J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged és Sajóörös Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. június 21-én

              megtartott együttes üléséről

Jelen vannak:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületéből:

Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testületéből:

 Baranczó József polgármester, Szekeres István alpolgármester, Ládi Tivadar,

 Szabóné Dr. Molnár Judit, Timkóné Szabó Szilvia, Vincze Dénes, Zarándiné

 Enczi Zsuzsanna Tünde települési képviselők,

 Kocsis Gábor jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Vanyó István sajószögedi települési képviselő

Meghívottként jelen van: Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató, Kovács Györgyné óvodavezető, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Ládi Balázs polgármester, az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, az ülést megnyitotta.

A levezető elnök javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a közös fenntartású közoktatási intézmények működéséről

     Előterjesztő: Ládi Balázs Sajószöged polgármestere

 Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

 Kovács Györgyné óvodavezető

2./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     Intézmény Alapító Okiratának módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

 Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

3./ Javaslat a „Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged” Alapító Okiratának és

     a Társulás Megállapodás módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

 Kovács Györgyné óvodavezető

4./Egyebek

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató a közös fenntartású közoktatási intézmények

                     működéséről

Ládi Balázs levezető elnök felkérte Vaszilkó Tiborné iskolaigazgatót, hogy az iskola 2010/2011-es tanévéről tájékoztassa a testületeket.

Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató: a tanévet 154-fővel kezdtük és 155 fővel zártuk, minden évfolyamon 1 osztályt indítottunk. A számított létszám 194 fő, ezért 3 évfolyamon – a képviselő-testület engedélyével - túlléptük a maximális létszámot. Az általános iskolában 14 főállású, 1 részmunkaidős és 1 óraadó pedagógus, a zeneiskolában 2 főállású és 2 óraadó pedagógus dolgozik, a technikai személyzet 5 fő. Két napközis csoport indult, összesen 56 fővel. Az étkeztetést vállalkozó biztosítja 117 tanuló és 22 felnőtt étkező számára. A felzárkóztatás, korrepetálást egyéni, kiscsoportos foglalkozásokkal, vagy csoportbontással oldjuk meg saját fejlesztő pedagógussal. Halmozottan hátrányos helyzetű 45 tanuló és 53-an részesültek integrált nevelésben. Pályázatokon elnyert pénzekből ingyenesen biztosítottuk részükre pl. az úszásoktatást, erdei tábort. Tehetséggondozást több területen végzünk, sok versenyen értek el dobogós helyezést tanulóink. A Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet működik. Zeneoktatásban 52 fő vesz részt, idegen nyelv oktatását már I. évfolyam 2. félévétől biztosítjuk. Az iskolabusz naponta háromszor közlekedik. A külső kapcsolataink pl. a fenntartókkal, gyermekjóléti szolgálattal, szülőkkel, más iskolákkal nagyon jó. A következő tanévet előreláthatóan 153 tanulóval kezdjük majd. Megítélésem, hogy értékes és sikeres évet zártunk.

Ládi Balázs levezető elnök: a tájékoztatóból is kitűnik, hogy ténylegesen tartalmas munka folyik az oktatási intézményben. A követelmények magasak és szigorúak, ennek a tanulók és a szülők is hasznát látják.

Felkérte Kovács Györgyné óvodavezetőt, hogy az óvoda 2010/2011-es nevelési évéről tájékoztassa a testületet.

Kovács Györgyné óvodavezető: Sajószögeden és Sajóörösön is 2-2 csoporttal működünk, Nagycsécs június 30-ával kiválik az Intézményfenntartó Társulásból. Május végén a gyerekek számított létszáma Sajószögeden 66 fő, az intézményben 5 óvodapedagógus és 2 dajka dolgozik. Sajóörösön a számított létszám 58 fő, az intézményben 4 fő óvodapedagógus, 2 dajka és 1 félállású takarítónő dolgozik. A három intézmény között jó volt az együttműködés, közös programokat is szerveztünk. Kapcsolatrendszerünk pl. a fenntartókkal, iskolával, stb. jó, a Pedagógiai Szakszolgálattal mindennapos a kapcsolatunk. A tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyermekeket helyben lévő, illetve utazó fejlesztő pedagógusok látják el. Az iskolaköteles gyermekek mind járnak óvodába.

Az intézmények jó kihasználtsággal működtek, szeptember 1-től várhatóan Sajószögeden 63, Sajóörösön 62 fő számított létszámmal kezdjük az új nevelési évet, de még tavasszal is várunk gyerekeket. Megköszönöm az önkormányzatok segítségét, támogatását.

Ládi Balázs levezető elnök: Nagycsécs Önkormányzata március 31-én döntött arról, hogy kiválik a Társulásból, de ez Sajószöged és Sajóörös együttműködését nem zavarja. Megköszönöm a Sajóörösi Képviselő-testületnek az eddigi példaértékű hozzáállást és együttműködést.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a testületek a tájékoztatókat egyhangúlag tudomásul vették.

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

                     Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

dr. Boros István jegyző: a módosításra a Zeneiskola vonatkozásában van szükség, de nem érinti sem a zeneoktatást, sem a törzskönyvi adatokat, viszont a tanszakoknak párhuzamosan szerepelniük kell az Alapító Okiratban. Sajószöged Képviselő-testülete a módosítást márt tárgyalta és elfogadta.

Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató: a Minisztérium új tantervet dolgozott ki, ami szeptember 01-jén lép életbe, de kifutó rendszerben még életben van a helyi tanterv is, ennek megfelelően kell módosítani az Alapító Okiratot.

Baranczó József Sajóörös polgármestere felkérte Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a szavazásra.

Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2011.(VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

          Alapító Okiratának módosítása

Sajóörös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20.) Alapító Okiratának módosítására előterjesztett javaslatot és arról az alábbi döntést hozta:

Sajóörös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az előterjesztéssel megegyezően módosítja, és azt a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranczó József polgármester

3./ Napirend: Javaslat a „Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged” Alapító Okiratának és

                     a Társulás Megállapodás módosítására

dr. Boros István jegyző: Nagycsécs Önkormányzata 2011. július 01-jével felmondta az Óvoda Társulási Megállapodást. A polgármester és a körjegyző asszony tájékoztatása szerint a közoktatási törvényben előírt eljárásokat lefolytatták, Ónodhoz csatlakoznak, ezért mint fenntartót ki kell vezetni az Alapító Okiratból és a Társulási Megállapodásból is.

Baranczó József Sajóörös polgármestere felkérte Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a szavazásra.

Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 4 -

31/2011.(VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának és

     Társulási Megállapodásának módosítása

   
 1.  Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda  

Sajószöged Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően

módosítja és a módosítással egységes szerkezetben egyhangúan elfogadja.

          /Az Alapító Okirat egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz csatolva./

   
 1.  Sajóörös Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda  

Sajószöged Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésnek

megfelelően módosítja és a módosítással egységes szerkezetben egyhangúan

elfogadja.

         /A Társulási Megállapodás egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Határidő: azonnal

Felelős: Baranczó József polgármester

Ládi Balázs Sajószöged polgármestere felkérte Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a szavazásra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2011.(VI.21.) 88 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának és

     Társulási Megállapodásának módosítása

   
 1.  Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda  

Sajószöged Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően

módosítja és a módosítással egységes szerkezetben egyhangúan elfogadja.

          /Az Alapító Okirat egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz csatolva./

   
 1.  Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda  

Sajószöged Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésnek

megfelelően módosítja és a módosítással egységes szerkezetben egyhangúan

elfogadja.

         /A Társulási Megállapodás egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Határidő: azonnal

Felelős: Ládi Balázs polgármester

- 5 -

4./Napirend: Egyebek

Timkóné Szabó Szilvia képviselő afelől érdeklődött, hány jelentkező adott be pályázatot a Sajóörösi tagóvoda vezetői állásra?

Kovács Györgyné óvodavezető az alábbi választ adta: három pályázat érkezett.

Ládi Balázs levezető elnök tájékoztatta a fenntartókat, hogy elkészült az iskolaudvar felújítására a pályázat, amennyiben nyertes lesz, akkor ezt is meg tudjuk valósítani.

Egyéb előterjesztés nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette.

k.m.f.

      Ládi Balázs Baranczó József

     polgármester polgármestere

  dr. Boros István Kocsis Gábor

        jegyző jegyző