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 5 417
3.1. Általános tartalék 1 050
3.2. Céltartalék 4 367
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 145 680
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 100 862
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 100 862
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 100 862
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 246 542
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15

Munkalap 9: 5.1.1.1. sz. mell

    5.1.1.1. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 1


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 344
1.1. Személyi juttatások 2 403
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 664
1.3. Dologi kiadások 277
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 344
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 10: 5.1.1.2. sz. mell

    5.1.1.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Házi segítségnyújtás 2


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 5 396
1.1. Személyi juttatások 3 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934
1.3. Dologi kiadások 1 100
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 5 396
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 11: 5.1.1.3. sz. mell

    5.1.1.3. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Szociális étkeztetés 3


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 5 080
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 4 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 080
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 5 080
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 5 080
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 8 555
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 8 555
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 8 555
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 12: 5.1.1.4. sz. mell

    5.1.1.4. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Háziorvosi szolgálat 4


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 586
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 2 263
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 323
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 586
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 13: 5.1.1.5. sz. mell

    5.1.1.5. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Védőnői szolgálat 5


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 5 144
1.1. Személyi juttatások 3 476
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 959
1.3. Dologi kiadások 709
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 5 144
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 14: 5.1.1.6. sz. mell

    5.1.1.6. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Szociális kiadások 6


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 18 341
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 18 341
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 15: 5.1.1.7. sz. mell

    5.1.1.7. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Közvilágítás 7


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 7 000
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 7 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 7 000
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 16: 5.1.1.8. sz. mell

    5.1.1.8. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Községgazdálkodási feladatok 8


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 28 783
1.1. Személyi juttatások 15 730
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 602
1.3. Dologi kiadások 9 451
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 15 000
2.1. Beruházások 3 415
2.2. Felújítások 5 450
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 6 135
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 43 783
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15

Munkalap 17: 5.1.1.9. sz. mell

    5.1.1.9. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Iskolai étkeztetés 9


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 3 175
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 2 500
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 675
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 3 175
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 3 175
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 15 164
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 15 164
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 15 164
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 18: 5.2. sz. mell

  4 5.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal 03

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke      
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak      
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó      
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek     5
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4. - ebből EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek 50   22
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
   
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - ebből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
   
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök
  1714
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
   
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 051
35231
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40 051   35231
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 101
36972
 

   
         

Kiadások


1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 301
36743
1.1. Személyi juttatások 23 257   22221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 151   5418
1.3. Dologi kiadások 9 893   9104
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
  229
2.1. Beruházások     229
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3. Tartalékok 800    
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 40 101
36972
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
6 6 6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0 0
         
4 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.      

Munkalap 19: 5.2.1. sz. mell

    5.2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri /közös/ hivatal 02
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek 50
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 50
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)