Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: dr. Gulyás Mihály polgármester, Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

52/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat a Víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről

53/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

54/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat Sajószöged 1424 hrsz. ingatlan belterületbe csatolásáról

55/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat Sajószöged, 958/4 hrsz. beépítési kötelezettség törléséről

56/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat Sajószöged, IV. Béla út 15. sz. alatti önkormányzati ingatlan eladásáról

57/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat Sajószögedi Testedző Kör támogatásáról

58/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat a Sajószöged 957 hrszú út elnevezéséről

59/2020.(IX.24.) sz. K.T. határozat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: előterjesztés, rendelet tervezet a 3. napirendi ponthoz

 

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a polgármester úr akadályoztatása miatt ő vezeti az ülést. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A képviselő-testült az elmúlt évben elfogadta a gördülő

fejlesztési tervét beruházást, fejlesztést továbbra sem tervezünk. Javaslom a határozati javaslat

elfogadását.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

52/2020.(IX.24.) határozata

a Víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában kijelenti, hogy a 2019-2033 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván észrevételt tenni, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A képviselő-testület 2019. május 30-tól 105 határozatot hozott, ezt kiegészítik a veszélyhelyzet elrendelése alatt hozott polgármesteri határozatok (36 db.) A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek.

 

Egy visszavont és két módosított határozat volt.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

53/2020.(IX.24.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs az eltemettetésre köteles személy, vagy arról nem gondoskodik.

Községünkre nem jellemző ez az ellátási forma, de előfordulhat, ezért praktikus szempontok szerint indokolt a hatáskör polgármesterre történő átruházása.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendeletét.

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

4./A.Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószöged, 1424 hrsz. ingatlan tulajdonosa kéri az

ingatlan belterületbe csatolását. A HÉSZ és a Településszerkezeti Terv ezt lehetővé teszi.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

54/2020.(IX.24.) határozata

Sajószöged 1424 hrsz. ingatlan belterületbe csatolásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesterét, hogy a 1424 hrszú „kert” művelési ágú, 1043 m2 térmértékű ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezze a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatalánál.

A területfelhasználás célja: lakóingatlan kialakítása. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesterét, hogy nyilatkozzon arról miszerint a 1424 hrsz-ú földrészletet a Településszerkezeti Tervben meghatározott célra, négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b.) Beépítési kötelezettség törlése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószöged, 958/4 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének törlését kérte a tulajdonos, mert így nem tudja értékesíteni az ingatlant.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

55/2020.(IX.24.) határozata

Sajószöged, 958/4 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége törléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, 958/4 hrsz-ú telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri a polgármesterét, hogy a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

c.) Sajószöged, IV. Béla út 15. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószöged, IV. Béla út 15. sz. alatti önkormányzati ingatlant megvásárolnák 3.000.000 Ft +Áfa vételáron. Ez eddig a legjobb ajánlat, már elég régóta áruljuk. Az ÁFA összegével foglalózná le a vevő. Természetesen tulajdonjog fenntartással adnánk el, fél éven belül fizetnék ki a teljes vételárat.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

56/2020.(IX.24.) határozata

Sajószöged, IV. Béla út 15. sz. alatti önkormányzati ingatlan eladása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat (székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71., adószáma: 15725778-2-05, statisztikai jelölőszáma:0530340, törzsszáma:725778, melynek képviseletében eljár: dr. Gulyás Mihály polgármester) tulajdonjog fenntartásával eladja a tulajdonában lévő Sajószöged belterület 464 hrszú, 1266 m2 területű „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Kovácsné Lisztóczki Judit (szül.: Eger,1979.06.17. a.n.: Veréb Mária, szig.sz.: 594208 EE; szem.az.:2-790617-4211; adóazonosító: 8410740532, lakcím: 3580 Tiszaújváros, Árpád út 8. 3. em. 1. a.) és Kovács Csaba (szül.:Debrecen, 1980.07.13., a.n.: Levickaja Vera, szig.sz.: 997389 LA; szem.az.:1-800713-3013; adóazonosító: 8414663958, lakcím: 3580 Tiszaújváros, Árpád út 8. 3. em. 1. a) részére 3.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.810.000 forint vételáron, az alábbi kikötéssel:

Vevők az adásvételi szerződés aláírásakor 810.000 forint foglalót utalnak az eladó Önkormányzat 11734114-15348609-00000000 számú számlájára. A vételárból fennmaradó bruttó 3.000.000 forintot vevők legkésőbb 2021. március 31-ig utalják az eladó Önkormányzat számlájára.

A szerződés aláírását követően vevők az ingatlant birtokba vehetik, gyommentesítik, tereprendezési munkát végezhetnek, de az ingatlan tulajdonjogát csak a vételár teljes kifizetését követően szerzik meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos illetve 2021.03.31.

 

d.) Sajószögedi Községi Testedző Kör kérelme

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A KTK kérelmét kiosztottuk, a TAO-s pályázatok 30%-nak önrészéről van szó és egy év eleji feltételes támogatás realizálásáról. Az adóbevételek jól alakultak ezért javaslom a pályafelújítására vonatkozó összeget is megítélni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

57/2020.(IX.24.) határozata

Sajószögedi Községi Testedző Kör támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2020.(I.30.) Kt. határozatára hivatkozva bruttó 3.499.292 forint támogatásban részesíti a Sajószögedi Községi Testedző Kört. A támogatás a Sajószögedi Sporttelepen lévő 20x40 méteres élőfüves pálya felújítására, valamint locsoló rendszer kiépítésére fordítható. A képviselő-testült a fentieken túl a Sajószögedi Községi Testedző Kör által elnyert TAO pályázatok 30%-os önrészét, 2.023.713 forintot biztosítja a KTK számlájára utalással, az elnyert tárgyi eszközök (fűnyíró traktor, öntöző rendszer és 260 m2 térkövezés) beszerzése – megvalósítása érdekében.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

e.) Sajószöged 957 hrsz. út elnevezése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Már lassan nincs, olyan ülés ahol egy utcát ne neveznénk el, Sajószöged 957 hrsz-ú út magán út, de a postai kézbesítés érdekében el kellene neveznünk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2020.(IX.24.) határozata

a Sajószöged 957 hrszú út elnevezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat a Sajószögedi 957 hrszú út elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

 

Közterület hrsz.

Közterület neve

957 hrsz.

Tolnai út

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére

 

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

f) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Egy Sz.B. tag lemondott, ezért javaslom Árvai Éva sajószögedi lakos a Sz.B. tagjának megválasztani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

59/2020.(IX.24.) határozata

Árvai Éva Szavazatszámláló Bizottsági tag megválasztásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként megválasztja Árvai Évát 3599 Sajószöged, Bem út 24. szám alatti lakost.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

dr. Lukács Fatime háziorvos tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot a COVID19 járvánnyal kapcsolatban. Megkért mindenkit, hogy vegyük komolyan a járványt és tartsuk be a előírásokat.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester zárt ülést rendelt el.

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

7