Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 29-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Karaffa Gábor, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

Igazoltan távol: Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

12/2024.(II.29.) sz. K.T. határozat a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00195 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodás megkötéséről a közbeszerzés lebonyolítására.

13/2024.(II.29.) sz. K.T. határozat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

-

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálati lap az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat, együttműködési megállapodás a 3/A napirendi ponthoz.

  3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat a 3/B napirendi ponthoz.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./Tájékoztató „A Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” megnevezésű közbeszerzési eljárás állásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet

módosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester mielőtt a napirend előterjesztőjének megadta a szót javasolta, hogy az előterjesztés térítési díjkedvezményekről szóló részét egy későbbi időpontban tárgyalja a Képviselő-testület.

Az ügyrendi javaslattal a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal egyetértett.

dr. Boros István címzetes főjegyző: Mivel térítési díjemelést nem tartalmazott az előterjesztés, így igazából nincs miről beszélni. A vállalkozóval egyeztetettünk, önkormányzati hozzájárulással egyelőre még fedezik a térítési díjak a szolgáltatást.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.

2./Tájékoztató „A Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” megnevezésű közbeszerzési eljárás állásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Gulyás Mihály polgármester a pályázat támogatási előlegének kifizetésétől kezdve, időrendi sorrendben ismertette a közbeszerzés mérföldköveit. Elmondta, hogy két ajánlattevő ajánlatához indokolást kértek, mert feltűnően alacsony árat tartalmaznak.

Vona Tamás alpolgármester: Ha mégis alacsonyabb áron megvalósítható a pályázat vissza kell utalni a különbözetet a kincstárnak? Alacsonyabb műszaki tartalommal kell megvalósítani a beruházását?

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ettől bonyolultabb a helyzet. A kirívóan alacsony ár nem az egész műszaki tartalomra, hanem csak egyes munkafolyamatokra vonatkozott. A tegnapi napon benyújtott hiánypótlást még ki kell értékelni a Bíráló Bizottságnak és ezt követően dönthet a testület a nyertes ajánlattevőről. Törvényes határidők vannak, amiktől nem lehet eltérni, ezért késik a beruházás megkezdése, de belátható időn belül el fog kezdődni a napközi felújítása.

További kérdés, észrevétel nem volt.

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a) Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00195 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodás megkötéséről a közbeszerzés lebonyolítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Formaságról van szó, ami szükséges a már megnyert kerékpárbarát, közlekedésfejlesztéses pályázat megvalósításához. A gesztor Girincs Önkormányzatával együttműködési megállapodást kell kötnünk, ezt megkapták a képviselők a határozati javaslattal együtt.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2024.(II.29.) határozata

 

a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00195 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodás megkötéséről a közbeszerzés lebonyolítására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00195 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodást köt Girincs Község Önkormányzatával (a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00195 projekt konzorcium vezetőjével) a határozat mellékletében meghatározott tartalommal.

A Képviselő-testülete meghatalmazza Girincs Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, mint ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárások lefolytatásával és elfogadja vezető tag ajánlatkérő koordináló és döntéshozó szerepét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b) Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Szervezeti és Működési

Szabályzata módosításához.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Kft. ügyvezetője azt kéri, hogy más munkáltatókhoz hasonlóan biztosítsuk a lehetőséget a munkavállalóknak, hogy lakáscélra kamatmentes kölcsönt kapjanak. Ebben az évben a költségvetés tartalékából 2 M forintot biztosítanánk erre a célra.

 

Vona Tamás alpolgármester: Ez kamatmentes kölcsön lenne?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Igen, ahogy az előterjesztés is tartalmazza.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2024.(II.29.) határozata

 

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A Képviselő-testület a Kft. munkavállalóinak lakáscélú támogatására 2 M forintot biztosít az Önkormányzat költségvetéséből az általános tartalék terhére.

(Az egységes szerkezetbe foglalt Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat melléklete)

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: 2024. március 1.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző