Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

69/2018.(XI.12.) A Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának

felosztása.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat 1. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának

felosztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezetőjének ismételt megbízatásával kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának

felosztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Hejőpapi hulladéklerakó felszámolásra kerül az üzemeltetéséhez kellet céltakarékot képezni most a Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartaléka lakosságarányosan felosztásra kerül ami részünkre 4.545.711 Ft-ot jelent

Kérem a határozati javaslat előterjesztésnek megfelelően elfogadását.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

69/2018.(XI.12.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának

felosztása.

 

A Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta aJavaslat a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozataláracímű előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 

 

1. A Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagja dönt arról, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 505.079.049,- Ft rekultivációs és monitoring tartalékának teljes összege a határozati javaslat melléklete szerint lakosságszám arányosan felosztásra kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települések között.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

2. A Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagja hozzájárulását adja a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 505.079.049.- Ft rekultivációs és monitoring tartalék összegének a határozati javaslat melléklete szerinti felosztás alapján történő kifizetéséhez.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3. A Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, hogy az 505.079.049,- Ft rekultivációs és monitoring tartalék összege a határozati javaslat melléklete szerinti felosztás alapján a vagyonközösség bankszámlájáról átutalásra kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok részére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: minden társult önkormányzat jóváhagyása után

 

4. A Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a határozat 1-3. pontjaiban meghozott döntések hatályosulása feltételének tekintik, hogy a vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat és a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa ugyanezeket a döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljön.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

5. A Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály Község/Város Polgármesterét, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanács ülésén a rekultivációs és monitoring tartalék felosztásával kapcsolatban támogató szavazatát leadja.

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. december 31.

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének ismételt megbízatásával kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Boros István címzetes főjegyző : Az Mötv. szerint nyílt ülés, viszont zárt ülést kell tartani akkor hogy ha az állásfoglalást igénylő személy ügy tárgyalásakor az érintett ezt kéri. Hajdu Hajnalka intézményvezető kérte a zárt ülés tartását. A képviselő-testület a napirendet zárt ülésen tárgyalta, amiről külön jegyzőkönyv készült.

 

3./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő az Ügyrendi-Bizottság elnöke: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testület tagjait hogy Biri László és Karaffa Gábor képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek eleget tettek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző