Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató, Hajdu Hajnalka iskolaigazgató

Az ülésről távol maradt: Tóth Béla települési képviselő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

36/2015.(VIII.27.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ működése

37/2015.(VIII.27.) Tárgy: 2015/2016. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

38/2015.(VIII.27.) Tárgy: A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadása

39/2015.(VIII.27.) Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződése módosítása

40/2015.(VIII.27.) Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

41/2015.(VIII.27.) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adása

42/2015.(VIII.27.) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2015. (VIII.31.) az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról

8/2015.(VIII.31.) a talajterhelési díjról

9/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés az 5.-6. napirendhez

6. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet az 5. napirendhez

7. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a 6. napirendhez

8. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a 7. napirendhez

9. melléklet: határozati javaslatok a 8. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési-oktatási év kezdetéről, javaslat tankönyvtámogatásra.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester.

        Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

        Hajdu Hajnalka iskolaigazgató

2./ Javaslat a képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződése módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési-oktatási év kezdetéről, javaslat tankönyvtámogatásra.

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015 szeptember 01-től módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai.

A nyilatkozatokat eljuttattam a szülőknek, úgy néz ki, hogy minden gyermek ingyenesen tudja igénybe venni az étkezést. Elindul nálunk az őszi pedagógusminősítés, az egyik kolléganőnket szeptember 25-én minősítik. Egy óvodapedagógusunk kismama, egy konyhai dolgozónk pedig jelzett, hogy 2016. augusztusában nyugdíjba szeretne vonulni, így év közben gondoskodni kell majd a helyettesítésükről. Köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét, a maximális gyermeklétszámtól való eltérést nem kérem.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

36/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016-os nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka iskolaigazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Hajdu Hajnalka iskolaigazgató: bár már nem fenntartó az önkormányzat, nagyon sok segítséget kaptunk ebben a tanévben is. Köszönjük a kamerarendszerre fordított összeg biztosítását, illetve az iskola függönyeire biztosított keretet is. A tanév végén, illetve a nyár folyamán is kaptunk segítséget, elkészült a hátsó parkoló az iskola mellett. Köszönjük a külső munkálatok biztosítását, a kerítésfestést, illetve a belső átalakításhoz nyújtott személyi segítséget.

Részletesen ismertette az iskola 2015/2016-os tanév indításával kapcsolatos tudnivalókat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016-os oktatási év kezdetéről szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

dr. Gulyás Mihály polgármester: attól függetlenül, hogy az általános iskolánk állami fenntartásba került, az iskolát ugyanúgy magunkénak érezzük, és ameddig lehetőségünk van rá tankönyvtámogatást fogunk nyújtani a sajószögedi tanulóknak.

Ismertette a kiküldött határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2015/2016. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

A Képviselő-testület kérelemre tankönyvtámogatást nyújt a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajószögedi tanulóinak, valamint beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

A támogatás mértéke:

a./ általános iskolás tanulók részére                        a tankönyvköltség 80%-a/tanuló,

b./ középiskolás tanulók részére                        4.000,-Ft/tanuló,

c./ főiskolai-egyetemi hallgatók részére                7.000,-Ft/tanuló.

A tankönyvköltség befizetését igazoló csekk bemutatásának határideje: 2015. szeptember 30.

A közép-, vagy felsőfokú tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2015. szeptember 30.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató és Hajdu Hajnalka iskolaigazgató elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervére.

dr. Gulyás Mihály polgármester a képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervét elfogadásra javasolta az írásban kiküldött előterjesztés szerint.

Ismertette a munkatervet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

  1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2.         Határidő:         azonnal

3./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződése módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a lényeg a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, ez azt jelenti, hogy január 1-től a kétutas közszolgáltatás valósul meg. A kukaedényeket matricával látják el, és csak akkor kell a kukát kitenni, ha megtelt, viszont egy alapdíjat minden esetben fizetni kell, akkor is, ha egyszer sem teszi ki a hónapban a kukát a lakos. Ez már közelít a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányos igénybevételéhez, ugyanakkor megvan az a veszélye, hogy megnőhet az illegális hulladéklerakások száma.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: a Konzorcium jegyzőkönyvi kivonatában elírás van, Tanönkormányzatot írtak Tagönkormányzat helyett.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződése módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződés módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és felhatalmazza polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Konzorciumi Szerződés aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2001-es rendeletet javaslok felülírni a képviselő-testületnek. Emelkedik a támogatás mértéke, a régi rendeletünk szerint lakás építésére 600 000 Ft-ig terjedő támogatást adhatott a képviselő-testület, vásárlásra, illetve nem lakás céljára szolgáló épület lakás céljára történő átalakítására 400 000 Ft-ot. Ez az összeg építés esetén 1 000 000 Ft-ig, vásárlás esetén 600 000 Ft-ig terjedhet január 1-től, akkor lépne hatályba ez a rendelet. Mivel 14 év során egy kérelem sem volt, ami nem lakás céljára szolgáló épület átalakítására szolgált, ezért nem javaslom benne hagyni a rendeletben.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztett formában javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: örvendetesen növekszik az iskolában a sajószögedi gyermekek létszáma, és ha fiatalok jönnek ide, akkor nagy valószínűséggel ők is ezt az intézményt fogják választani. Mindenképp támogassuk az első lakáshoz jutó letelepedni szándékozókat.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 7/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

5./ Napirend: Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: jogszabályváltozás, illetve a kormányhivatal által kiadott szakmai segítségnyújtás alapján módosul a rendelet. Maga a módosítás az összeg növekedését nem jelenti, a talajterhelési díj továbbra is 1200 Ft/m3 marad, ugyanakkor kiegészül, a vízmennyiség mérővel nem rendelkező lakosok esetén átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját, ez 50 l/fő/nap lesz, illetve a jogszabály megszüntette a veszélyeztetettségi szorzót, és kikerül a rendeletből a díjszámítás módjára szolgáló képlet, ez a felhatalmazást adó jogszabályban megtalálható.

A rendelet-tervezet 4.§ b) pont utolsó mondatában „az összes díjköteles vízfogyasztása nem több mint 80 m3” helyett „az összes díjköteles vízfogyasztása nem több évi 80 m3-nél”-re javaslom változtatni, illetve a 6.§ (2) bekezdés utolsó mondatában nem „számlaszámára”, hanem „számlájára” való teljesítéssel.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság a jegyző úr által tett kiegészítésekkel együtt javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a talajterhelési díjról szóló 8/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

6./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a helyi adókról szóló rendelet építményadós szakaszát szintén az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében kiadott szakmai állásfoglalás alapján javaslok módosítani. A jelenleg hatályos rendeletünk úgy szól, hogy „mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, ha a tulajdonosa rendeltetésszerűen használja vagy hasznosítja”. A képviselő-testületnek az volt az elképzelése, hogy az használja rendeltetésszerűen a lakását, aki benne lakik. Aki nem lakik benne, az adózzon utána, ezzel is próbáljuk ösztönözni arra, hogy valamilyen formában hasznosítsa, ne hagyja gazdátlanul a lakását. A rendeltetésszerű használat viszont egy bizonytalan jogfogalom, ezért életvitelszerű használatra cserélnénk ezt, pontosan meghatározva, hogy mit értünk életvitelszerű használat alatt, azt, ha a tulajdonos legalább 6 hónapot eltölt a lakásában. Január 01-én lépne hatályba a rendelet, és ha új szempontok merülnek fel, illetve új iránymutatást kapunk, akkor még december 01-ig pontosíthatunk a szabályokon.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság álláspontja az, hogy az előterjesztett formában fogadja el a rendelet-tervezet, és ha a későbbiek során életszerű példa adódik, akkor ennek megfelelően terjesszen a testület elé egy finomítást.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

7./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez egy technikai jellegű módosítás, az SzMSz-ünk 3. függeléke eddig az önkormányzati alapfeladatokat tartalmazta, most jogszabály változás miatt az alapfeladatok helyett ún. COFOG-okat tartalmaz, ami az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolását jelenti. A fordítókulcs alapján átvezettük a COFOG-okat az SzMSz-be, aminek nem volt megfelelője vagy új, azokat dőlt betűvel szedtem.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztett formában javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe e határozat 1. melléklete lép.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

40/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107054 Családsegítés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadási és bevételei”

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: volt egy pályázati felmérés, ahol felmérték azt központilag minisztériumi szinten, hogy szükségünk van-e estlegesen bölcsőde kialakítására. Egyeztettem a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a védőnővel, igen választ adtunk erre a kérdésre, várjuk a pályázati kiírást.

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbeadásával kapcsolatos kérelmet adott be két helyi gazda. A kérelmezők mindketten megfelelnek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek. Mindenképp javaslom a földek haszonbérbeadását, mert ha nincs művelve, gyomos, parlagfüves, akkor büntetést is kaphatunk, ha művelve van, akkor az MVH-tól földalapú támogatást is kaphat az önkormányzat mint tulajdonos.

Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy haszonbérbe adjuk, akkor a szerződést 15 napra ki kell függeszteni a hirdetőtáblára, és ha valaki úgy gondolja, hogy neki előhaszonbérlete van a törvény alapján, akkor tesz egy nyilatkozatot, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eldönti, hogy ez valóban így van-e.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete haszonbérbe adja a tulajdonában lévő sajószögedi 061/17 hrsz-ú 1,7461 ha szántó művelési ágú termőföldet Gulyás Mihály 3599 Sajószöged, Ady E. út 8/a. sz. alatti lakos családi gazdálkodásának 1 000 Ft/ha/év, mindösszesen 1745 Ft/év haszonbérleti díj ellenében öt éves időtartamra.

A képviselőt-testület felhatalmazza polgármesterét a haszonbérleti szerződés aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2015.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete haszonbérbe adja a tulajdonában lévő sajószögedi 061/11 hrsz-ú 1618 m2 szántó művelési ágú, 061/19 hrsz-ú 1,2294 ha szántó művelési ágú termőföldeket Albecz Mihály 3599 Sajószöged, Mikszáth út 1/A. sz. alatti lakos családi gazdálkodásának 1 000 Ft/ha/év, mindösszesen 1390 Ft/év haszonbérleti díj ellenében öt éves időtartamra.

A képviselőt-testület felhatalmazza polgármesterét a haszonbérleti szerződés aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Közútkezelő Kezelő Zrt.-vel sikerült megállapodni, hogy a Dohánybolt előtti kerékpárútszakaszt „Megállni Tilos” táblával is levédjék a szabálytalanul parkoló kamionok elől, illetve egy határozott ígéretet kaptunk arra, hogy 12 tonnás forgalmi korlátozó tábla lesz kitéve kivéve célforgalom kiegészítő táblával annak érdekében, hogy a nagy, túlsúlyos kamionok ne jöjjenek le az autópályáról és ne haladjanak keresztül a 35. sz. főúton.

d./

Vona Tamás alpolgármester: a falunap kapcsán szeretném tolmácsolni több lakosnak is az elismerő véleményét az idei falunapért, köszönik a falunap szervezőinek, lebonyolítóinak és segítőinek a munkáját.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző