Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

Meghívottként jelen van: Árvai Éva bölcsőde vezető, Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató, Hajdu Hajnalka Intézményvezető, Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető, Mihály-Bársony Judit pénzügyi ügyintéző, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

38/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről

39/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervéről

40/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Az iskolakezdési támogatásról

41/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat A 2020. szeptember 01. napjától alkalmazandó étkezési

nyersanyag normatívák megállapításáról

42/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat A munkahelyi étkeztetés térítési díjáról és térítési díjkedvezményekről

43/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat A 2020. évi étkeztetési díjakról

44/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról

45/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat A Sajószöged 917/9 hrszú út elnevezéséről

46/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázs használatba adásáról

47/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat István Máté Nagycsécsi lakos egyszeri támogatásáról

48/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Fürge Ujjak Kézimunka klub támogatásáról

49/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Búzavirág Népdalkör támogatásáról

50/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmének támogatásáról

51/2020.(VIII.27.) sz. K.T. határozat Sajószöged, Vasút út Bem út kereszteződésénél lévő okos zebra kivitelezéséhez pályázat benyújtásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

10/2020.(IX.01.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) rendelet módosításáról

11/2020.(IX.01.) az intézményi térítési díjakról szóló 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: tájékoztató az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: tájékoztató a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 6. melléklet: határozati javaslat 6. napirendi ponthoz

 7. melléklet: határozati javaslat 7. napirendi ponthoz

 8. melléklet: pályázati lap a 8. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde működésének megkezdéséről, valamint a 2020/2021 nevelési – oktatási év kezdetéről.

Előterjesztő: Árva Éva Bölcsődevezető

Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Hajdu Hajnalka Intézményvezető

 

2./ Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat iskolakezdési támogatásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7/ Javaslat közterület elnevezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Tájékoztató a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde működésének megkezdéséről, a

2020/2021 nevelési – oktatási év kezdetéről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Árva Éva Bölcsődevezető asszonyt Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde működésének megkezdéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.

 

Árva Éva Bölcsődevezető elmondta, hogy az MÁK bejegyezte az intézményt a törzskönyvi

nyilvántartásba és a személyi – tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a működés szeptemberi megkezdésére. Az előjegyzett gyerekek nagy része sajószögedi és fokozatosan növelik a létszámot, ahogy a „beszoktatás” üteme ezt lehetővé teszi.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde működésének megkezdéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: A tájékoztató anyagomban látható, hogy szeptembertől 72 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezze a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoportba állapítsa meg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

38/2020.(VIII.27.) határozata

a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka Intézményvezető asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet a tanév kezdetéről.

 

Hajdu Hajnalka intézményvezető: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük a sok segítséget támogatást az Önkormányzatnak. Ismertette 2020/2021 nevelési – oktatási évről szóló beszámolóját, és megköszönte a Polgármesternek és a képviselő-testületnek a veszélyhelyzet idején vásárolt oktatási szoftvereket és az iskola előtt forgalmi rend megváltoztatását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Árva Éva bölcsődevezető, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgat és Hajdu Hajnalka Intézményvezető elhagyták az ülést.

 

2./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítést nem szeretnék tenni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2020.(VIII.27.) határozata

a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat iskolakezdési támogatásra.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az elmúlt években „tankönyv támogatás” jogcímen segítettük a diákokat, ezt javaslom megváltoztatni, így továbbra is támogatni tudjuk az általános – és középiskolásokat, akik idén már ingyen kapják a tankönyveket.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a polgármester úr előterjesztését.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

40/2020.(VIII.27.) határozata

az iskolakezdési támogatásról

 

A Képviselő-testület kérelemre iskolakezdési támogatást nyújt a sajószögedi tanulóknak az alábbiak szerint:

 

 

A közép-, vagy felsőfokú nappali tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2020. október 15.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati

rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a módosítás utáni költségvetés sarokszámait.

 

Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 2020. évi költségvetéséről szóló az önkormányzat 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020.(IX.01.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

5./Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat és a szolgáltatást évek óta végző sajószögedi vállalkozó augusztus közepe táján jelezte, hogy a következő tanévet a jelenlegi nyersanyag- és rezsiköltséggel nem tudja vállalni. Ezt a hirtelen megugró inflációval, az élelmiszerárak (hús-gyümölcs stb.) megemelkedésével és a beszerzés-számlázás 22%-os ÁFA különbözettel indokolta. Kértük, hogy írásban adja be az igényét ezt megkapta a képviselő-testület, 35%-os emelést tartana indokoltnak. Tekintettel arra, hogy évek óta nem emelt árat, lehet, hogy még ilyen arányú emelés is indokolt lenne, de végül 20%-ban kiegyeztünk azzal, hogy decemberben újra tárgyalunk a jövő évi díjakról. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal megvizsgálta, milyen módon lehet elkerülni a teljes áremelés családokra történő terhelését, és kidolgozott egy olyan konstrukciót, ami szerint az önkormányzati hozzájárulás 50%-os megemelésével a térítési díj „csak” 10%-al emelkedik, ez köszön vissza a rendeletmódosításban, amit elfogadásra javaslok a képviselő-testületnek.

 

Varga Viktor települési képviselő: Az lett-e vizsgálva, hogy valamilyen alternatív megoldás van-e, ez egy egyoldalú áremelésre vonatkozó nyilatkozat, az infláció az egy dolog és nincs levezetve, hogy a 20% hogy jött ki, mi a piaci ár, mennyibe kerül ez a szomszédos önkormányzatoknál. Így nem tudom eldönteni, hogy a 35% vagy 20% mennyire megalapozott.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Nem hiszem, hogy iskolakezdés előtt három nappal bármilyen alternatív megoldás szóba jöhetne, nem beszélve arról, hogy a képviselő-testület tavaly decemberben egyhangúlag elfogadta, hogy egy évvel hosszabbítsuk meg a szerződést a vállalkozóval. Az önkormányzati rendelettárban (njt.hu) bárki rákereshet bármelyik önkormányzat térítési díjára és a díjkedvezményekre, de jelzem, hogy az utóbbi nem túl gyakori.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Azt tudomásul kell venni, hogy a szolgáltatás színvonala fog romlani, ha nem emeljük meg a térítési díjakat, de megértem a képviselő társamat, hogy nem látja át a helyzetet.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A szolgáltatás színvonalára megalapozott panasz még nem érkezett, de halottam már képviselőktől, szülőktől, hogy elégedetlenek. Nos, a vállalkozó felhatalmazott arra, hogy elmondjam: előzetes bejelentés nélkül, bármikor bármelyik szülő, képviselő bemehet ebédelni a gyermekekhez a napközibe a vállalkozó számlájára és saját maga tapasztalhatja meg, hogy mit és milyen minőségben esznek a gyerekek.

 

Vona Tamás alpolgármester: Sajnos a gyerekek pazarolnak az élelemmel, szalámis szendvicset egy harapás után eldobnak. A szülők figyelmét is fel kellene erre hívni, ne rendeljenek napi háromszori étkezést a gyereknek ha nem eszi meg, mert komoly önkormányzati támogatással egészítjük ki a térítési díjukat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2020.(VIII.27.) határozata

a 2020. szeptember 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyag normatívák megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 01-től az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

 

Iskola

tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd

 

 

Óvoda

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd, uzsonna

 

A képviselő-testület az étkezési nyersanyagnormákról szóló 5/2020. (I.30.) határozatát 2020. szeptember 01. napjától hatályon kívül helyezi.

 

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK. igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. szeptember 01.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

42/2020.(VIII.27.) határozata

a munkahelyi étkeztetés térítési díjakról és térítési díjkedvezményekről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. az óvodai dolgozók étkeztetésének térítési díját 460 Ft/nap (egyszeri étkezés) összegben állapítja meg,

 2. a közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelemtől függetlenül 150 Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít,

 3. az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló, étkeztetést igénybe vevők részére 250 Ft/nap hozzájárulást biztosít.

 

 

A képviselő-testület a munkahelyi étkeztetés térítési díjakról és térítési díjkedvezményekről 7/2020. (I.30.) határozatát 2020. szeptember 01. napjától hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. szeptember 01.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2020.(VIII.27.) határozata

a 2020. évi étkeztetési díjakról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi étkeztetési díjakról szóló 4/2020.(III.20.) polgármesteri határozatott az alábbiak szerint módosítja:

 

 

Étkezési forma

Nyersanyag

Rezsi

Összesen

Napközi (3x)

488

264

752

Tízórai+ebéd (2x)

454

240

694

Ebéd (1x)

418

223

641

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. szeptember 01.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020.(IX.01.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

6./Napirend: Javaslat a „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Amint a kiküldött anyagban is látható a maximálisan pályázható tűzifa mennyiséget igényeltük, ami 116 m3 , a saját forrás költsége 147.320 Ft.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

44/2020.(VIII.27.) határozata

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 116 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 116.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 147.320 Ft - kisebb mennyiség esetén 1.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018.(IX.01.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

7/Napirend: Javaslat közterület elnevezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Egyik tulajdonos építési telket alakított ki ezért szükséges elnevezni a Sajószöged, 917/9 hrsz-ú utat ami a Tisza úttal párhuzamos út. Sajó útra javaslom elnevezni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

45/2020.(VIII.27.) határozata

a Sajószöged 917/9 hrszú út elnevezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat a Sajószögedi 917/9 hrszú út elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

 

Közterület hrsz.

Közterület neve

917/9

Sajó út

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 1. Sajószöged, Széchenyi út 10. garázs bérlése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Okváth Judit sajószögedi lakos kérelmet nyújtott be hozzánk igénybe szeretni venni a Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázst. Én ennek akadályát nem látom a garázst nem használjuk azzal a kikötéssel adjuk használatba, hogy az ingatlanon lévő füvet folyamatosan nyírja és a garázst felújítja rendben tartja.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

46/2020.(VIII.27.) határozata

Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázs használatba adásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Széchenyi út 10. sz. alatt található garázst Okváth Judit sajószögedi lakos használatába adja és felhatalmazza a polgármesterét a szerződés megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. István Máté nagycsécsi lakos támogatása.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: István Máté az iskolánkkal jogviszonyban álló, évek óta súlyos beteg kisfiú. A gyógyításának költségeire már az iskolai osztálya és a szülők is szerveztek gyűjtést, ehhez javaslom, hogy csatlakozzon az Önkormányzatunk 50.000 forinttal. A védőnő és a családsegítő kezdeményezte az adományozást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

47/2020.(VIII.27.) határozata

István Máté nagycsécsi lakos gyógyításának költségeire szolgáló önkormányzati adományról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete István Máté Nagycsécs lakos gyógyításának költségeihez 50.000 forinttal hozzájárul. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adományt eljuttatásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. Fürge Ujjak Kézimunka klub kérelme.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Fürge Ujjak Kézimunka klub támogatást kér az önkormányzatunktól anyagvásárláshoz, kirándulásra, színházlátogatásra, az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft. Javaslom a kérelem támogatását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

48/2020.(VIII.27.) határozata

Fürge Ujjak Kézimunka klub támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Fürge Ujjak Kézimunka klub részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. Búzavirág Népdalkör kérelme

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Búzavirág Népdalkör támogatást kér az önkormányzatunktól csoportos kirándulásra az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft. Javaslom a kérelem támogatását.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

49/2020.(VIII.27.) határozata

Búzavirág Népdalkör támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az intézményvezető asszony kéri, hogy tanítási időben valamilyen kontrollált beengedő rendszer kiépítését támogassuk, mert előfordult, hogy az utcáról bemenők veszik igénybe az iskola mosdóját.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

50/2020.(VIII.27.) határozata

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

kérelmének támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az intézményvezetővel történő egyeztetés után beengedő rendszert építsen ki a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A képviselő-testület erre a célra 200.000 Ft utalását rendeli el a Községüzemeltetési Kft. számlájára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. Vasút út Bem út kereszteződésénél lévő okos zebra kivitelezésére pályázat benyújtása

 

Varga Viktor települési képviselő: Informatív árajánlatot kértem a harmadik okoszebra kivitelezésére a Vasút út Bem út kereszteződésénél, amit e-mailben átküldtem a képviselőknek és a Hivatalnak. A Generali Biztosítónál most 50%-ra lehet pályázni.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A költségvetésben szerepel a Bem úti okoszebra megépítése és már az első kettő megépítésekor volt kiírt pályázata a Generalinak, de sajnos nem nyertünk, amit azzal indokoltak, hogy a településnek méretéből adódóan kicsi a reklámértéke. Ahogy erről már többször szó volt támogatom a zebra megépítését, de átgondolt felelősségteljes döntést csak az adóbevételek beérkezése után tudunk hozni, mert a COVID járvány miatt komoly bevételkiesését szenvednek el az Önkormányzatok. Annak semmi akadálya, hogy a pályázatot újra beadjuk, meg fogom keresni a Biztosítót, ha erre felhatalmaz a képviselő-testület.

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

51/2020.(VIII.27.) határozata

Sajószöged, Vasút út Bem út kereszteződésénél lévő okos zebra kivitelezése

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be a Generali a Biztonságért Alapítványhoz, a Vasút út Bem út kereszteződésénél Sofecross okos zebra kivitelezési költségének 50%-ára. Az Önkormányzat a fennmaradó 50% önrész biztosításáról az adóbevételek ismeretében dönt.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző