J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 7-én megtartott

         rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési

                 képviselők,

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

115/2012. (XII.7.) sz. Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

116/2012. (XII.7.) sz. Tárgy: Iskolabusz működtetéséről szóló szerződés meghosszabbítása

117/2012. (XII.7.) sz. Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra

         vonatkozó megállapodás megkötése

118/2012. (XII.7.) sz. Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának

                                               módosítása

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott

    pályázatok elbírálására (zárt ülés)

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a háziorvosi feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat az „iskolabusz” működtetéséről szóló szerződés meghosszabbítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó megállapodás

     megkötésére

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott

                     pályázatok elbírálására (zárt ülés)

        A képviselő-testület a napirendet zárt ülésen tárgyalta.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

2./ Napirend: Javaslat a háziorvosi feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a szerződés módosítását jogszabályváltozás indokolja, tételesen előírták, hogy mit kell tartalmaznia a feladat-ellátási szerződésnek. Dr. Wirtz Ferenc háziorvossal a tervezetet egyeztettük, a kiadott anyagban két helyen javasolt módosítást. A 3. pont kiegészülne azzal, hogy az ügyeleti szolgálat ellátásában addig vesz részt, amit azt a Tiszaújvárosi Önkormányzat működteti, illetve az 5. pontban a vérvétel összege 100,-Ft helyett 150,-Ft.

Kérdések, hozzászólások:

Dr. Wirtz Ferenc elmondta, hogy a vérvételt csak számlával lehet fizetni, emiatt emelkedett 150,-Ft-ra a költsége.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt módosításokkal egyetértett és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

115/2012.(XII.7.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi

Háziorvosi feladat-ellátási szerződést az előterjesztésnek

megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat az „iskolabusz” működtetéséről szóló szerződés meghosszabbítására

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy az iskolabusz működtetésére december 31-ig volt szerződése az önkormányzatnak, amire a Társuláson keresztül normatívát kaptunk. Az iskola igazgatónőjével és a tankerület vezetőjével történt egyeztetés javasolja, hogy a szerződést 2013. június 30-ig hosszabbítsa meg a testület, a költséget, ami 35 e Ft/fő/félév, a tankerület fogja fizetni.

- 3 -

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 116/2012.(XII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Iskolabusz működtetéséről szóló szerződés meghosszabbítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály

polgármestert, hogy az „iskolabusz” működtetésére vonatkozó megbízási

szerződést 2013. június 30-ig meghosszabbítsa.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó

     megállapodás megkötésére

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Kistérségi Társulás megszűnése után a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ biztosítaná a jelzőrendszeres segítségnyújtást. Ahhoz, hogy a költségekre pályázni tudjanak, megállapodást kell kötniük az önkormányzatokkal. Amennyiben nem sikerül nyerniük, akkor a költségeket az önkormányzatnak kell biztosítania, ami esetünkben 480 e Ft éves szinten. Jelenleg 12 egyedülálló, idős embernél van kint készülék. Javasolja a szerződés megkötését továbbra is 12 db készülékre.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 117/2012.(XII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra

        vonatkozó megállapodás megkötése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály

polgármestert, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó

megállapodást a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal kösse meg, a szolgáltatás

ellátásához az önkormányzat 12 db készüléket igényel.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

5./ Napirend: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának

     módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy az Óvoda Alapító Okiratában módosítani kell a jogszabályi hivatkozást, a Közoktatási törvény helyébe a Köznevelésről szóló törvényre kell hivatkozni. Változott a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalmának meghatározása is, valamint a maximális gyermeklétszámot az óvoda 50 főben kéri megállapítani.

A Sajóörössel fennálló társulást majd 2013.01.01-jét követő 6 hónapon belül kell felülvizsgálni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 118/2012.(XII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda

Sajószöged Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az Alapító Okirat

egységes szerkezetbe foglalását a 2. melléklet szerint elfogadja.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Vona Tamás tájékoztatta a testületet, hogy az iskola tulajdonában álló kerékpárokról a szakértő megállapította, hogy balesetveszélyesek, ezért azok leselejtezésre kerültek. Leselejteztek további 40 db kézi gyalut és néhány olyan informatikai eszközt, amelyekkel már csak gondok voltak. Az iskola számítógép-parkja a pályázatoknak köszönhetően nagyon jó. Változni fog az is, hogy aki nem iskolabusszal jár, annak a bérletét ezentúl a szülőnek kell megvennie.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                                 dr. Boros István

polgármester                                                                         címzetes főjegyző