Sajószöged község Önkormányzat

9/2000.(V.25.) sz. rendelete

az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének

visszaszorításáról

a módosításokkal egységes szerkezetben

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján Sajószöged község Önkormányzata Képviselő-testülete az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1.§.

A rendelet célja az allergiát okozó gyomnövények (parlagfű, vadkender, betyárkóró, feketeüröm) okozta allergiás megbetegedések kialakulásának megelőzése érdekében Sajószöged község közigazgatási területén az allergiát okozó gyomnövények elterjedtségének visszaszorítására.

A rendelet hatálya

2.§.

  1. A rendelet hatálya Sajószöged község közigazgatási területére terjed ki.

  1. A rendelet hatálya a jogi és magánszemélyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre egyaránt kiterjed.

Az allergiát okozó gyomnövények elterjedtsége,

visszaszorításának szabályai

3.§.

  1. Sajószöged község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban lévő területeket kötelesek az allergiát okozó gyomnövényektől mentesen tartani

Ez a kötelezettség a tulajdonos és a használót (továbbiakban: kötelezettek) egyaránt terheli.

  1. Az allergiát okozó gyomnövények irtásáról, vegetációjának alakulásától függően a szükséges gyakorisággal kell gondoskodni. Ennek megtörténtét a település jegyzője ellenőrizni köteles.

  1. Az allergiát okozó gyomnövények irtásánál a lehetséges eszközök közül előnyben kell részesíteni a mechanikus megoldásokat a vegyszeres gyomirtással szemben.

  1. Az allergiát okozó gyomnövények vegyszeres gyomirtása tekintetében a BAZ. Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.

- 2 -

4.§.

Az önkormányzat a növény előfordulási helyével, irtásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése, felismerésük elősegítése, az általuk okozott allergiás megbetegedések, egészség-felvilágosítási ismereteinek tudatosítása érdekében szakmai ismertetők helyi közzétételével, szükség szerint szórólapok terjesztésével gondoskodik.

Szabálysértési eljárás

5.§.1

Értelmező és záró rendelkezések

6.§.

E rendelet alkalmazásában használónak minősül akinek érvényes jogcíme van, akkor is ha a használati jogot nem gyakorolja, vagy annak gyakorlását másnak átengedte, továbbá az is aki akár jogcím nélküli használóként is, de a területet ténylegesen használja.

7.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

Sajószöged, 2000. május 25.

dr. Gulyás Mihály sk. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

1Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatálytalan: 2012.05.30-tól.