Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné települési képviselők

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

35/2016.(IV.19.) Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: alapító okirat és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Jeviczki Ferenc parókus kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, pályázatot szeretnének benyújtani a Görögkatolikus templom felújítására. A pályázat kötelező melléklete egy építéshatósági igazolás, hogy nem építési engedélyköteles a pályázatban szereplő építési munkák elvégzése, viszont azzal, hogy a rendeletünk 1. melléklete szerint helyi védelem alatt áll a Görögkatolikus templom, az építéshatóságnak mindenképpen építési engedélyezési eljárás keretében kell vizsgálni az elvégzett munkálatokat, amihez meg kell keresni a Miskolci Műemlékvédelmi Felügyelőséget. Ismerve a nyitva álló határidőket egy hosszadalmas folyamat eredményeképpen lehetne meg az igazolás, ami a pályázat benyújtásához szükséges, és tartani lehet attól, hogy közben elfogy a keretösszeg, ami a pályázók rendelkezésére áll, ezért, hogy meggyorsítsuk a pályázat beadásának a lehetőségét, javaslom, hogy az 1. mellékletet módosítva vegyük ki a helyi védettség alól a Görögkatolikus templomot. Ha már hozzá kell nyúlni a rendelethez, akkor aktualizáljuk is az időközben módosult jogszabályoknak megfelelően: a preambulumban az Ötv. helyett Mötv. lesz, a településfejlesztés és környezetvédelmi bizottság 2.§-ból kikerül, a testület fog dönteni bizottsági javaslat nélkül, 2. melléklet nincs, területi főépítész helyett Állami Főépítész, körzeti földhivatal helyett Járási Földhivatal, a mellékletben a 4. pontban nem parókia, hanem plébánia az elnevezése az épületnek. Javaslom, hogy a meglévő használható szakaszokat átvéve egy új rendeletet alkossunk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi építészeti örökség védelméről szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Egyebek.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a gazdasági társaságok létesítő okiratát az új Ptk. előírásainak megfelelően át kell alakítani, és azt majd a törvényszéknek be kell nyújtani. A Kft. megbízott jogásza dolgozik a Kft. alapító okiratán, hogy az új Ptk.-val összhangban hozza. Ebben a létesítő okiratban szerepeltetni kell a Felügyelő Bizottság tagjainak névsorát, egyrészt a régi Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma lejárt, másrészt a régi Felügyelő Bizottság tagjai az új Ptk. szerint összeférhetetlenek, ugyanis nem lehet a legfőbb döntéshozó szerv tisztségviselője a felügyelő bizottságnak is tagja. Javaslom felügyelő bizottság tagjainak Tóth Béla képviselőt, a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság külsős tagját, Biri Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagját, Karaffa Gábort. Tiszteletdíjukat bruttó 11 765 forintban, illetve bruttó 8 000 forintban javaslom megállapítani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

35/2016.(IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

 

a)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) 2016.04.19. napjától 2021.04.19. napjáig, öt éves időtartamra Tóth Béla (sz.: Mezőcsát, 1962.02.18.; a.n.: Stefán Gabriella; szig.sz.:915390 RA) 3599 Sajószöged, OVIT Lakótelep 2. 1/4. sz. alatti lakost, Biri László (sz.: Debrecen I., 1963.10.22.; a.n.: Tóth Erzsébet; szig.sz.: 874474 SA) 3599 Sajószöged, Csokonai út 3. sz. alatti lakost, Karaffa Gábor (sz.: Mezőcsát, 1962.06.06.; a.n.: Kiss Erzsébet; szig.sz.: 173965 PA) 3599 Sajószöged, Kossuth út 3. sz. alatti lakost Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (székhelye: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; képviseli: Berecz Róbert ügyvezető) Felügyelő Bizottság tagjaivá megválasztja.

Az Alapító dr. Gulyás Mihály, Vona Tamás, Orliczki Frigyes Ferencné lejárt mandátumú felügyelő bizottsági tagok 2014.12.31. napjától a mai napig felügyelő bizottsági tagként végzett tevékenységét jóváhagyja.

 

b)

Az Alapító döntése szerint Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. a tevékenységét a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban folytatja tovább, erre tekintettel a Kft. új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

 

c)

Az Alapító a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját 2016. május 01. napjától ez alábbiak szerint állapítja meg:

Felügyelő         Bizottság elnöke: bruttó 11 765 Ft/hó

Felügyelő         Bizottság tagok: bruttó 8 000 Ft/hó

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető

Határidő: azonnal

 

(A Községüzemeltetési Kft. alapító okirata a jegyzőkönyv melléklete.)

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

     polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

        3