Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, Gulyásné Böröcz Hajnalka könyvelő, Berecz Róbert ügyvezető, Wirtz Katalin családsegítő, Bánné Bodolai Marianna igazgató, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

45/2017.(V.25.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

46/2017.(V.25.) Tárgy: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településrendezési eszközök módosításával összefüggő egyeztetés szabályairól szóló 17/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

47/2017.(V.25.) Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

48/2017.(V.25.) Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

49/2017.(V.25.) Tárgy: Könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyása

50/2017.(V.25.) Tárgy: Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

51/2017.(V.25.) Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program

52/2017.(V.25.) Tárgy: Környezetvédelmi Program készítése

53/2017.(V.25.) Tárgy: ÁMK működése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) rendelet módosításáról

8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztések az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

8. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 8. napirendi ponthoz

9. melléklet: előterjesztések a 9. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

Előterjesztő: Tóth Béla Felügyelő Bizottsági elnök

   Berecz Róbert ügyvezető

 

4./ Javaslat a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése, javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára.

     Előterjesztő: Wirtz Katalin családsegítő

  dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Javaslat a könyvtárhasználati szabályzat módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napja” munkaszüneti nappá nyilvánítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: részletesen kidolgozott anyagot kapott a képviselő-testület, ismertette a fő számokat: a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 280 353 110 Ft költségvetési bevétellel, 318 500 540 Ft költségvetési kiadással, 38 147 430 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, ez egyben a működési hiányunk is.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban nem tett észrevételt, 38 147 430 Ft költségvetési egyenleggel elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a képviselő- testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság a rendelet-tervezetet 401 478 090 Ft bevétellel, 391 876 048 Ft kiadással, 9 602 042 Ft költségvetési maradvánnyal, - amelyből 7 362 740 Ft pénzmaradvány - javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017.(V.29.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

 

Berecz Róbert ügyvezető: a Kft. mérlegbeszámolóját pénzügyi bizonylatok alapján a Kóródi-Kontroll Könyvelőiroda készíti. A Felügyelő Bizottság ülésén a Bizottság tárgyalta a 2016. éves mérlegbeszámolónkat. A 2016. évre számított mérleg szerinti eredményünk 35 000 Ft lett. A Kft.-nek tartozása, kintlévősége nincs, továbbra is működőképes.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Felügyelő Bizottság is tárgyalta a Kft. mérlegbeszámolóit, felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő, Felügyelő Bizottság elnök: a Bizottság a Kft. mérlegbeszámolóit megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

45/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2016. évi mérlegbeszámolóit elfogadta.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, Gulyásné Böröcz Hajnalka könyvelő, Berecz Róbert ügyvezető elhagyták az ülést.

 

 

4./ Napirend: Javaslat a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előterjesztésben utaltunk azokra a jogszabályokra, amelyek előírják a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítését, illetve ezt megelőzően partnerségi egyeztetésről rendeletet kell alkotni. Volt már egy ilyen határozatunk, a HÉSZ és a településszerkezeti terv készítését megelőzően is kellett egyeztetni a lakossággal, a civil szervezetekkel, a településen működő egyházakkal, illetve a gazdálkodó szervezetekkel, ezt a határozatot hatályon kívül kell helyezni. Lakossági fórumot rendezünk június 06-án 15:00 órától a Művelődési Házban, az önkormányzat megbízott főépítésze egy részletes prezentációban fogja bemutatni, hogy mit fog tartalmazni a településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv. A főépítész alkalmazását is kötelezően előírja jogszabály. A 10 000 fő alatti települések és a 32 000 Ft adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok ezek elkészítésére bruttó 1 000 000 Ft-ot kapnak.

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

46/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településrendezési eszközök módosításával összefüggő egyeztetés szabályairól szóló 17/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

 

Hatályát veszti a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településrendezési eszközök módosításával összefüggő egyeztetés szabályairól szóló 17/2013.(II.28.) sz. Képviselő-testületi határozata.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

5./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése, javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családsegítőt, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

 

Wirtz Katalin családsegítő: gyermekjóléti alapellátásban 14 fő részesült 2016-ban, egy magántanulói státusz kérelmezés volt, amelyet teljesen indokoltnak tartottam, mert egy kiváló sportolóról és kitűnő tanulóról volt szó. Védelembevétel 1 fő volt a tavalyi évben, ez eredményes volt. A családok anyagi helyzete miatt a ruhák iránti igény egyre nagyobb lett, így 24 esetben volt ruha-adományozás. Nem csak ruhát sikerült adományozni, hanem bútort, háztartási gépeket, ágyneműt, játékokat a rászoruló gyerekeknek és családoknak.

A jelzőrendszer jól látja el a feladatát, 16 jelzés érkezett be.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző az írásos előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

47/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóját elfogadta.

 

b./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióját jóváhagyta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Wirtz Katalin családsegítő elhagyta az ülést.

 

 

6./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület 2015. május 21-től 2017. május 18-ig 202 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Egy visszavont határozat és négy módosító határozat volt.

 

Kérdések, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

48/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

7./ Napirend: Javaslat a könyvtárhasználati szabályzat módosításának jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a könyvtárvezető jelezte, hogy rendkívüli módon megnőtt a kintlévő könyvállomány, ami annak is lehet a következménye, hogy semmiféle szankcióval nem jár, ha nem hozzák vissza határidőben a könyveket. A hátralékosokat ezentúl fel fogjuk szólítani és késedelmi pótlékot is kilátásba helyezünk. Alacsonyak voltak azok a díjszabások, amik a fénymásoláshoz, faxoláshoz, szkenneléshez kapcsolódtak, más könyvtárak áraihoz igazítottuk az árakat. Javaslom a módosított szabályzat elfogadását.

 

Kérdések, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

49/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtárhasználati szabályzat módosítását jóváhagyta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

8./ Napirend: Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napja” munkaszüneti nappá nyilvánítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Kttv. módosítása után a képviselő-testület rendelkezhet arról, hogy július 1. munkaszüneti nap legyen a köztisztviselők számára.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Szivárvány Nyugdíjas Klub mátrai kirándulásra kért 50 000 Ft-ot buszköltségre, a program összköltsége 90 000 Ft. Javaslom, hogy a képviselő-testület az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szavazza meg a támogatást.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

50/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Nyugdíjas Klub részére a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a Szivárvány Nyugdíjas Klub részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: tavaly már szó volt a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról, idén esedékes, ezzel kapcsolatban a Türr István Központtól kaptunk egy tájékoztatást, amiben azt írják, hogy tekintettel arra, hogy 2018-ban teljesen új szempontok szerint egy új programot kell kidolgozni, viszont a felülvizsgálati kötelezettség megmaradt, azt javasolják a képviselő-testületeknek, hogy olyan határozatot hozzanak, ami alapján ezt megvizsgálták, és hatályukban fenntartják. Semmi változást nem javaslok benne, a Türr István Központ javaslatával egyetértve továbbra is hatályában tartsa fenn a képviselő-testület a HEP-et. Azért szükséges deklarálni, mert sok pályázathoz kell csatolni egy ilyen határozatot, hogy hatályos HEP-pel rendelkezünk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

51/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.27.) sz. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és azt módosítás nélkül hatályban tartja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottunk egy árajánlatot, ami a környezetvédelmi program elkészítéséhez köthető. 2005-ben írta elő jogszabály környezetvédelmi programok elkészítésének kötelezettségét, de a településképi arculati kézikönyvvel ellentétben nem adtak forrást az önkormányzatoknak, pályázni lehetett ennek az elkészítéséhez szükséges összegre. Pályáztunk, de nem nyertünk, mert akkor az adóerő-képességünk magasabb volt, mint a pályázati kiírásban meghatározott maximum. Akkor úgy döntött az önkormányzat, hogy önerőből nem fog erre 1,5 M Ft-ot áldozni, most viszont az ÁSz vizsgálat ezt hiányosságként fogja észrevételezni, és a pótlására fel fognak szólítani, ezért kerestem egy olyan céget, ami annak idején részt vett ezeknek a kidolgozásában. Mivel ez nem volt betervezve a költségvetésbe, kérem a testületet, hogy olyan jellegű határozatot hozzon, miszerint elfogadja az árajánlatot és felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésből átcsoportosítson összeget erre a célra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

52/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Környezetvédelmi Program készítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának elkészítésével megbízza a Holocén Természetvédelmi Egyesületet (3525 Miskolc, Kossuth út 13.; képviseli: Kiss József ügyvezető elnök).

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére 1,6 M forintot csoportosítson át a megbízási díjra.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: elterjedt az a hír a fúrt kutakról, hogy utólagos engedélyt kell kérni a település jegyzőjétől, a lakosoknak be kell jelenteniük az ingatlanukon lévő engedély nélkül fúrt kutakat.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Saj(t)óSzögedről újságban már megírtam, hogy a lakosoknak nincs semmiféle kötelezettsége. Olyan fúrt kutakat kellett utólag fennmaradási engedélyre bejelenteni a jegyzőnek, amit ivóvízként hasznosítanak, és a vízhozama meghaladja az 500 m3-t éves szinten.

 

 

e./

Bánné Bodolai Marianna igazgató: jelenleg 56 fővel működünk, amire a csoportbővítést megkértem szeptemberben. Ebből 9 gyermek megy iskolába, és 17 fő iratkozott be, ami azt jelenti, hogy 64 gyerek várható előreláthatólag. A törvény szerint a minimum létszám: 13 fő, az átlagos létszám: 20 fő, a maximum létszám: 25 fő. A maximum létszámot átléptük, a Katica csoportban 28 fő van jelenleg, négyzetméterileg sem felelünk már meg a törvény előírásainak. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a 3. csoport megnyitását. A helyiség adott lenne, amit most tornaszobának használunk, kialakítanánk csoportszobának. Ha 3 csoportos óvoda leszünk, akkor törvényileg 1 fő pedagógia asszisztenst is fel tudunk venni állami támogatással.

 

Vona Tamás alpolgármester: az elvi döntést nem nehéz meghozni, egyértelmű, hogy csoportbővítés kell, mert a gyerekek fejlődése szempontjából nem egészséges, ha sokan vannak, négyzetméterileg sem felelünk meg a törvényi előírásoknak, az ott dolgozó nevelők munkáját is jótékonyan befolyásolja, ha kevesebb gyerekre kell figyelni. Mindenféleképpen támogatom a 3. csoport beindítását.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: mindenképpen 3 csoportban kell gondolkozni, mert ha 14-16 gyereket visszautasítunk, akkor máshová viszik óvodába, és iskolába se fognak idejárni. Javaslom, hogy olyan határozati javaslatot hozzon a képviselő-testület, hogy az intézményvezető kezdje el ennek az előkészítését, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

53/2017.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: ÁMK működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az ÁMK igazgatót, hogy – figyelemmel az óvodai beiratkozás adataira – tegye meg a szükséges intézkedéseket az óvodai csoportok számának növelése és az óvodapedagógus-létszám emelése érdekében.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

 

 

f./

dr. Gulyás Mihály polgármester: óvoda felújítására pályázatot adtunk be, amiről írásbeli értesítést még nem kaptunk, de az EPTK-ban már jött értesítést, hogy megnyertük ezt a pályázatot. Ami az jelenti, hogy a tornaszobát átalakítjuk csoportszobává, akkor sem maradunk tornaszoba nélkül, mivel a pályázatban tornaszoba építésről is van szó.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        10