Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 01-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Bakos Gábor, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Molnár Attila, a Ma-titech Bt. ügyvezetője, dr. Boros István címzetes főjegyző távollétében Molnár Sándorné főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

44/2014.(IV.01.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató térfigyelő rendszer kiépítéséről.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató térfigyelő rendszer kiépítéséről.

Molnár Attila Ma-titech Bt. ügyvezetője: Az alapkoncepciót úgy állítottuk fel, hogy figyelembe vettük Sajószöged helyrajzi fekvését, azokat a frekventált helyeket, ahol meg lehet közelíteni a községet. A vezeték nélküli rendszer alkalmas arra, hogy úgy kommunikáljon a két eszköz egymással, hogy ne legyen jelveszteség, nem befolyásolják a légköri viszonyok, élőszövetek.

Központnak a víztornyot céloztuk meg, a DVR-t a Polgárőrség vagy KMB iroda helyiségében helyeznénk el. A DVR 12 kamerát tud lekezelni, kilenccel számoltunk, de van lehetőség bővítésre. A kamerákat a Bábai úti vasúti átjáróhoz, a Bábai úti elágazásnál - vagy kitolhatnánk a geodéziai toronyig -, a Bábai út és a Vasút út kereszteződésébe, a temetőnél az utolsó lakóháznál és a rutinpálya területére kerülne. A kamerák szükség esetén áthelyezhetőek.

Ezekkel le tudnánk úgy védeni azokat az utakat, amelyeken megközelíthető a község.

A DVR-hez olyan szoftver jár, amit nem kell külön megvásárolni, így a licenszelési jogot is megoldottuk ezzel. 3 megapixeles kamerákban gondolkozunk, amiket 30 fokos dőlésszögben, 5 méter magas oszlopra helyeznénk el. A tápellátás az áramszolgáltató hálózatára történő rákötéssel kerül kialakításra. A villamos hálózatra történő bekötést az áramszolgáltató saját emberei végzik, az oszlopon is csak a szolgáltató engedélyével rendelkező villanyszerelők végezhetnek munkát. 

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás települési képviselő: egy plusz kamerának a telepítési költsége mennyi?

Molnár Attila Ma-titech Bt. ügyvezetője: kameránként kb. 100 000 Ft szerelvényekkel együtt.

Vona Tamás települési képviselő javasolta, hogy a polgármester jelölje be a térképen a kamerák lehetséges helyét, és majd a következő ülésen véleményezi a testület.

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 5 igen szavazattal a döntést elnapolta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: soron következő ülés

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott az a kérdés, hogy hol lehet fellelni azt az összeget, amit a Községüzemeltetési Kft. kapott az Önkormányzattól? A 6 000 000 Ft lekövethető úgy, hogy átutaláskor bekerült az egyéb bevételek közé, aztán amikor a beruházás felhasználásra került kikerült onnan, így 0 lett az egyenleg, és átkerült a passzív időbeli elhatárolások összegébe, amikor megtörtént az eszközök aktiválása, csak az a rész került a rendkívüli bevételekbe, amit értékcsökkenésként elszámolt a Kft.

A mérleget az alátámasztó kartonokkal igazolták, az értékcsökkenés szabályszerűen lett elszámolva, így keletkezett a társaságnak rendkívüli bevétele.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a Kft. mérlegbeszámolóját 28 996 000 Ft mérlegfőösszeggel és 21 000 Ft adózott eredménnyel javasolja elfogadásra a testületnek. A bevételek, költségek, ráfordítások összege nem változott.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2014.(IV.01.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2013. évi mérlegbeszámolóit elfogadta.

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                        dr. Boros István címzetes főjegyző távollétében

polgármester                                         Molnár Sándorné sk.

  főtanácsos