Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 28-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 10 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának

  elfogadására

  Előterjesztő: Tóth Károly ügyvezető igazgató

                 Ónosi Jánosné könyvvizsgáló

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat az

  Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei és a Községüzemeltetési Kft.

  Közfeladat ellátásának szervezeti szempontjából történő felülvizsgálatára

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Tájékoztató a LEADER Egyesület működéséről, a vidékfejlesztési pályázatok

  alakulásáról, annak elbírálásáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat a önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Tóth Károly ügyvezető igazgató: A kiküldött előterjesztésben minden fontos információ, szám megtalálható. Szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek a 2008. évi munkánkhoz a folyamatos támogatást, ennek köszönhetően a 2008. évi a működésünk biztosított volt.

Ónosi Jánosné könyvvizsgáló: A beszámoló tartalma a valóságot tükrözi. A könyvvizsgálás során az egész évet megvizsgáltam, banki átutalásokat, készpénzfizetéseket. 2007. évhez képest 2008.-ban az árbevétel kevesebb volt, leginkább községüzemeltetési feladatokat látott el a Kft. A raktár nincs üzemeltetve, javaslatom, hogy üzembe kell helyezni, ez árbevételt jelentene. A beszámoló a 2008. december 30. állapot szerinti valóságot tartalmazza.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság a beszámolót előzetesen tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ládi Balázs polgármester: Ugyan a bevételi forrás kevesebb, de hozzá kell tenni, hogy önerőből építették meg a munkához szükséges szociális helységeket. Úgy gondolom a munkaszervezés átgondoltabb lett, ez a heterogén feladatellátáshoz elengedhetetlen. A raktár hasznosításáról tárgyalunk, remélhetőleg a napokban sikerül a szerződést megkötni.

Kovács József: A lakosság véleménye alapján a csúszásmentesítés a tél folyamán sokszor csúszott. Oda kellene figyelni a temetőből a hulladékszállításra, gyakran tele vannak a konténerek. Egyes emberek sajnálatos módon a rutinpályánál ott végzik el a dolgukat. Rendet kellene tartani, hogy meg tudjuk ezt akadályozni.

Mihalcsik Balázsné: Köszönjük a munkát a Kft.-nek. A virágok nagyon szépek a közterületeken. A temetőt este 8 órakor be kellene zárni, valamint egy olcsóbb kerítést kellene hátul építeni. A játszótérre bejárnak kutyával, eltűnt a tábla mely szerint kutyával nem lehet bemenni. Jó lenne ha egy ilyen táblát újra ki lehetne helyezni.

Vona Tamás: A beszámolóban szerepel, hogy átlagosan 6 fős létszámmal dolgoznak. Ez a létszám kevés ahhoz, hogy ezeket a szerteágazó feladatokat el tudják végezni időben. Hozzá kell még tenni, hogy a munkához célgépek nincsenek. Lehet, hogy csúsznak a feladatok, de mindenre megpróbálnak odafigyelni. A személyi állományt erősítsék.

Okváth Dezsőné: Gyakran ürítik a temetőben a konténereket, de óriási mennyiség szemét kerül le a sírokról.

Tóth Károly ügyvezető igazgató: A temetőben megpróbáljuk üríteni a konténereket, de sokszor külső személyek hordják oda a szemetet. A rutinpálya felőli oldalon ki van ásva egy árok, hogy ott ne lehessen bemenni, valamint zárva van éjszakánként a temető és a kulcs nálam van. A rutinpályát öt vállalkozó bérli, az ő feladatuk lenne tisztán tartani.

- 3 -

Ládi Balázs polgármester: A téli csúszásmentesítéskor az ügyvezető úr pont távol volt, ezért lehetett a munkaszervezésben egy kis probléma. A rutinpálya használatakor az ÁNTSZ kikötése szerint egy vizes blokkot kell üzemeltetni, ezt az előírást nem tartják be a bérlők. A játszótérre a kutyákat tiltó táblát vissza kell helyezni. Javaslom a könyvvizsgáló és az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítását, akik a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárultak.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Községüzemeltetési Kft. működéséről az alábbi határozatokat hozta:

26/2009.(IV. 28.) 550. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolója

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Községüzemeltetési Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

27/2009.(IV. 28.) 550. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1. Cg,: 05-09-007113) vezetésével 2009. április 28.-tól – 2010. december 31.-ig megbízza Tóth Károly (sz.: Beregdaróc, 1952.12.08., an: Penke Jolán) Sajószöged, Rákóczi út 2. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület (alapító) az ügyvezető megbízatása előtti minden korábbi döntését jóváhagyja.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

28/2009.(IV. 28.) 550. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. április 28,-tól 2010. május 25.-ig a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1. Cg,: 05-09-007113) könyvvizsgálatával megbízza a CONSORTES Kft.-t (4030 Polgár, Hősök útja 96; ügyvezető: Ónosi Jánosné)

- 4 -

Felelős: Tóth Károly ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Ládi Balázs polgármester: A kötelezően és önként vállalt feladatainkat teljesítettük, a 2008. év folyamán. Az intézmények zavartalanul működtek, a megfelelő finanszírozásnak köszönhetően. Adóbevételeink jól teljesültek, az iparűzési adó a kelleténél is jobban, ezért 7 millió forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Ismertette a 2008. évi költségvetési zárszámadás főbb sarokszámait.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendet, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

        ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2008. évi

költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV.28.) számú rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei és a Községüzemeltetési Kft. közfeladat ellátásának szervezeti szempontjából történő felülvizsgálatára

dr. Boros István jegyző: Egy új jogszabály új alapokra helyezi a költségvetési szervek jogállását. A Képviselő-testületnek május 15.-ig felül kell vizsgálni az Önkormányzat intézményeit, van-e igény a közszolgáltatásra amit nyújtanak a lakosoknak, összhangban van-e a működés, gazdálkodás a tevékenység jellegével, forrásszerkezetével. A Képviselő-testület tulajdonképpen 2008. decemberében ezt a felülvizsgálatot már elvégezte, ekkor az Alapszolgáltatási Központot 2009. március 01. hatállyal megszűntette. A további négy költségvetési szerv és a Kft. működése változatlan formában indokolt.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei és a Községüzemeltetési Kft. Közfeladat ellátásának szervezeti szempontjából történő felülvizsgálatáról az alábbi határozatot hozta:

- 5 -

29/2009.(IV. 28.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei és a Községüzemeltetési Kft. közfeladat ellátásának szervezeti szempontjából történő felülvizsgálata

Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

valamint a vagyonkezelésébe tartozó Községüzemeltetési Kft. közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta és megállapította, hogy működésük változatlan formában 2009. július 01. után is indokolt.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009. június 01.

Ládi Balázs polgármester ismertette a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának levelét, melyben kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 2009. szeptember 01.-tól egy technikai dolgozóval való létszámcsökkentéshez. A létszámcsökkentés éves szinten 1.330.000,- Ft megtakarítást jelentene. 1 fő takarítói állás leépítése esetén az intézménynek szüksége lenne egy modernebb takarító eszközre.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

30/2009.(IV. 28.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámát 2009. szeptember 01.-től egy technikai dolgozóval csökkenti.

- 6 -

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2009. szeptember 01.

dr. Boros István jegyző: Az Óvodavezető kéri a fenntartókat egy teljes munkaidőben dolgozó óvónő alkalmazásának lehetőségére a 6 órában felvett óvónő felmondása miatt. A betöltetlen álláshelyre már van jelentkező, több éves tapasztalattal, valamint fejlesztő pedagógusi képzettséggel rendelkezik. Nagycsécs szempontjából is előnyös lenne az új óvónő, mivel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel is tud foglalkozni. Mivel nem pályakezdő és nyolc órában foglalkoztatnák az illetménye valamennyivel több lenne az elődjénél.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

31/2009.(IV. 28.) 125. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a

Sajószöged – Nagycsécs – Sajóörös Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás 8 órában foglalkoztatasson 2009. május 01.-től egy fő fejlesztő pedagógust.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009. május 01.

4./ Napirend: Tájékoztató a LEADER Egyesület működéséről, a vidékfejlesztési pályázatok alakulásáról, annak elbírálásáról

Ládi Balázs polgármester: Ezzel a napirenddel kapcsolatban teljes körű tájékoztatást Csikász Gábor Tiszaújváros Kistérségi Többcélú Társulása Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője tud adni, akit meghívtam az ülésre, és akinek át is adom a szót.

Csikász Gábor: A Társulás 2008 – 2009. évi működése jól sikerült. Januárban a hármas tengelyen lévő pályázatokra 1,3 milliárd forint erejéig érkezett igény, de csak 1,2 milliárd kerül felosztásra. Négy területre lehetett pályázni: falumegújításra, vidékmegőrzésre, mikrovállalkozásra, valamint turizmus fejlesztésére. Sajnos az utolsó területre nem nagyon érkeztek pályázatok. A hármas tengelyen belül a következő pályázati időszak 2009. október 1-31.ei időszakban lesz. A négyes tengelyen belül júliusban kerülnek kiírásra a pályázatok. Itt lehet majd pályázni falunapok megrendezésére, valamint megújuló energiák felhasználására. Összesen 15 millió forint plusz keret áll rendelkezésre, ami településenként egy millió forintot

- 7 -

jelenthet. Ezt az összeget önerőre lehet felhasználni, kamatmentes, egy év türelmi idővel. A pályázatokat pontozási rendszerrel értékeljük, ami központi rendeletben van szabályozva.

Ládi Balázs polgármester: Az információk hasznosak voltak, pályázni fogunk.

        A Képviselő-testület a LEADER Egyesület működéséről, a vidékfejlesztési pályázatok

alakulásáról, annak elbírálásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

5./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadására

dr. Boros István jegyző: A közbeszerzésekről szóló törvény határozza meg, hogy lehetőleg április 15.-ig a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a közbeszerzési tervét. A nyertes pályázatok függvényében a közbeszerzési tervet módosítani tudjuk év közben is.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervéről az alábbi határozatot hozta:

32/2009.(IV. 28.) 552. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az

Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét egyhangúlag elfogadta.

(Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Boros István jegyző: Szakáld Önkormányzatával való együttműködési megállapodást az Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta.

Kovács József: Az Ügyrendi Bizottság a megállapodást előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Wirtz Ferenc: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a megállapodás előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

- 8 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

33/2009.(IV. 28.) 551. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése Szakáld Önkormányzatával a szakáldi aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködésére a sajószögedi családsegítővel

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az

Együttműködése megállapodást Szakáld Önkormányzatával a szakáldi aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködésére a sajószögedi családsegítővel egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: A térítési díjakról szóló rendeletünk alapján a házisegítségnyújtás esetében 750,- Ft-os óradíjat állapítottunk meg, ami igen magas térítési díjat eredményezett és ezért sokan nem veszik igénybe a szolgáltatást. Az előterjesztésnek megfelelően átdolgoztuk a kedvezmények mértékét. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta az előterjesztést. A Bizottság szerint 6-700 ezres többletköltségről lenne szó, melyet a költségvetésből ki lehet gazdálkodni.

Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztés főbb számait.

Kovács László: Javaslom fogadjuk el az előterjesztést három hónapra, és majd meglátjuk hogy többen veszik-e igénybe a szolgáltatást. Három hónap múlva a tapasztalatokkal tárgyaljuk újra az előterjesztést.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

        ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló

3/2009. (II.05.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/2009. (IV.28.) számú

rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Ládi Balázs polgármester ismertette a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keresését, melyben kérik az Önkormányzat támogatását az erdei iskolában való részvételhez. Javasolta a tavalyi összeg mértékének megfelelő támogatás megadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 9 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

34/2009.(IV. 28.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Erdei iskolás sajószögedi diákok támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Erdei iskolában

részt vevő 13 fő sajószögedi általános iskolás tanuló részére

130 000,-Ft, azaz Százharmincezer forint támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Kovács László: Értesültem, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetése késik, tudunk-e valamilyen információt ezzel kapcsolatban? Valamint megemlíteném, hogy a kerékpárút rövid idő alatt tönkrement.

Ládi Balázs polgármester: A Bursa állami támogatása késik, mi időben utaltuk a megállapított összegeket. A kerékpárúttal kapcsolatban felveszem a kapcsolatot a Városi Önkormányzattal, hogy végeztessék el a garanciális javításokat.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Kovács László települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Kovács László

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő