Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla,települési képviselő, Karaffa Gábor települési képviselő (beiktatás után)

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Holló Imre HVB. elnöke, dr.Wirtz Katalin család és Gyermekjóléti szolgálat.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

36/2018.(V.31.) Tárgy: Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé választása.

 

37/2018.(V.31.) Tárgy: Kovács Tamás Sajóörös, Zrínyi út 61/A. szám alatti lakos a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának választása

 

38/2018.(V.31.) Tárgy: A Képviselő-testületi SZMSZ 2 és 4 függelékének cseréje.

 

39/2018.(V.31.) Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

 

40/2018.(V.31.) Tárgy: Háziorvosi és iskola – egészségügyi szolgálatok tartós helyettesítése.

 

41/2018.(V.31.) Tárgy: Sajószöged, Mátyás király út 382 hrsz-ú ingatlanból terület vásárlása.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: 1/2018 (V.25.) HVB határozat az 1. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz

melléklet: a 38/2018 (V.31.) határozat mellékletei

4. melléklet: beszámoló a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: a 41/2018 (V.31.) határozat melléklete

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Karaffa Gábor települési képviselő eskütétele, beiktatása

Előterjesztő: dr. Boros István HVI elnöke

Holló Imre HVB elnök

 

2./ Javaslat Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a képviselő-testületi SZMSZ 2 és 4 függelékének cseréjére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése

Előterjesztő: dr. Wirtz Katalin családsegítő

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

Napirend:

1./ Karaffa Gábor települési képviselő eskütétele

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, mindenki tudja hogy dr. Wirtz Ferenc települési képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke lemondott mandátumáról. 1/2018.(V.25.) HVB határozat jogerőbe emelkedett, kimondja, hogy Karaffa Gábort illeti a mandátum. Felkérném Holló Imrét a HVB elnökét hogy Karaffa Gábor úrtól a képviselői esküt vegye ki.

 

Holló Imre HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Felkérte Karaffa Gábort hogy mondja után az eskü szövegét. Karaffa Gábor az esküt letette és átvette a HVB elnöktől a megbízólevelet.

 

2./ Javaslat Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Javaslom Karaffa Gábor úrat a Szociális és Egészségügyi

Bizottság elnökének.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: Köszönöm, elfogadom a jelölést.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

36/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karaffa Gábor települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé megválasztotta. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Szociális és Egészségügyi Bizottságba új tagot kell választanunk én Kovács Tamás Sajóörösi lakosra gondoltam, aki előzetes egyeztetés alapján elfogadta a tisztséget.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

37/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Kovács Tamás Sajóörös, Zrínyi út 61/A. szám alatti lakost a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának megválasztotta. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Javaslat a képviselő-testületi SZMSZ 2 és 4 függelékének cseréjére

 

dr.Boros István címzetes főjegyző: Technikai változtatásról van szó 2 függelékben a település

képviselők névjegyzéke van dr.Wirt Ferenc helyére Karaffa Gábor úr kerül az adataival.

A 4 függelékben a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetétele van, amit szintén

módosítani kell.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

38 /2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testületi SZMSZ 2 és 4 függelékének cseréje.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Szervezeti és Működési Szabályzata

2 függelék helyébe e határozat 1 melléklete lép.

 

4 függelék helyébe e határozat 2 melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családsegítőt, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

 

dr. Wirtz Katalin családsegítő: Szeretettel és Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Gyermekjóléti alapellátásban 23 fő részesült 2017 ben, egy gyermeknek javasoltam a magántanulói státuszát. A családok anyagi helyzete miatt a ruhák iránti igény egyre nagyobb lett, így a Művelődési Házban háromszor rendeztünk ruha-adományozást. Nem csak ruhát sikerült adományozni, hanem bútort, háztartási gépeket, ágyneműt, játékokat a rászoruló gyerekeknek és családoknak.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

39 /2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelését

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló értékelést elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

a.) dr. Boros István címzetes főjegyző: A” dr. Wirtz és Társa Bt.” finanszírozási szerződését módosítani kell az ismert okok miatt. A módosításhoz szükséges a képviselő-testület hozzájárulása a tartós helyettesítéshez és rendelési idő módosításához. A rendelési idő változásával kapcsolatban annyit kell tudni hogy jelenleg 18 óra a rendelési idő, ezt tartós helyettesítés esetén heti minimum 9 óra helyettesítési idővel kell biztosítani. Amíg a praxis nem kerül értékesítésre dr. Ládi Katinka fog helyettesíteni, általános helyettesítő orvosként pedig dr. Szurdoki Virág, dr. Kókai Katalin, dr. Lukács Fatime.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

40/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Háziorvosi és iskola-egészségügyi szolgálatok tartós helyettesítése.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a háziorvosi és iskola-egészségügyi szolgálatok tartós helyettesítéssel történő ellátáshoz, valamint a rendelési idő változásához az előterjesztésének megfelelően.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

b.) dr. Gulyás Mihály polgármester: Elkészült a bölcsőde építéséhez szükséges telkek vállalkozási vázrajza, így meg tudjuk vásárolni a szükséges telekrészt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

41/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, Mátyás király út 382 hrsz-ú ingatlanból terület vásárlása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye:3599 Sajószöged Ady Endre út 71. adószáma:15725778-8411-321-05, törzsszám: 15725778, képviseli dr. Gulyás Mihály „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében megvásárol bruttó 2 000 000 forint vételáron a 382 hrsz-ú ingatlanból 625 m2 területet a határozat melléklete szerinti 22-Fh./ 2018.sz.változási vázrajz szerint.

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

5