Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 28-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert ügyvezető igazgató, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő, Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

24/2014.(II.28.) Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

25/2014.(II.28.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

26/2014.(II.28.) Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének és a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

27/2014.(II.28.) Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

28/2014.(II.28.) Tárgy: Sajószöged Községi Testedző kör műfüves pálya építése pályázathoz támogatás nyújtása

29/2014.(II.28.) Tárgy: Hizsnyik Bertalan Tiszaújváros, Szent István út 9. I/1. sz. alatti lakos bérleti szerződés ügye

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet az 1/a. napirendhez

2. melléklet: üzleti terv a 1/b. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendhez

4. melléklet: Közbeszerzési Terv és Közbeszerzési Szabályzat a 3. napirendhez

5. melléklet: beszámolók a 4. napirendhez

6. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendhez

7. melléklet: rendelet-tervezet és rendelet az 5. napirendhez

8. melléklet: a 29/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat melléklete

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ a./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető igazgató

2./ Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló …/2014.(…...) önkormányzati rendelet megalkotására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására és a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

  dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: 

a./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: korábbi képviselő-testületi ülésen első olvasatban már tárgyalta a tervezetet a testület, illetve a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az önkormányzat költségvetését 202 939 E Ft költségvetési bevétellel, 249 995 E Ft költségvetési kiadással, 47 056 E Ft költségvetési egyenleggel fogadta el, és ezekkel a sarokszámokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetését és a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő7 képviselőből,7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi ügyben foglaltakat a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: első olvasatban már tárgyalta az Kft. üzleti tervét a képviselő-testület és a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is. A Bizottság legfőbb észrevétele az volt, hogy a Kft. üzleti tervének összhangban kell lennie az önkormányzat költségvetésével – ez megtörtént.

Felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a módosított változat teljesen összhangban van az önkormányzat 2014. költségvetési tervezetével. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság korábban tett javaslatai és észrevételei, illetve a szakértők észrevételei beépítésre kerültek az üzleti tervben. A Kft. 2014-re tervezett bevétele 35 376 000 Ft, tervezett kiadása 35 215 000 Ft, tervezett eredménye 161 000 Ft, a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ezekkel a sarokszámokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

Hajdu Ferencné költségvetési szakértő, Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos és Berecz Róbert ügyvezető igazgató elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló …/2014.(…...) önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az önkormányzati segély kiváltotta az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Az előbbi két ellátást a szociális rendelet tartalmazta, ennek a módosításáról már rendelkezett a testület, az utóbbi ellátás módosítással nem megoldható, ezért egy új rendeletet kell alkotni a régi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén ismertettem a tervezetet és indokolását. Felkérem a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek rendelet-tervezetet.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására és a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közbeszerzési tervet minden év április 15-éig a képviselő-testületnek el kell fogadnia. A közbeszerzési tervünkbe sajnos két kérdőjelet kellett tennem, a Vasút út – Bem út – Tisza út útburkolat felújításáról szóló pályázatunk forráshiány miatt várólistán van.

A közbeszerzési szabályzatot a közbeszerzési törvény szerint aktualizálni kellett és megszüntetni az összeférhetetlen helyzeteket, a régi Közbeszerzési Szabályzatban a Bíráló Bizottság tagja volt a polgármester és a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke is.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság módosítani javasolt egy szakaszt, a XI. fejezetben a közbeszerzések ellenőrzésében még a Tiszaújvárosi Kistérségi Többcélú Társulása szerepel, ami a belső ellenőrzést végezte, de már nem működik, így külső szolgáltató végzi a belső ellenőrzést, ezért XI. fejezet 1) bekezdése helyesen így hangzik: „A közbeszerzési eljárások ellenőrzését eseti megbízás alapján külső szolgáltató végzi az éves belső-ellenőrzési ütemterv szerint.”

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság ezzel a szóbeli módosítással együtt javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a Közbeszerzési Szabályzatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének és a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét és a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

4./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester: örülök annak, hogy minden évben nyílik lehetőségünk arra, hogy a jól működő civil szervezeteinket támogassuk. Az írásos anyagból láthatjuk, hogy a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a civil szervezetek teljes alapossággal beszámoltak arról, hogy célirányosan használták fel támogatást, amit kaptak az önkormányzattól, az elszámolás szabályszerűsége is látszott a beszámolóból. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott egy észrevétel, ami alapján egy későbbi egyeztetést késünk az ASZT-a elnök asszonyától, de a beszámoló érdemi, tartalmi és formai alapját nem vitatta a Bizottság. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság így javasolja elfogadásra a tájékoztatót a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Polgárőrség és a Sportkör is megpályázott egy 9 személyes mikrobuszt, mindkét pályázat nyertes lett.

A Sportkör nagypályája felújításra került egy korábbi pályázat keretében, egy kis műfüves burkolatú pályát évek óta szeretnénk megvalósítani. Most lehetőség nyílik arra, hogy 10%-os önrésszel megvalósíthassunk egy ilyen műfüves pályát. Ehhez kérném a testület támogatását, a határozati javaslatban szereplő 1 689 100 Ft önrészt biztosítsuk a Sportkör részére.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző kör műfüves pálya építése pályázathoz támogatás nyújtása

A Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sajószöged Községi Testedző Kör a Magyar Labdarúgó Szövetséghez Műfüves pálya építésére benyújtott pályázata megvalósításához 1.689.100 Ft önerőt biztosít vissza nem térítendő támogatásként a Sajószöged Községi Testedző Kör részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet 11. pontját javaslom módosítani, ami a mozgóboltok által elfoglalt közterületért fizetendő bérleti díjra vonatkozik. Megváltoztak a mozgóboltra vonatkozó engedélyeztetési eljárási hatáskörök. Eddig a települési önkormányzat jegyzője – ahol a mozgóbolt árulni akart - engedélye volt szükséges, most már a mozgóbolt székhelye szerinti önkormányzat engedélyezi a mozgóboltnak az árusítást akár az ország egész területére is.

Javaslom, hogy a közterület használatáról szóló rendelet 2. melléklet 11. pontjában mozgóbolti tevékenységért fizetendő közterület használati díjat 2 200 Ft/nap összegre módosítsa a testület.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság

2 200 Ft/nap közterületi használati díjat javasolja képviselő-testületnek elfogadásra, az egyéb pontokban szereplő összegekre pedig aktualizálás után későbbi időpontban térjünk vissza.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: egy korábbi képviselő-testületi ülésen azt az utasítást kaptam, hogy a Tóparti Italbolt üzemeltetőjével kössünk új hosszútávú bérleti szerződést. A bérleti díj 15 200 Ft/hó lenne és határozatlan időre kötnénk a szerződést, a törvény alapján a bérlőnek elővásárlási joga van. A szerződést a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság megállapította, hogy a bérleti szerződésben szereplő 15 200 Ft havi összeg megfelel más bérlemények négyzetméter-arányos árával.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az ingatlan bérleti szerződést az előterjesztett formában javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2014.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hizsnyik Bertalan Tiszaújváros, Szent István út 9. I/1. sz. alatti lakos bérleti szerződés ügye

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hizsnyik Bertalan (Tiszaújváros, Szent István út 9. I/1. sz. alatti lakos) Sajószöged, Orgona úti 734/32 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződését e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

d./

Vona Tamás alpolgármester: az iskolai elektromos hálózat fejlesztését a SzögedVill Kft. végezte, gyorsan és tökéletes minőségben bekötötte a villanytűzhelyet. Köszönjük szépen a képviselő-testületnek a hozzájárulást.

e./ Okváth Dezsőné települési képviselő: nagyon sokan örömmel vették az élelmiszersegély csomagot, köszönik szépen.

f./

dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: sajnálattal hallottuk, hogy a községben megszaporodtak a lakásbetörések az utóbbi hetekben, örömmel láttam viszont, hogy a Polgárőrség ellenőriz éjszaka.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző