J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Firgyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz

Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Vaszilkó Tiborné iskola igazgató, Tóth Károly ügyvezető

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az üdülőterületen

  megemelkedett talajvízszint okozta anomáliákról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a vállalkozók kommunális adójáról szóló 15/1993.(XII.29.) sz. KT. rendelet

  hatályon kívül helyezésére, a helyi adók beszedésének értékelése

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

3./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény Pedagógiai Programjának és Házirendjének elfogadására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. felügyelő bizottságának megválasztására és az

  Alapító Okiratának módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

6./ Egyebek

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az üdülőterületen

  megemelkedett talajvízszint okozta anomáliákról

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület 2010. november 30-ig 99 határozatot hozott, amelyek végrehajtására, a megfelelő intézkedések megtételére minden esetben sor került. A döntések átgondoltak voltak, jelentős témákban volt szükség meghozatalukra (pl: ingatlanértékesítés, kitüntetések, rendezvénytervek, vis maior, településrendezési terv, stb.) és sok egyedi ügyben is döntött a testület, pl. BURSA ösztöndíjpályázatok esetében.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

101/2010.(XII.16.) 250 sz. Képviselő-testület határozat

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az üdülőterületen megemelkedett talajvízszint ügyében szakmai állásfoglalást kért az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Ismertette az ÉKÖVIZIG levelét, mely szerint a lakásokat körülvevő víz nem belvíz, hanem megemelkedett talajvíz, ami miatt a tó vízszintje is megemelkedik. A kavicsbányató szivattyúzásával a térség talajvízszintjét nem lehet tartósan lecsökkenteni, mert annak hatására mesterséges vízáramlás alakul ki, ami méginkább elősegítheti a víz visszapótlódását.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az üdülőterületen lévő víz szivattyúzása nem tartozik a vis maior körbe, ezért lakossági vagy önkormányzati saját erőből kell megoldani.

December 9-én leállt a szivattyúzás, de 3 nap múlva megjelenő árhullám hatására az Erdészeti tó megemelkedett és a gát alatt ömlik át a talajvíz, ami a Fenyő és a Hajnalka úton áll meg, ezért több ház vízben van. Homokzsákokat raktunk le és felkészültünk a kitelepítésre, 8-10 családot megfelelően el tudunk helyezni.

Nehéz elfogadni, de a szivattyúzásnak akkor lesz értelme, ha az Erdészeti tavon megkezdődik az apadás, mert most kb. 30 cm-rel magasabban áll, mint a Tolnai tó.

A gát megerősítésére, vagy új gát építésére a pályázatot be fogjuk nyújtani, a talajmechanikai mérés már megkezdődött.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat a vállalkozók kommunális adójáról szóló 15/1993.(XII.29.) sz.

  KT. rendelet hatályon kívül helyezésére, a helyi adók beszedésének értékelése

dr. Boros István jegyző: az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 2011.01.01.-i hatállyal hatályon kívül helyezi a helyi adókról szóló törvény „vállalkozók kommunális adójá”-ra vonatkozó részét, így megszűnik az önkormányzatok jogszabályi felhatalmazása az ilyen típusú adók beszedésére. A vállalkozóknak a bevallást 2011.05.31-ig be kell nyújtani, de az adóelőleget már nem kell befizetniük. Ez 5-600 ezer forint bevételkiesést jelent az önkormányzatnak.

Fentiek alapján javaslom a vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezését.

Az adóbevételek alakulásában megmutatkozik a válság hatása, az iparűzési adóból befolyt összeg több mint 17 M Ft-tal kevesebb a tavalyinál. Gépjárműadóból közel 3 M Ft-os a többletbevétel, viszont itt megjelenik a tavalyi 7,5 M Ft-os hátralék. Nem szoktunk egyeztetés és mérlegelés nélkül behajtást elrendelni, de két esetben már átadtam végrehajtónak az ügyet, ezen kívül ha végrehajtás van folyamatban valamelyik hátralékossal szemben, akkor a hiteligényünket minden esetben benyújtjuk. A jogszabály most már lehetővé teszi, hogy a jegyző megkeresésére a hátralékot az APEH behajtsa. Ezzel a lehetőséggel is élni fogok, ha szükséges.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: miből képződik ez a sok pótlék?

Orliczki Frigyesné: a megnőtt banki terhek, vagy a körbetartozás miatt nehéz helyzetbe került, ellehetetlenült vállalkozók kérnek-e és kaphatnak-e részletfizetést az adóbefizetésre?

dr. Boros István jegyző: a pótlékok főleg a gépjárműadó késedelmes befizetéséből erednek, több tavalyi adósság is áthúzódik erre az évre. Az adóbefizetés határidejét be kell tartani, de kompromisszumkész vagyok amennyiben megvan a fizetési szándék.

Ládi Balázs polgármester: A gépjárműadó hátralékok elsősorban a vállalkozók részéről jelentkeznek, magánszemélyek esetében inkább arról van szó, hogy elnézik a befizetési határidőt. Személy szerint is ismerjük a vállalkozók gondjait és lojálisak vagyunk, de a hátralékosoknak tudniuk kell, hogy a tartozást törleszteni kell. Új adónem bevezetését nem tervezzük. Javaslom a helyi rendelet hatályon kívül helyezését, valamint a tájékoztató elfogadását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 4 -

102/2010.(XII.16.) 264 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének

értékeléséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hátralékok behajtásához szükséges

Intézkedéseket - a türelmi idő felhasználásával – tegye meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

megalkotta 13/2010.(XII.16.) önkormányzati rendeletét a

                vállalkozók kommunális adójáról szóló 15/1993.(XII.29.)

                önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

3./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

  Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának és Házirendjének

  elfogadására

dr. Boros István jegyző: elkészült az iskola Pedagógiai Programjának és Házirendjének módosítása, a részletes anyagot a testületi tagok megkapták. A módosításokat elfogadásra javaslom.

Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató: két jelentős módosítás történt. Az egyik, hogy nevelőtestületünk úgy döntött, hogy 2010/2011. tanév második félévétől a 2. osztály év végétől negyedik osztály év végéig az eddigi szöveges értékelésről áttérünk az osztályozásra. A másik változás, hogy a nem szakrendszerű oktatás az 5. és 6. évfolyamon felmenő rendszerben megszüntetésre kerül, ami a mostani 5. osztályosokat még nem érinti, csak azokat, akik jövőre lesznek ötödikesek. Szaktanári kérésre pedig néhány témakörben kisebb változásokat hajtottunk végre évfolyamonként a tantárgyak között. A Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat és a nevelőtestület is tárgyalta és egyetért ezekkel a változásokkal ezért ennek megfelelően került módosításra a Pedagógiai Program és a Házirend.

Kérdések, hozzászólások:

Okváth Dezsőné: a magatartás és szorgalom kritériumai ki vannak-e téve az osztálytermekben?

- 5 -

Vanyó István: a Pedagógiai Program nagyon alapos, precíz munka, elfogadásra ajánlom, de hiányolom belőle a Művészeti Képzés programját és szabályozását. Benne kellene lennie, főként azért, mert az intézmény kiváló minősítést kapott. Ezen felül szerintem az 1-3. évfolyamon elhibázott lépés a nyelvoktatás, mert amíg az anyanyelvi bázis meg nem erősödött, addig nincs értelme az idegen nyelv oktatásának, a szabadon felhasználható órakeretet pedig inkább adjuk az anyanyelv vagy a természettudományos tárgyak oktatásának.

Ládi Balázs polgármester: érdemes lenne beépíteni azt is, hogy az önkormányzat is minden évben díjazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 8. osztályos tanulókat.

Vaszilkó Tiborné válaszában elmondta, hogy:

Ládi Balázs polgármester javasolja az iskola Pedagógiai Programjának és Házirendjének elfogadását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

103/2010.(XII.16.)596 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény Pedagógiai Programjának és Házirendjének módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját és Házirendjét

egyhangúlag elfogadta.

/A Pedagógiai Program és a Házirend a határozat mellékletét képezi./

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 6 -

4./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője megbízatásának

  meghosszabbítására

Tóth Károly a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárult.

Ládi Balázs polgármester: Tóth Károly ügyvezető megbízatása 2010. december 31-én lejár. Munkájával, hozzáállásával kapcsolatban az önkormányzat részéről nem merült fel kifogás, ezért javaslom, hogy megbízatását a testület további négy évvel hosszabbítsa meg, munkabérének változatlanul hagyása mellett.

Az új foglalkoztatási rendszer miatt lecsökkent létszámmal kell majd megoldani a községüzemeltetési feladatokat.

Tóth Károly: ezekkel a feltételekkel is vállalom a megbízatást. Az alapfeladatok ellátására mindenképpen kell munkaerő, ha szükséges, akkor átszervezéssel, helyi munkaerők bevonásával kell megoldanunk.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: ki helyettesíti az ügyvezetőt?

Ládi Balázs polgármester: A Községüzemeltetési Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdon, 18 éve működik, az alkalmazotti létszám 5 fő. Az ügyvezetőt távollétében a feladatok irányításával a könyvelő és 1 fő szakember van megbízva, hivatalos helyettes az alacsony létszám miatt nincs.

Vona Tamás: támogatom Tóth Károly megbízatásának meghosszabbítását a személye és az eddigi tapasztalatai miatt.

Okváth Dezsőné: megalakulása óta ismerem a Kft. működését, sokrétű munkát végeznek. Támogatom az ügyvezető további megbízását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

104/2010.(XII.16.)159 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Károly ügyvezető igazgató megbízatásának meghosszabbítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Károly Sajószöged, Rákóczi út 2.sz.

alatti lakosnak a Községüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatói megbízatását

2014. december 31-ig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület Tóth Károly munkabérét 2011.01.01-től bruttó 241.400,-Ft/hó,

azaz Kétszáznegyvenegyezer-négyszáz Ft/hó összegben állapítja meg.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

5./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. felügyelő bizottságának megválasztására

  és az Alapító Okiratának módosítására

Az érintettek a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárultak.

Ládi Balázs polgármester javaslatot tett a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának elnökére, tagjaira, valamint az Alapító Okirat módosítására. A javasolt személyek a megbízatást vállalják.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat:

105/2010.(XII.16.)159 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

  Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 141.§ (2) bekezdés r.) pontjában, valamint a 168.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, - figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§-ára - az alábbi határozatot hozza:

  1.         A         B-A-Z Megyei Bíróság mint Cégbíróság által bejegyzett         Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt         Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Kft. - (Cg.         0509007113, székhely: Vállalkozói Park út 1.) egyszemélyes         gazdasági társaság egyedüli tagjaként a társaság Alapító         Okiratát e határozat 1. sz. mellékletének megfelelően         módosítja.

  2.         A         Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az Alapító         Okirat módosításának aláírására.

  3.         A         Képviselő-testület az Alapító Okirat módosításának         ellenjegyzésére, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt         Alapító Okirat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a         változásbejegyzéssel kapcsolatos a Cégbíróság előtti         eljárásban a társaság képviseletének ellátására az Örley         Ügyvédi Iroda 3580 Tiszaújváros, Kosztolányi út 18., ügyintéző         Bodnárné dr. Örley Gabriella ügyvéd részére ad megbízást.

  4.         A         Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen         határozat egy példányának megküldésével a Kft. Ügyvezetőjét         értesítse a Képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 8 -

106/2010.(XII.16.)159 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

  Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2010.(I.28.) sz.

határozatával elfogadott Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendje helyébe

e határozat 1. sz. melléklete lép.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Egyebek

a.)

dr. Boros István jegyző elmondta, hogy a Hajnalka út a Földhivatalnál kivett közterületként szerepel, nincs elnevezése. Ezért javasolja, hogy a testület a területet Hajnalka út elnevezéssel lássa el.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:

107/2010.(XII.16.) 1175 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, 735/120 hrsz. elnevezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged belterület

735/120 hrsz. „kivett közterület”-et „Hajnalka út” elnevezéssel látja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Értesül: Körzeti Földhivatal

b.)

dr. Boros István jegyző ismertette a Telenor Zrt. megkeresését, amelyben a gazdasági válságra hivatkozva kérik a testületet, hogy a hidroglóbusz tetején lévő átjátszó bérleti díját 18%-kal csökkentse, valamint az évente történő árindexálástól tekintsen el. Ezt azt jelentené, hogy 2011-15-ig évente 318 e Ft helyett 260 e Ft bérleti díjat fizetnének. A szerződés 2015-ig szól és egyoldalúan nem módosítható. Javaslom, hogy a testület ne csökkentse az eredeti bérleti díjat, de az árindexálástól tekintsen el.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:

- 9 -

108/2010.(XII.16.) 420 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Telenor Zrt. (Pannon GSM) bázisállomás ügye

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete (ügyfélazonosító: B2-0129/2010.) visszautasítja a Swiss Logistic Kft. bérleti díj csökkentésére tett ajánlatát a 3599 Sajószöged 738/4. hrsz. ingatlan (távközlési hálózat állomás üzemeltetéséhez szükséges terület) vonatkozásában.

A Képviselő-testület hozzájárul a 2011-es évtől kezdődően a bérleti díj árixendálásának kiiktatásához, a szerződés ilyen tartalmú módosításához. Ennek megfelelően megállapítja, hogy a bérleti díj 2011-től 2015-ig terjedő időszakra 318.116,- forint, azaz Háromszáznyolcezer-száztizenhat forint.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

c.)

Ládi Balázs polgármester ismertette a Római Katolikus Egyház kérelmét, amelyben a templomtorony felújításának költségéhez kérnek támogatást. A felújítás októberben elkészült, 2 M Ft-ba került, amiből 1 M Ft-ot már kifizettek. Javaslom, hogy ne utasítsuk el a kérelmet, de a támogatásról jövő év első negyedévében, a költségvetés ismeretében döntsön a testület.

Vona Tamás: a torony felújítása nem volt betervezve és az egyházközség pénze elfogyott. A vállalkozó nagyon jó munkát végzett, amit ezúton is köszönünk. Támogatom a polgármester úr javaslatát.

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy

a Római Katolikus Egyház támogatási kérelmét 2011. első negyedévében,

a költségvetés ismeretében újra tárgyalja.

d.)

Ládi Balázs polgármester ismertette a Tiszaújvárosi Polgármester úr levelét, amelyben felkínálják a nem kommunális hulladékok elhelyezésére kialakított tiszaújvárosi hulladékudvar igénybevételét a környező települések lakói számára is. Ez előnyös lenne a település számára, hiszen az ilyen hulladékok lerakása itt nem megoldott. Ha érdekel minket az ajánlat, akkor kidolgozásra kerül a használatra és fizetésre vonatkozó megállapodás. Javaslom, hogy tegyünk szándéknyilatkozatot a szolgáltatás igénybevételére.

Orliczki Frigyesné: támogatom a javaslatot és bízom benne, hogy ha ez bekerül a köztudatba, akkor nem lesznek majd a település határában hulladék lerakások.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:

109/2010.(XII.16.) 134 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújvárosi Hulladékudvar használatára szándéknyilatkozat

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújvárosi

hulladékudvar igénybevételére szándéknyilatkozatot tesz.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 10 -

e.)

Vanyó István megkérdezte, igaz-e, hogy az általános iskola takarítását egy kft. végzi és 4 takarítót elbocsátottak? A lakosság jelzése szerint a bolt és a posta előtti parkolóban nagy a káosz, legalább 5-5 parkolási hely felfestésére lenne lehetőség.

Vona Tamás: az iskolában nem egy kft. takarít és nem voltak elbocsátások, ezt csak a fenntartó egyetértésével lehetne megtenni.

Ládi Balázs polgármester: a parkoló felfestése közlekedésbiztonsági kérdés, de lehet, hogy kevesebben tudnának akkor ott parkolni. Megkeressük az ügyben a szakhatóságokat.

- Az óvoda előtti zebra felfestése folyamatban van, a Bem-Vasút-35-ös út kereszteződésében körforgalom kialakítására pedig lesz jövőre pályázati lehetőség.

f.)

Orliczki Frigyesné: a Csokonai, István és Bem út kereszteződésénél nem megfelelő volt a hóeltakarítás és a csúszás ellen csak néhány lapát homokot szórtak az utakra.

A Bem úton lévő pocsolyák ügyében nem történt semmi, ha műszakilag nem megoldható, akkor erről tájékoztatni kell a lakosságot is.

Ládi Balázs polgármester: szólni fogok, hogy a hóeltakarítás után a csúszásmentesítést megfelelően végezzék el, hogy tényleg ne legyen balesetveszélyes.

- A Bem úti pocsolyák ügyében csak tavasszal tudjuk elvégezni a munkálatokat, ilyen időben nem. El kell végezni egy általános felmérést is, mert sok ingatlan előtt áll a víz.

- A 35-ös főút újabb egy évre kapott ideiglenes fennmaradási engedélyt, de lépni fogunk ebben az ügyben a Közútkezelő felé, mert az út állaga egyre rosszabb, a buszmegállószigetek tönkrementek, balesetveszélyesek.

Ládi Balázs polgármester megköszönte a képviselő-testület eddigi munkáját és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                          jegyző