Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatok teljesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Sajószöged Község területén történő házasságkötésekkel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos többletszolgáltatásokra, az azokat igénybevevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.

2.§ (1) Hivatali helyiségen kívül, illetve munkaidőn kívül a házasság megkötése, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani az eseményre történő bejelentkezéskor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esemény

a.) hivatali helyiségben, munkaidőn kívül 1.000,-Ft/esemény,

b.) hivatali helyiségen kívül, munkaidőben 2.000,-Ft/esemény,

c.) hivatali helyiségen kívül, munkaidőn kívül 5.000,-Ft/esemény

díjköteles.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

3.§ A díjat a szertartás megrendezése előtt legalább 15 nappal, Sajószöged Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

4.§ Az anyakönyvvezetőt 2.§ (2) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott esetekben a többletszolgáltatással nyújtott szertartásban történő közreműködéséért eseményenként bruttó 6.000,-Ft díjazás illeti meg, ha nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt kívánja igénybe venni.

 

5.§ Ez a rendelet 2011. május 01-jén lép hatályba.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző

  1. melléklet a 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

K é r e l e m

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat* létesítésének engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyezett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Kézbesítési cím: …………………………………………………………………………………………………………….

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Kézbesítési cím: ……………………………………………………………………………………………………………..

A házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat* létesítésének időpontja: ………………………………………,

hivatali helyiségen kívüli helyszíne:

Sajószöged, …………………………..……………………………(közterület) …………………. házszám/helyrajzi szám.

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés létesítésének vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha

  1. a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,

  2. gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,

  3. gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,

  4. gondoskodunk az anyakönyv helyszínre való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Engedélyezés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.

Sajószöged, ………………………………….

………………………………………………. ……………………………………………

aláírás aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom*.

………………………………………………..

közreműködő anyakönyvvezető

*A kívánt részt alá kell húzni