Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználókra és a közszolgáltatóra

(2) A rendelet hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre.

(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Sajószöged Község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában

 1. ártalmatlanítóhely: a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény

 2. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre,

 3. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e,

 4. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás,

 5. hulladékkezelő: aki a települési hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja,

 6. hulladékkezelési tevékenység: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is,

 7. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés (HKSZ): Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a közszolgáltató között 2018. január 1. napján hatályban lévő szerződés, amely alapján a helyi önkormányzatok a kötelező ellátandó közfeladatot a hulladékgazdálkodást biztosítják,

 8. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a Közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll. Jelen rendelet vonatkozásában közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználónak minősül az önkormányzat közigazgatási területén található ingatlantulajdonos, továbbá az a jogi vagy természetes személy, aki, vagy amely az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján az ingatlan vagyonkezelője, használója, valamint az ingatlant ténylegesen és tartósan birtokló személy, a birtoklás jogcímétől függetlenül,

 9. kijelölt ártalmatlanítóhely: a 3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz. alatt lévő hulladékkezelő létesítmény,

 10. Koordináló szerv: a Ht. 32/A. §-ában meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.),

 11. közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a Koordináló Szervnek fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletében meghatározott egy éves díjfizetési időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerint megállapított, ennek hiányában a Ht. -ben szabályozott díj.

 12. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el,

 13. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja,

 14. Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társulás,

 15. Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT): Magyarország Kormánya az 1250/2016. (VI.27.) határozatával hagyta jóvá az OHKT-t, amely meghatározza a közszolgáltatás optimális területi lehatárolását, valamint az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,

 16. Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék.

II. Fejezet

Különös rendelkezések

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

3. §

(1) Sajószöged Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, és kezelése érdekében, és ezen tevékenységek ellátásáról a társulás kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht.-ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal.

(3) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(4) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására külön közszolgáltatási szerződés alapján 2027. december 31-ig a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

(5) A Közszolgáltató a MiReHuKöz Nonprofit Kft., a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonával megalapított nonprofit gazdasági társaság, amely nonprofit gazdálkodó szervezettel a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 21/2017. (XI.23.) számú TT határozata alapján - a társult tagönkormányzatainak átruházott hatáskörében - történt kijelölésére tekintettel került megkötésre közszolgáltatási szerződés.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a jogszabályokban meghatározottakon túl a közszolgáltatás megszüntetésére vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységét biztosító előírásokat.

(7) A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

(8) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan – természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező – birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. alapján érvényesen megkötött (5) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(9) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(10) A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve kezelésére vonatkozóan az ingatlanhasználók és – jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 3. § (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést.

2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §

(1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.(Feladata e tekintetben különösen)

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és kezelésének megszervezése,

b) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása,

c) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása,

d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

e) a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról történő gondoskodása,

(2) A közszolgáltatás ellátása keretében a Közszolgáltató kötelezettségét képezi a jogszabályokban, az OHKT-ben és jelen rendeletben rögzített feltételek szerint:

a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése és elszállítása - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése és elszállítása, a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtése és elszállítása,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék az ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése, illetve átvétele és elszállítása,

c) a hulladékgyűjtő ponton vagy átvételi helyen, hulladék udvarban átvett hulladékok összegyűjtése és elszállítása,

d) gondoskodik az előző pontokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről.

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmények, eszközök és berendezések üzemeltetetése.

3. Az ingatlanhasználó önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő jogai és kötelezettségei

5. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy kezeléséről gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt. részére kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa

e) ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik a Közszolgáltató által meghatározott módon, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a Közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen,

f) a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.

(2) A közszolgáltatással érintett ingatlan bejelentésére, adataiban, vagy az ingatlantulajdonos személyében történt változásra a következő mellékleteket kell alkalmazni:

a) természetes személy esetében

aa) e rendelet 1. mellékletét a közszolgáltatás igénybevételének bejelentésére

ab) e rendelet 2. mellékletét a bejelentett közszolgáltatást igénybevevő adatainak megváltozására

b) gazdálkodó szervek esetében

ba) e rendelet 3. mellékletét a közszolgáltatás igénybevételének bejelentésére

bb) e rendelet 4. melléklet a bejelentett közszolgáltatást igénybevevő adatainak megváltozására

c) költségvetési szervek esetében

ca) e rendelet 5. mellékletét a közszolgáltatás igénybevételének bejelentésére

cb) e rendelet 6. melléklet a bejelentett közszolgáltatást igénybevevő adatainak megváltozására

d) lakásszövetkezet/társasház esetében

da) e rendelet 7. mellékletét a közszolgáltatás igénybevételének bejelentésére

db) e rendelet 8. melléklet a bejelentett közszolgáltatást igénybevevő adatainak megváltozására

kell alkalmazni.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette, és ennek tényét a Közszolgáltató felé dokumentálható módon igazolja.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül a 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(6) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

(7) A Ht. 32/A. § (1) bek. i)-j) pontjában foglaltakra tekintettel az NHKV Zrt. szedi be a közszolgáltatási díjat és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt. által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni

6. §

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig sem az ingatlanhasználó, sem harmadik személy nem használja, ott hulladéka nem keletkezik. Az ingatlanhasználó a szüneteltetés tényét a szüneteltetés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti.

(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. Amennyiben az ingatlanhasználó évente nem nyújtja be a szüneteltetésre vonatkozó kérelmét, abban az esetben egy év elteltét követően a közszolgáltatás automatikusan újraindul. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető.

(3) Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles haladéktalanul a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(4) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja.

(5) Gazdálkodó szervezet akkor szüneteltetheti a közszolgáltatást, ha a tevékenysége igazolhatóan szünetel, vagy valamely telephely (fióktelep) vonatkozásában a tevékenység szüneteltetve van, illetőleg az időszakos tevékenység vagy működés egyéb hitelt érdemlő módon igazolható.

(6) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának megjelölésével és kérelmének alapjául szolgáló hiteles dokumentumok benyújtásával kérheti kizárólag a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását.

(7) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a közszolgáltató jogosult vélelmezni, hogy a gazdálkodó szervezet minden, a nyilvántartásba bejegyzett használatban lévő ingatlan vonatkozásában - székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepen) - folytat gazdasági tevékenységet.

(8) Nem köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amelynek székhelye, telephelye, fióktelephelye abba a lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, tagja, ügyvezetője, vagy ezek közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi és a gazdálkodó szervezet tevékenységéből adódóan

a) hulladék nem keletkezik, vagy

b) a keletkező települési hulladék mennyisége a természetes személy ingatlanhasználók által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét és a természetes személy ingatlanhasználók legalább 120 liter űrmértékű gyűjtőedény közszolgáltatási díját fizetik meg.

4. A közszolgáltatás rendszere

7. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatási jogviszony létrejöhet az ingatlanhasználó bejelentése, valamint a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti ráutaló magatartás útján, illetve a közszolgáltató rendelkezésre állása esetén.

(3) A közszolgáltatási jogviszony ráutaló magatartással jön létre, ha a felek között szolgáltatásteljesítés és jogszerű díjigény merül fel, továbbá, ha a közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését felajánlja, az ingatlanhasználó rendelkezésére áll.

(4) Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállítóeszközével a településen irányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát érinti (gyűjtőponton is), illetve a szolgáltatást felajánlja. A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcsolódott.

(5) A Közszolgáltató a honlapján a hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó járattervét köteles közzétenni, változás esetén aktualizálni. A járatterv egyértelműen behatárolható településrészre (utca, szükség esetén házszám) vonatkozóan tartalmazza a rendszeresített edényzet ürítési napját. A Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat a járatterv változása esetén legalább a honlapján értesíteni.

(6) Amennyiben az ürítési napok munkaszüneti napra esnének, a Közszolgáltató jogosult a járatokat átszervezni a szolgáltatás pótlása érdekében.Amennyiben az szükséges, az átszervezés tényéről a Közszolgáltató az átszervezéssel érintett területen lévő ingatlanhasználókat legalább 8 nappal értesíteni.

(7) Ha a Közszolgáltató részére átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult felszólítani az ingatlanhasználót a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségének megfelelő űrtartalmú edényzet használatára és az ennek megfelelő közszolgáltatási díj megfizetésére.

(8) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt –legalább 8 munkanappal a honlapján értesíteni köteles.

5. A Közszolgáltató által ellátandó közfeladat, közszolgáltatási tevékenység szabályai

8. §

(1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(2) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága minimum heti egy alkalom.

(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell elérnie:

a) családi ház, sorház: 120 liter/lakás/hét,

b) a lakóingatlant (családi ház, sorház) egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltató által jogszabályi feltételek fennállása esetén biztosított mérték: 60 liter/ingatlan/hét. Ezen edényzet használatára való jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. A közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételek biztosítása magában foglalja azt, hogy az ingatlanhasználó kötelezettsége a szabványos, rendszeresített edényzet beszerzése, használatba állítása, mely kötelezettség teljesülhet a Közszolgáltató által szolgáltatott edény biztosításával, mely esetben az ingatlanhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott edényzetet használni.

(5) A közszolgáltatótól vagy egyéb más gazdálkodó szervezettől megvásárolt, vagy külön díj ellenében bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét. A Közszolgáltató az ürítési eljárás során köteles az edényzet épségének, állagának megőrzéséről gondoskodni az alkalmazott technológiai eljárásnak megfelelően.

(6) A Közszolgáltató a polgári jog szabályai szerint felel az ürítési eljárás során az edényzetben szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk megtérítéséért.

6. Elkülönített (szelektív) települési hulladék gyűjtésére, szállításra vonatkozó rendelkezések

9. §

(1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások szerint elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírásokra is - az ingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.

(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, illetve

b) hulladékudvar működtetésével biztosítja

(3) Az elkülönített gyűjtés és szállítás feltételeit a közszolgáltató állapítja meg az OHKT és az irányadó közszolgáltatási szerződés alapján, és hirdetmény, vagy egyéb értesítés útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

(4) A (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott hulladékgyűjtő udvarokat a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről edények telítettségének függvényében gondoskodik

(5) A Közszolgáltató jogosult az elkülönítetten gyűjtött hulladék átvételét, gyűjtését megtagadni, ha a gyűjtés előtti szemrevételezéssel megállapítható, hogy az ingatlanhasználó nem a Közszolgáltató által előírt módon tesz eleget gyűjtési kötelezettségének.

7. Zöldhulladék gyűjtése

10. §

(1) ) A közszolgáltató a közszolgáltatás területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést is végez. A zöldhulladék körébe tartozó hulladékokról köteles megfelelő, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló módon értesíteni az érintett ingatlanhasználókat.

(2) A zöldhulladék gyűjtésének és szállításának feltételeit a közszolgáltató állapítja meg az OHKT és az irányadó közszolgáltatási szerződés alapján, és hirdetmény, vagy egyéb értesítés útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

(3) A hulladékká vált (karácsonyi) vágott fenyőfák térítésmentes összegyűjtését, elszállítását a Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően oly módon köteles elvégezni, hogy a vegyes hulladék gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat köteles elszállítani minden év január 31. napjáig.

(4) A Közszolgáltató jogosult a gyűjtött zöldhulladék átvételét, gyűjtését megtagadni, ha a gyűjtés előtti szemrevételezéssel megállapítható, hogy az ingatlanhasználó nem a Közszolgáltató által előírt módon tesz eleget gyűjtési kötelezettségének.

8. A hulladék gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos rendelkezések

11. §

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik. A gyűjtőedényt a szállítási napon, 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

12. §

(1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.

(3) A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

13. §

(1) A közszolgáltatásban rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja.

(5) A Közszolgáltatónak jogában áll a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a hulladékszállítást megtagadni, ha

a) az ingatlanhasználó által kihelyezett edényzet nem felel meg a közszolgáltatási szerződés előírásainak (nem szabványos, nem rendszeresített), vagy olyan mértékben sérült, törött, hogy a gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti;

b) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem kezelhető, vagy nem minősül települési hulladéknak;

d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,

9. A gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot

14. §

(1) Hulladékgyűjtő udvarokban a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint helyezhetők el a hulladékok.

(2) A hulladék kezeléséről, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanhasználók a hulladékudvarokban ingyenesen a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, illetve a HKSZ előírásai szerint helyezhetnek el hulladékot, az adott telephelyre vonatkozó szabályok betartásával.

(4) A hasznosítható hulladékok esetében, ami a szelektív csomagolási papír-, műanyag-, üveg-, fémhulladék, a Közszolgáltató nem határoz meg mennyiségi korlátot.

(5) Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg hulladékudvarokban guberálni tilos.

10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

15. §

(1) A jelen rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató – házhoz menő rendszerben - gondoskodik a közszolgáltatási szerződés alapján évi 2 alkalommal.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi az OHKT és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A házhoz menő lomtalanítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezések

16. §

(1) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a közszolgáltatási díjon felül értendő és azt a bérbeadó részére köteles az ingatlanhasználó megfizetni.

(2) A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló edénytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a kifejezetten erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít.

(3) A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában gyűjtőedényként nem. A Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot.

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő 2 munkanapon belül pótolta mulasztását.

12. A települési hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

17. §

(1) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele április 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező.

(2) A képviselő-testület kérelemre mentesíti a díjfizetés alól a 70 év feletti közös háztartásban élő házas- és élettársakat ha velük együtt más személy nem lakik, valamint a 65 év feletti egyedül élő személyeket.

(3) A díjfizetés alól mentesítettek névsorát a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

13. Általános, jogi felelősség

18. §

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Ht. -ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

14. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

19. §

(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Koordináló szerv és – az ügyfélszolgálati feladatai ellátásban igénybe vett Közszolgáltató ügyfélszolgálata - nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat érdekében az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló szerv és a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag a hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységéhez, illetve jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között a hulladékgazdálkodásra vonatkozó ágazati jogszabályok alapján Sajószöged Község Önkormányzat, a Közszolgáltató, az önkormányzati társulás köteles átadni a Koordináló szervnek a hulladékgazdálkodási feladat hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

(3) A Koordináló szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Sajószöged Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelete.

 

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. december 20.

 

Sajószöged, 2021. december 20.

 

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző