Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft., Jenei Lóránt Tisza-Party Food Kft.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

110/2017.(XII.21.) Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

111/2017.(XII.21.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

112/2017.(XII.21.) Tárgy: Berecz Róbert, a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

113/2017.(XII.21.) Tárgy: Belső ellenőrzés (2017. év) megállapításai

114/2017.(XII.21.) Tárgy: Belső ellenőrzési terv (2018. év) jóváhagyása

115/2017.(XII.21.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat 2018-2021 évekre vonatkozó stratégia intézkedési terve

116/2017.(XII.21.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének kiegészítése

117/2017.(XII.21.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének kiegészítése

118/2017.(XII.21.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

119/2017.(XII.21.) Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjmértékének felülvizsgálata

120/2017.(XII.21.) Tárgy: Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) bérleti üzemeltetési szerződése

121/2017.(XII.21.) Tárgy: Bem úti garázssor rendezése (782/8 hrsz)

122/2017.(XII.21.) Tárgy: Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

17/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

18/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 3. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 4/a. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4/b. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés a 4/c. napirendi ponthoz

6. melléklet: előterjesztés a 4/d. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

8. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

9. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 7. napirendi ponthoz

10. melléklet: bérleti üzemeltetési szerződés és megállapodás a 8/a. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ a./ Tájékoztatás a közétkeztetés helyzetéről.

 

b./ Javaslat a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Jenei Lóránt Tisza-Party Food Kft.

 

2./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2017. évi munkájáról, javaslat a Kft. ügyvezetője és alkalmazottai jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

3./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ a./ Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól.

 

b./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére.

 

c./ Javaslat a 2018-2021 évekre vonatkozó stratégia intézkedési terv jóváhagyására.

 

d./ Javaslat az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos bevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet mellékleteiben szereplő díjak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend:

a./ Tájékoztatás a közétkeztetés helyzetéről.

b./ Javaslat a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

 

Jenei Lóránt Tisza-Party Food Kft.: mindenki azt szajkózza, hogy a gyerekeknek jól kell lakni, egészségesen kell táplálkozni, de sajnos az anyagi oldaláról senki sem beszél. Tíz éve készítem lassan a gyerekeknek az ételeket és kimutatást készítettem arról, hogy 10-12 Ft eltérés van egy reggelinél a tíz év alatt. Ez azt jelenti, hogy 40 Ft-ból kell előállítanom egy reggelit. Az a tapasztalatom, hogy sokkal jobban járok akkor, ha hagyományos ételeket készítek, mert gyerekek a különlegesebb, újfajta ételeket meg sem kóstolják.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: tudna-e olyan százalékos értéket mondani, hogy mennyivel több étel kerül moslékba, mint egy évvel ezelőtt, amikor még nem volt ez a reformkonyha?

Támogatom azt a kezdeményezést, hogy találjuk meg azt a középutat, amit a törvény előír, és ami a gyerekek szája ízének megfelelő.

 

Jenei Lóránt Tisza-Party Food Kft.: körülbelül 20%. A NÉBIH tiltólistáján 540 étel van, egy hónapban csak egyszer adhatunk tésztát, rántott húst nem süthetünk olajban, nem lehet tenni cukrot a kakaóba. Ennek ellenére próbálok hagyományosan főzni, de ez nem egyszerű.

 

Vona Tamás alpolgármester: feleségemmel rendszeresen ott étkezünk, tudjuk, hogy milyen minőséget kínál a szolgáltató. Amiben az egyik főproblémát látom, az az ingyenes étkeztetés. A szülők nagy százaléka nem fizet az étkezésért, hanem megkapják az ingyen ebédet és ami nem kerül semmibe, annak kicsi a becsülete. Érintetlenül megy vissza a tízórai, és arra nem hajlandóak sem a gyerekek, sem a szülők, hogy azt mondják, hogy nem kérik a tízórait vagy az uzsonnát, mert nem fogják megenni. A sajószögedi iskolába éhező gyerek nem jár, mert ha járna, akkor nem vinnék vissza a tízórais és az uzsonnás dobozokat úgy, hogy érintetlen benne az étel. A közétkeztetés nálunk megoldott, csak tőlünk független okokból a megrendelő pocsékol.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: nyilván vannak a szolgáltatásnak árnyoldalai, de az étkeztetést biztosítanunk kell és a jogszabályi előírásokat be kell tartani. Javaslom a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződését meghosszabbítani következő év végéig.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

110/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul vette és a Tisza Party Food Kft. (3599 Sajószöged, Petőfi út 13.) a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó szerződését 2018. december 31-ig meghosszabbítja.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

Jenei Lóránt elhagyta az ülést.

 

 

2./ Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2017. évi munkájáról, javaslat a Kft. ügyvezetője és alkalmazottai jutalmazására.

 

Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. telephelyén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2018. évre tervezett munkálatokat.

 

Tóth Béla települési képviselő, a Felügyelő Bizottság elnöke: a Bizottság a Kft. 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és a jutalmazásukra vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

111/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Kft. jutalmazására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

112/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Berecz Róbert, a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2017. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként egyhavi munkabérének megfelelő bruttó 320 000 Ft jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. négy munkavállalóját részesítse nettó 60 000 forintnak megfelelő természetbeni juttatásban. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester; Berecz Róbert ügyvezető

           

        Határidő:         2017. december 31.

 

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

 

 

3./ Napirend: Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: 2018. január 01-től a B.-A.-Z. Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. kezdi meg működését, a rendeletünk megalkotását is ez indokolja. Az idősek számára nyújtott kedvezmények, mentességek továbbra is megmaradnak és bejelentett tartós távollét esetén, illetve az üdülőterületen továbbra is lehetőség lesz a szolgáltatás szüneteltetésére.

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: az új szolgáltató nem emeli a szemétszállítási díjakat?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem emel, az egész integrációnak az a lényege, hogy a rezsicsökkentésben elért eredményeket fenn tudják tartani és folytatni tudják. A településen a közszolgáltató is ugyanaz lesz, mert alvállalkozásban a MiReHuKöz Nonprofit Kft. továbbra is saját gépével fogja végezni a szemétszállítást. A lakosság semmilyen változást nem fog érzékelni a változásból.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.28.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

4./ Napirend:

a./ Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: elég terjedelmes anyagot küldtem ki ezzel kapcsolatban, amit a Szám-AD 99’ Kkt. készített. Az idei évben az önkormányzat számviteli rendjének és a bizonylati fegyelemnek ellenőrzése történt meg. A vezetői összefoglalóban olvasható, hogy összességében a belső ellenőrzés korlátozottan megfelelőnek ítélte, igyekszünk ezen javítani. Sok belső ellenőrzés által felvetett probléma magától megoldódott az ASP rendszer bevezetésével, ahogy az elkészített intézkedési tervből is látszik. A határozati javaslatnak megfelelően javaslom az ellenőrzési jelentést és az arra készült intézkedési tervet elfogadni.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: a megfogalmazott célkitűzések, amelyek a javítást szolgálják egyértelműek, ettől függetlenül nyugodt voltam, hiszen számtalanszor találkoztam az anyagban azzal, hogy a folyamatokat szakszerűen a kijelölt szakember végezte. Különösebb problémát nem találtak, a feltárt hibák a munkafolyamatok időbeni zsúfolódása miatt következhetett be. Apró kis hiányosságok voltak, amire tettek javaslatot, hogy ezt hogyan lehet orvosolni. Szerintem semmi aggodalmunk nem lehet abban a tekintetben, hogy a jövőben ezek a hibák kiszűrésre kerülnek és nagy valószínűséggel nem fordulnak elő még egyszer, a hosszú távú stratégiával pedig teljes mértékben egyetértek. Elfogadásra javaslom.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

113/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Belső ellenőrzés (2017. év) megállapításai

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzés megállapításait tudomásul vette, az erre készített Intézkedési Tervet jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2018. december 31.

 

 

b./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a 2018. évi belső ellenőrzési terv, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálására a Községüzemeltetési Kft.-nél pedig a bizonylati rend és számviteli fegyelem betartására fog vonatkozni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

114/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Belső ellenőrzési terv (2018. év) jóváhagyása

 

A Képviselő-testület Sajószöged Község Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

c./ Javaslat a 2018-2021 évekre vonatkozó stratégia intézkedési terv jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az alpolgármester úr említette a stratégiai intézkedési tervet, az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javaslom.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

115/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat 2018-2021 évekre vonatkozó stratégia intézkedési terve

 

A Képviselő-testület Sajószöged Község Önkormányzatának 2018.-2021. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

d./ Javaslat az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottuk az ÁSz által hiányolt integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Maga az integritás fogalom a működésnek a szabályosságát takarja. Külső ellenőrző szerv, a jegyző, illetve a kollégák is feltárhatnak szabálytalanságokat, azt ezt kivizsgáló eljárásról van szó ebben.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

116/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének kiegészítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2018. január 01.

 

(A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁSZ hiányosságként állapította meg, hogy a hivatali SZMSZ-ben nem szerepel a célok megvalósításának nyomon követését biztosító beszámolók készítésének szabályai – ezzel most javaslom kiegészíteni az SZMSZ 3. pontját.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

117/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének kiegészítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 3. pontja helyébe e következő rendelkezés lép:

 

3. Jegyző

A polgármester irányításával vezeti a Polgármesteri Hivatalt.

 

3.1. A jegyző

        gondoskodik         az önkormányzat működésével kapcsolatos hivatali feladatok         ellátásáról, ennek körében:

        előkészíti,         koordinálja, és ellenőrzi a bizottságok és a képviselő-testület         elé kerülő előterjesztések törvényességét,

        megszervezi         a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli         tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

        tanácskozási         joggal részt vesz a testület, a bizottságok ülésein és köteles         jelezni, ha a döntéshozatalnál jogszabálysértést észlel,

        intézkedést         kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,

        gondoskodik         a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek         elkészíttetéséről és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei         Kormányhivatal részére való megküldéséről,

        tájékoztatja         a képviselő-testületet az önkormányzatot érintő új         jogszabályokról,

        gondoskodik         a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről,         a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

        rendszeres         kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek         tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg,

        irányítja         a jogpropagandával és a közigazgatási munka egyszerűsítésével         és korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását,

        ellenőrzi         a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását,         a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,

        ellenőrzi         a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését,

        a         fenntartó képviseletében ellenőrzi az óvoda és a közművelődési         és közgyűjteményi, szociális és egészségügyi intézmények         működésének törvényességét,

        ellenőrzi         az építéshatósági szabályok betartását,

        átveszi         és kezeli a talált tárgyakat,

        hatósági         bizonyítványokat állít ki,

        kiadja         a vagyoni helyzetről szóló igazolásokat,

        ellátja         a zenés-táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos         feladatokat,

        ellátja         az országos népszámláláshoz kapcsolódó helyi feladatokat,

        a         birtokvédelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

        ellenőrzi         a testületi, bizottsági előterjesztések törvényességét,

        elvégzi         az önkormányzati rendeletek folyamatos deregulációját,

        megszervezi         a közmeghallgatásokat, azokról jegyzőkönyvet készít,

        előkészíti         és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat,

        kiadja         a címerhasználati engedélyeket,

        ellátja         a zászlókkal kapcsolatos feladatokat (rendelés, átadás,         nyilvántartás vezetés).

                a                 hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás                 rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatali dolgozók                 tekintetében.

                döntésre                 előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó                 államigazgatási ügyeket,

                dönt                 azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.

                tanácskozási                 joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a bizottságok                 ülésein,

                dönt                 a jogszabályokban hatáskörébe utalt államigazgatási,                 önkormányzati ügyekben.

 

3.2. A jegyző

        a         szervezeti egységeknél folyamatosan ellenőrzi az ügyintézés és         az ügyvitel jogszerűségét és szakszerűségét, a hatályos         jogszabályok és belső szabályzatok, utasítások, valamint a         képviselő-testületi és bizottsági határozatokban foglaltak         betartását, a döntések végrehajtását. Az ellenőrzés         tapasztalatait, a célok megvalósulását a teljesítményértékelés         keretében összegzi és értékeli és erről a         képviselő-testületnek írásban is beszámol. Az önkormányzati         ciklus végén az előző öt év munkájának összegzéséről ad         számot a képviselő-testületnek.”

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2018. január 01.

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: testületi döntést nem igényel, de tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jegyzői utasítással kiadtam a Polgármesteri Hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatát, ami szintén az ÁSZ ellenőrzésre készített Intézkedési Terv ír elő.

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

5./ Napirend: Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos bevételek alakulásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az elmúlt évekhez hasonló tartalommal és minőségben a szokásos táblázatokat használva küldtem ki a beszámolót a bevételek alakulásáról. Folyamatosan nőnek a bevételek. Vannak behajthatatlannak minősített tartozások, amik felszámolás, végelszámolás alatt lévő cégek miatt jelentkeznek. A jövő évi iparűzési adófeltöltés már most 26 000 000 Ft, ami jóval meghaladja a tavalyi évet. A telekadó vonatkozásában jelentős adóbevétellel számolhatunk majd, ezek alapján az önkormányzat működése a jövő évre biztosított.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: az is közrejátszik az adózási fegyelem javulásában, hogy évek óta kiszámítható az önkormányzat helyi adó politikája. Amikor rajtunk múlt a döntés, akkor első szempontként vettük figyelembe, hogy a településünkön telephellyel rendelkező adózóknak lehetőleg ne vegyük el minden bevételét, hanem támogassuk őket a fejlesztésben, és ezért elvárjuk, hogy amikor az adót kell befizetni, akkor ezt tisztességesen meg is tegyék. Szerintem a jövőben is ugyanezt a politikát kell folytatnunk és akkor nagy valószínűséggel javulni fog a helyzet. Amelyik vállalkozás pedig felszámolás alá kerül, mert csődbe ment, azzal sajnos nem tudunk mit kezdeni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

118/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: egy régi, 2001-es rendelet szólt erről a tárgykörről, amit most hatályon kívül helyezünk, hiszen azóta a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megváltozott, most már kormánytisztviselőkről szól, amit értelemszerűen alkalmazni kell a köztisztviselőkre is. Ez a törvény meghatározza azokat az adható juttatásokat, amiket nagyrészt tartalmaz a rendeletünk is. A részletszabályokat a közszolgálati szabályzatban fogom meghatározni.

A július 01. közszolgálati tisztviselők napját külön rendelettel munkaszüneti nappá nyilvánította a testület, nem lehet, hogy ez a két rendelet egymás mellett éljen, ezért illesztettem bele az új rendelet-tervezetbe, a másik egyidejű hatályon kívül helyezése mellett.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

7./ Napirend: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet mellékleteiben szereplő díjak felülvizsgálatára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a temetkezésekről szóló törvény írja elő, hogy a képviselő-testület évente köteles felülvizsgálni a rendeletében szereplő díjakat. A köztemető sírhelymegváltási díjairól van szó. Egyes sírhely 6.000 Ft + ÁFA, kettes sírhely 11.000 Ft+ ÁFA, urnasírhely 5.000 Ft+ ÁFA, gyermek sírhely 3.000 Ft + ÁFA és 25 év a megváltási idő, sírbolthely 5.000 Ft/m2 + ÁFA és 60 év az időtartam. Köztemető fenntartási hozzájárulás 285 Ft + ÁFA temetésenként. Nem javaslom ezeknek a díjaknak az emelését.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

119/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjmértékének felülvizsgálata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 16/2016.(XII.18.) sz. rendeletében szereplő díjmértékeket felülvizsgálta és azokat változtatás nélkül, hatályukban fenntartja.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: bérleti üzemeltetési szerződés tervezetet küldött ki az ÉRV, ami a tulajdonunkban lévő csatornahálózat bérleti üzemeltetési szerződésére vonatkozik. Van ilyen üzemeltetési szerződésünk jelenleg is, ennek a bérleti díját lehet a szennyvízhálózat hibáinak elhárítására, közkutak, átemelők javítására fordítani, tehát ez a pénz kötött felhasználásra vonatkozik. A MEKH azt a három települési szennyvízrendszert, ami Nagycsécsen, Sajóörösön és Sajószögeden van, összevonta, és az eddigi három bérleti üzemeltetési szerződést, most egy szerződésben lesz megszerkesztve.

Az ÉRV most már nem külön az önkormányzatoknak fogja utalni a bérleti díjat, hanem mint gesztor önkormányzatnak, Sajószögednek, és nekünk kell visszautalni a másik két településnek. Erről a visszautalásról kell majd a három polgármesternek a bérlet és használati díj elszámolásáról-egy külön megállapodást kötnie.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

120/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) bérleti üzemeltetési szerződése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tárgyi ügyben jelölt szerződés és a saját, illetve Sajóörös és Nagycsécs önkormányzataival közös víziközmű-rendszer üzemeltetésével összefüggő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó, polgármesterek közötti „Megállapodás” aláírására.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: emlékszik a testület arra az esetre, amikor Buzásné Pásztor Mária eladta volna a Bem úti garázsát, de kiderült, hogy a tulajdoni lap szerint az önkormányzat területe és nincs is rajta garázs. Találtunk még egy ilyet, a szomszédját. A Bem úti 782/8 hrsz-ú ingatlan garázshely az önkormányzat tulajdona a tulajdoni lap szerint. Régóta használja a jelenlegi tulajdonos. Buzásné 150 000 Ft-ot fizetett ki ezért. Tekintettel szociális körülményeikre és arra, hogy sajószögedi lakosról van szó, aki jóhiszeműen sajátjának tudva használta az ingatlant, 100 000 Ft vételárat javaslok meghatározni, két részletben megfizetve. Még lesz költségük, hiszen a garázsra fennmaradási engedélyt kell kérni és úgy tud rákerülni a tulajdoni lapra.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

121/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Bem úti garázssor rendezése (782/8 hrsz)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71., adószáma: 15725778-2-05, statisztikai jelzőszáma: 15725778-8411-321-05, törzsszáma: 15725778, melynek képviseletében eljár dr. Gulyás Mihály polgármester) eladja a tulajdonában lévő Sajószöged belterület 782/8 helyrajzi számú ingatlant Molnár Dénes (szül.: Hejőbába, 1953.11.02.; a.n.: Frózsi Erzsébet, szig.sz.: 282503 CE; szem.az.:1-531102-1277; adóazonosító: 8317160750) részére 100 000 Ft vételáron az alábbi kikötéssel:

Vevő a vételárat két részletben fizeti meg, az első részlet (50 000 forint) megfizetése a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg (50 000 forint) 2018. június 31. napjáig esedékes.

           

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az otthoni betegellátást végző Tisza-Filoxis Kft. szerződése december 31-én lejár. A TB nem finanszírozza teljes mértékben az otthoni betegellátást és az ellátottak számának függvényében 30-40 000 Ft/hó kiegészítéssel segíti az önkormányzat ezt a szolgáltatást. Javaslom, hogy a jövő évre is kössük meg a szerződést és utaljuk ezt az összeget a betegellátó Kft.-nek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

122/2017.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az otthoni szakápolási tevékenység biztosítása érdekében 2017. január 01. – december 31. időszakban 56 vizit/hó támogatást nyújt a Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft.-nek, ami területi pótlékkal kiegészítve 187 152/hó összeget jelent a szociális előirányzat terhére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy 5 000 000 Ft felbontásra került az OTP tőkegarantált értékpapírok közül, ez még az adófeltöltés előtti időszakban, december 12-én volt.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

e./

Vona Tamás alpolgármester: azt hiszem, mindannyiunk nevében köszönetet mondhatok az ÁMK dolgozói és a gyermekeknek, akik kellemes ünnepeket kívántak nekünk és elkészítették ezt az ajándékot.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

 

        13