Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 28-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

14/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat a Fogászati Ügyeleti ellátásról szóló Feladatellátási

Szerződés megkötésére

15/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat A 2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

16/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó

tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között, 405.490-2/2023. iktatószámon kelt bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról

17/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó

tagönkormányzatok és a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság között 819.967-35/2018. iktatószámon kelt bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról

18/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

19/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat a polgármester szabadság-ütemterve teljesüléséről

20/2024.(III.28.) sz. K.T. határozat Szöged Band támogatásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

-

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, Feladatellátási szerződéstervezet az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat, 2024. évi közbeszerzési terv a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, bérleti szerződés a 3/A napirendi ponthoz

  4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, bérleti szerződés a 3/B napirendi ponthoz

  5. melléklet: határozati javaslat és melléklete a 6/A napirendi ponthoz

  6. melléklet: határozati javaslat és ütemterv a 6/B napirendi ponthoz

  7. melléklet: pályázati lap a 6/C napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó Feladatellátási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a 2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./Javaslat a) Miskolc Térségi Konzorcium, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítására.

b) A Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok, valamint a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a tóparti utak felújításának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Tájékoztató az iskolai étkeztetés hatósági ellenőrzéseiről

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Javaslat fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó Feladatellátási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy miskolci székhelyű fogorvos látná el a fogászati ügyeleti ellátást.

 

Vona Tamás alpolgármester: Gyakorlatilag hétvégére korlátozódik az ügyelet. Nem látta az anyagban, hogy van-e olyan ellátás, ami ingyenes vagy fizetni kell?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Nem kell fizetni és csak akut fogászati ellátás lesz. Elmondta, hogy 2017-ben orvoshiány miatt megszűnt a tiszaújvárosi székhelyű társulás, ami a fogászati ügyeleti ellátást biztosította. Azóta nem sikerült fogorvost találni mostanáig. 50 e Ft/hó önkormányzati hozzájárulásban állapodtak meg, amit év végén felül kell vizsgálni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2024.(III.28.) határozata

a Fogászati Ügyeleti ellátásról szóló Feladatellátási Szerződés megkötésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fogászati ügyeleti feladatok ellátásáról szerződést kössön a Paul-Dent Plusz fogorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (képviselője: Dr. Daher Paul ügyvezető).

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2024. április 01.

 

(A szerződés-tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

 

2./ Javaslat a 2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Március 31-ig a Közbeszerzési Tervet el kell fogadni. Az orvosi rendelő felújítására nyertünk pályázatot, amit szerepeltetni kell benne.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2024.(III.28.) határozata

A 2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./Javaslat a) Miskolc Térségi Konzorcium, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Részletes előterjesztést, kimutatást, határozati javaslatokat, bérleti szerződést kapott a Képviselő-testület. Az anyagot a gesztor Miskolci Önkormányzat készítette.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Köszönöm az összefoglalót. Nagyon bonyolult volt. A lakosság ebből mit fog érezni? Nem lesz semmilyen változás?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Minden ugyanígy marad. Plusz terhet nem jelent a lakosságnak.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Megkaptuk a hulladék gyűjtési naptárat. Üveggyűjtéshez kapnak-e új gyűjtőedényt a lakosok?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szó van róla, hogy kapnak majd.

 

Vona Tamás alpolgármester: Szerintem ez már nem aktuális, de fel kellene venni a kapcsolatot a komposztáló céggel, mert túl hamar hagyták abba a zöldhulladék szállítást. Meg kellene hosszabbítani a komposztáló tevékenységet. Jövő évben jelezni kellene nekik, hogy alakítsák át a hulladékszállítási naptárat, mert így nem teljesen kompatibilis a klímánkkal.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tiszaújváros elérte, hogy hamarabb fogják elszállítani a zöldhulladékot.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2024.(III.28.) határozata

A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között, 405.490-2/2023. iktatószámon kelt bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti, 405.490-2/2023. iktatási számon, 2023. május 15. napján megkötésre került bérleti szerződésnek a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő (1. számú) módosítását.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b) A Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok, valamint a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2024.(III.28.) határozata

A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság között 819.967-35/2018. iktatószámon kelt bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018. július 13. napján, 819.967-35/2018. iktatási számon kelt bérleti szerződésnek a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő (1. számú) módosítását.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./ Javaslat a tóparti utak felújításának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Elöljáróban annyit mondanék el, hogy a költségvetés készítésekor 25 M Ft-ot elkülönítettünk erre a célra, ha nem sikerülne pályázatot nyerni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy árajánlatokat kérünk be, hogy mennyi pénzből és milyen technológiával lehet ezt megvalósítani. Egy-két héten belül ezek az árajánlatok megérkeznek és ki tudjuk választani a legkedvezőbbet. Elméletileg mindhárom út felújítására sor kerülne. Itt szeretném megjegyezni, hogy a lakosoktól is felelősségteljes gondolkodást kérünk (csapadékvíz elvezetés megoldása). Kisebb kukásautót kellene igényelni, amennyiben ez lehetséges. Az út állaga jobban romlik, mert általában az utolsó körrel kerül oda megrakodva. Idén tavasszal el fog kezdődni részben vagy egészben az utak felújítása, valamint szikkasztó árkok is kialakításra kerülnek.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

5./ Tájékoztató az iskolai étkeztetés hatósági ellenőrzéseiről

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Panaszlevél érkezett az étkeztetéssel kapcsolatban 87 szülői aláírás kíséretében. Ezek között 65 olyan szülő van, akinek a gyermeke nem a mi beiskolázási körzetünkbe tartozik, van olyan is, akinek a gyermeke az aláíráskor már nem étkezett. Pedagógiai asszisztens gyűjtötte az aláírásokat. Érdekes körülmények között zajlott az aláírások gyűjtése, az intézményvezetés ajánlása alapján. A témában fogunk egy tájékoztatót tartani a szülőknek. Az napközi épülete mostani jelen állapotában alkalmatlan az étkeztetésre. A szülők többsége nincs tisztában azzal, hogy egy közbeszerzési eljárás hogyan zajlik. A forrás nálunk rendelkezésre áll. 2024. szeptemberére elkészülhet a munka kivitelezése. Lehet benne némi csúszás, hiszen később kezdődik a munka. Véghatáridő ténylegesen: 2026. Amikor beadjuk a pályázatot van egy Mérföldkő Terv, ami alapján valósul meg a tervezés, majd a munka elkezdése. Vádoltak minket azzal is, hogy nagyon magas a térítési díj. A környező települések közül van olyan település, ahol két és félszerese a térítési díj. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy nyilván ez önkormányzati feladat, de nem kötelező igénybe venni. 320 gyerekből 290 étkezik. Most, ha ilyen óriási probléma van az étkeztetéssel, akkor miért nem érkezett eddig panasz? Miért gondoljuk azt, hogy aláírásgyűjtéssel megoldható?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Mikor ezt látják, hallják a lakosok, akkor már az újságban olvashatják a NÉBIH és az ÁNTSZ ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvek lényege, hogy a két hatóság egyike sem állapított meg szabálytalanságot. A helyszínen megállapították, és leírták, hogy a napközi épülete alkalmatlan az étkeztetésre. Az ÖNO az átalakításokkal, vizesblokkokkal a bejövő étel útjával megfelel és minden szempontból alkalmas az étkeztetésre. 3 hónapra visszamenőleg megnézték az étlapokat, itt tettek olyan észrevételt, ami nem volt újdonság a számunkra. A megállapodás (intézményvezető asszony, szolgáltató és önkormányzat) alapján kaptak ritkábban levest a diákok. A diákok a szolgáltató tájékoztatása alapján a dobozos gyümölcslét elfogadták. A levest általában ki sem viszik. Az ellenőrzést végző hatóság jelenlétében (csütörtökön) megbeszéltem a szolgáltatóval, hogy hétfőtől kapnak levest a diákok. Ettől jobban ezt megoldani nem lehet. Szerintem egy önkormányzat sem tudna biztosítani olyan feltételeket ilyen helyzetben, olyan épületet az étkeztetésre, mint előtte volt. Az Önkormányzat mindent megtesz és a lehető legtöbbet próbálja biztosítani.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatásképpen mondom Facebook oldalon a szülői csoportban megjelent egy fals információ. Érdeklődtem más önkormányzatoknál, hogy ilyen helyzetben más önkormányzat hogyan oldotta meg? Pl.: tornateremben?

A bejegyzés megjelent iskolai csoportokban, az „iskola vezetésétől” származik. (bejegyzés felolvasása)

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Én nem választott tisztségviselő vagyok, mint a polgármester, ezért, szeretnék egyértelműen fogalmazni: az iskola vezetése a szülőket félretájékoztatja, inszinuál, csúsztat, hazudik.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ha ténymegállapítások születtek, akkor legyenek szívesek közzétenni! Miből következtetnek, arra, hogy az osztályteremben nem lehet étkezni? A problémát mesterségesen gerjesztik az iskola részéről.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Szeretném összefoglalni, hogy nekem mi jött le az egészből. Közel 320 gyerek jár az iskolába, 290 fő étkezik, abból 87 szülő úgy gondolta, hogy nem megfelelő az iskolai étkeztetés feltételrendszere. Kíváncsi vagyok annak a 210 fő sajószögedi körzetbe tartozó szülő véleményére is.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Pontosította a létszámadatokat. Az intézményi létszám majdnem a fele nem körzetből érkezik. Azzal, hogy megduplázta az iskolai létszámot, nem körzetből érkező gyerekekkel tette. Nem kötelező az étkeztetést igénybe venni, ha a szülő nem akarja.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Számarányokra voltam kíváncsi. 290 gyermek, aki étkezik, 210 nem él a panasz jogával. Megállapodás volt az iskola vezetése és az érintettek között arról, hogy hogy fog zajlani, megértést tanúsítottak. A levélben azt volt, hogy minden gyermek, most akkor mindenkinek át kell mennie?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Korábban is probléma volt az étkezők nagy létszáma, így jobban elhúzódik az étkeztetés időtartama.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az önkormányzat nem kapott hivatalos megkeresést a hatóságoktól. A jegyzőkönyvekben nincs ilyen, hogy nem étkezhetnek a gyerekek az iskolában. A hatóságok ezt nem kifogásolják, semmilyen módon. Az iskola vezetése miatt lehet az, hogy nem ehetnek az iskolában. Felrúgva a megállapodást, amit erre az átmeneti időszakra kötöttünk.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Erről nem kaptatok értesítést?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Amikor mentünk át a napközibe a NEBIH és az ÁNTSZ ellenőreivel, mondták el, hogy az iskolában kezdték az ellenőrzést, de nem vettek fel ott jegyzőkönyvet.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Szerintem nem etikus dolog a gyerekeket és a szülőket felhasználni bizonyos célokra. Szomorú, hogy ilyen helyzet alakult ki az iskola vezetése és az önkormányzat között.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: Szeretnék annyit még, hogy hallottuk, hogy van facebook bejegyzést, az ellenőrzést. Nekem senki nem panaszkodott az étkezés minőségéről. Gondolom, hogy minden Sajószögedi előtt nyitva az önkormányzat. Miért facebook-ról kell megtudnunk, hogy problémák lehetnek?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Szeptembertől-februárig megfelelő volt az étkeztetés, panasz nem érkezett.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: Nagyon úgy néz ki, hogy nem a gyerekek és a szülők reklamálnak.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Igazgató asszony szerint alkalmatlanok vagyunk a vezetésre, ők (az iskola vezetése) sem panaszkodtak még soha az étkezés minőségére vonatkozóan. Facebook oldalunkon közzétesszük majd a válaszokat és a tényeket. Legjobb szándékkal próbáljuk megoldani az átmeneti időszakot. Miért nem kérdezik meg, hogy hogyan alakul a felújítás? Ha a szülők nincsenek tisztában, akkor miért róják ezt fel nekünk? Az intézményvezető asszonnyal megállapodtunk abban, hogy mindenről tájékoztatni fogja a szülőket. Nekünk volt egy facebook bejegyzésünk a felújításról.

 

Vona Tamás alpolgármester: Én csak egy dolgot szeretnék megállapítani, ha valami nem jó, akkor nem 6-7 hónap után kellene panaszt tenni az étkeztetésre vonatkozóan. Ha az étkezés helyszíne nem jó, akkor az már egy hónap után sem jó. Úgy néz ki, hogy az osztályterem nem megfelelően fertőtleníthető, vagy az önkormányzatnak kell fertőtleníteni? Akkor tízóraira sem megfelelő a tanterem? Azt is ott eszik meg, valamint az uzsonnára is alkalmas, csak az ebédre nem?

 

Karaffa Gábor települési képviselő: Miért kellene kint állni a gyerekeknek az esőben?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Nyilván tudják, hogy zajlik az étkeztetés. 1-2 percet kibírnak a gyerekek, van olyan hely, ahol várakozni tudnak. Szakadó esőben nem fogja a pedagógus kiküldeni a gyerekeket. Akkor is volt szakadó eső, amikor a régi épületben étkeztek.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

  1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Kiküldtünk két határozati javaslatot. A költségvetés elfogadásánál kellett volna dönteni róla, ami megállapítja, hogy az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető kötelezettsége. A másik határozati javaslat a polgármester úr szabadságára vonatkozik. A polgármester úr szabadságának megállapításánál számolási hiba történt. 29 nap szabadság jár erre a tört évre.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2024.(III.28.) határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. Polgármester szabadság-ütemterve.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2024.(III.28.) határozata

a polgármester szabadság-ütemterve teljesüléséről.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester szabadság-ütemtervéről szóló 4/2024. (I.25.) határozata melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

  1. Civil pályázat támogatása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Szöged Band támogatást kér az önkormányzatunktól, az összeg amire szükségük lenne 90.000 Ft, új kották vásárlására kérték a támogatást. Javaslom, támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2024.(III.28.) határozata

Szöged Band támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 90.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szöged Band részére az új kották megvásárlására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző