Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

        3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

        Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

        E-mail:         

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 08-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Az ülésről távol maradt: Tóth Béla települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

95/2016.(XI.08.) Tárgy: Stefán István díszpolgár az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat néhai Stefán István díszpolgár kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat néhai Stefán István díszpolgár kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Stefán István első díszpolgárunk elhalálozott. Az előzetes megbeszélések alapján indítványoznám Stefán Pista bácsi önkormányzat saját halottjaként való tekintését.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: hány díszpolgára van Sajószögednek? Javasolnám, hogy az önkormányzat minden esetben tekintse saját halottjának azt az elhunyt személyt, aki a község díszpolgára. Az előterjesztést maximális támogatom.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: jelenleg nincs díszpolgárunk. Nem a díszpolgári címmel jár az, hogy saját halottként tekintjük, a határozati javaslatban is benne van, hogy a községünk hírnevét öregbítő tevékenységét ismerjük el. Azt, hogy a díszpolgári címmel járjon a saját halottként való tekintés, ha elhalálozik, támogatom, ha később lesz díszpolgárunk, akkor lesz relevanciája.

 

Hegyi József települési képviselő: nekünk, zenetanároknak sokat segített abban, hogy gyökeret verjünk itt, az első nehéz években rengeteg apró munkával segítette a zeneiskolai oktatás folyamatát. Ami a községünk hírnevének öregbítését illeti, mint hangszerkészítő nagyon sok hangszere van forgalomban az egész ország területén. Megérdemli, hogy ezt a segítséget megadjuk.

 

Vona Tamás alpolgármester: a temetési költségeket illetőleg elég tág határok között mozog ez az összeg, úgyhogy mivel most nincs relevanciája ennek a kérdésnek, ahogy meglesz a következő díszpolgári cím adományozása, akkor ennek utánajárhatunk, és akkor támogatom, hogy egy bizonyos keretösszegig határozzuk meg, amivel az önkormányzat anyagi elismerését is kifejezi.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: egyetértek alpolgármester úrral, először is rendeletmódosítás szükséges mindenképpen, ha a jelenlegi díszpolgári címhez kapcsolódó juttatásokat szélesíteni akarjuk. Rendeletmódosítás előtt pedig a jogalkotási törvénynek megfelelően társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a tervezetet és a honlapunkon közzétenni. Ez egy olyan súlyú kérdés, amiben mindenkinek van véleménye, úgyhogy nem szükséges erről most szavaznunk, és ahogy mondtam, jogtechnikailag sem lehetséges. Ha lesz legközelebb díszpolgár, vizsgálja felül a testület, hogy milyen juttatásokat ír elő a rendelet, és ha szükségesnek látja, módosítsa.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

95/2016.(XI.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Stefán István díszpolgár az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Stefán István, volt Sajószöged, Ady Endre út 29. sz. alatti lakos, díszpolgár, községünk hírnevét öregbítő tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megőrzi, az elhunytat saját halottjának tekinti, a temetésével kapcsolatos költségeket viseli.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

        3