Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert ügyvezető igazgató, Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

107/2013.(XII.19.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

108/2013.(XII.19.) Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejött kölcsönszerződés módosítása

109/2013.(XII.19.) Tárgy: Közszolgáltató végleges kijelölése települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére

110/2013.(XII.19.) Tárgy: Bánné Bodolai Marianna óvodavezetői megbízása

111/2013.(XII.19.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

112/2013.(XII.19.) Tárgy: Magyar Közút Zrt. megkeresése

113/2013.(XII.19.) Tárgy: Sajószöged 735/119 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó kérelem

114/2013.(XII.19.) Tárgy: Szociális temetés céljára parcella kijelölése a Sajószögedi köztemetőben

115/2013.(XII.19.) Tárgy: A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása elektromos hálózat fejlesztésére

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

16/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és előzetes hatástanulmány, előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendhez

2. melléklet: óvodavezetői (magasabb vezető) pályázat, határozati javaslat a 3. napirendhez

3. melléklet: beszámoló és határozati javaslat a 4. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                 Berecz Róbert ügyvezető igazgató

2./ Tájékoztató a Miskolc Térségi Konzorcium 2013. december 18.-án tartott üléséről, javaslat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat óvodavezetői megbízásra

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről

Berecz Róbert ügyvezető igazgató beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2014. évre tervezett munkálatokat.

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Kft. eszközbeszerzéséről.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: jó látni, hogy a Kft. hétköznapjai is tartalmasak. A tájékoztatót elfogadásra javaslom.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

107/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

  1. Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2. Határidő:         azonnal

2./ Napirend: Tájékoztató a Miskolc Térségi Konzorcium 2013. december 18.-án tartott üléséről, javaslat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2014. január 1-től a közszolgáltatás díja nem emelkedik. Az AVE Miskolc Kft. helyett a MiReHuKöz Nonprofit Kft. lesz a közszolgáltató. A MiReHuKöz Nonprofit Kft. saját eszközzel csak korlátozott mértékben rendelkezik, ezért közbeszerzési eljárást írt ki alvállalkozók igénybevételére, amelyet az Unitransport Kft. és a Mezőkövesdi Városgazda Zrt. nyert meg. A rendelkezésre álló eszközök 18 településen, köztük Sajószögeden is lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó maga végezze a közszolgáltatást.

A tárolóedények a lakosságnál maradnak, a szemétszállítás továbbra is keddi napon történik. A negyedéves számlázásról két havi számlázásra szeretnének áttérni.

Augusztus 26-án a képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Konzorcium 50 000 000 Ft-ot adjon kölcsön a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-nek. Ez a pénz kevés ahhoz, hogy a Kft. szolgáltatni tudjon, ezért további 300 000 000 Ft kölcsönadásáról döntött a Konzorciumi Tanács, amely a Konzorciumi Fejlesztési Alapból kerül kifizetésre.

A rendelet-tervezetről részletes előterjesztést és hatástanulmányt küldtem a képviselő-testületnek az új, hulladékról szóló törvény meghatározza, hogy miket kell tartalmaznia a rendeletnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

108/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejött kölcsönszerződés módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönszerződést e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

109/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közszolgáltató végleges kijelölése települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére

Sajószöged Község Önkormányzata közigazgatási területén a tárgyban jelölt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására, a Cg.05-09-026023 cégjegyzékszámon cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 3518 Miskolc, Ernyő utca 1. szám) jelöli ki.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.)

3./ Napirend: Javaslat óvodavezetői megbízásra

dr. Gulyás Mihály polgármester: az óvodavezető nyugdíjba vonulása miatt óvodavezetői (magasabb vezető) pályázat került kiírásra. Egy érvényes pályázat érkezett, amelyet Bánné Bodolai Marianna nyújtott be. A pályázatot a közalkalmazotti értekezlet is támogatta.

Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes ismertette az óvodavezetői pályázatát.

Kérdések, észrevételek:

Okváth Dezsőné települési képviselő: úgy gondolom, hogy annak a jó munkának - ami az óvodában folyik - a folytatása következik, ehhez sok sikert kívánok.

Vona Tamás alpolgármester: a pályázat jól összeállított, mélységeiben is kidolgozott. Az iskola és az óvoda eddig is jó kapcsolatot ápolt, úgy gondolom, hogy a két intézmény továbbra is szolgálni fogja a település érdekeit.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

110/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bánné Bodolai Marianna óvodavezetői megbízása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes pályázata alapján Bánné Bodolai Mariannát 2014. január 01. napjától 2019. július 01. napjáig megbízza a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

A képviselő-testület Bánné Bodolai Marianna illetményét havi bruttó 311 500 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. január 01.

Bánné Bodolai Marianna óvodavezető elhagyta az ülést.

4./ Napirend: Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

dr. Boros István címzetes főjegyző: az eddigiekhez képest sokkal részletesebb és színesebb, mindenre kiterjedő beszámolót küldtünk a testületnek. Az adókivetés éves összege 130 867 e Ft. A befizetés összege november 30.-ig 112 247 e Ft. A hátralék összesen 18 620 e Ft, de jó esély van arra, hogy a legnagyobb adótartozást felhalmozó adós befizeti a hátralékát. A felszámolás/végelszámolás alatt lévő cégek tartozásainak összege 7 405 e Ft, aminek megtérülése nem várható.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

111/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének

értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: egy lehetséges baleset-veszélyforrást szeretnénk megszüntetni. Amióta megnyílt a Nemzeti Dohánybolt az Ady úton, rendszeresen megállnak a fő úton a kamionosok – ezzel nagymértékben akadályozva a forgalmat - feltehetőleg vásárlási szándékkal, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület Magyar Közút Zrt. felé forduljon egy határozattal, amiben kezdeményezi egy „Megállni Tilos” tábla kitételét.

Ismertette a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

112/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magyar Közút Zrt. megkeresése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Közút Zrt.-nél egy „Megállni Tilos” kresztábla kihelyezését a 35. sz. főközlekedési úton az Ady E. út 24. sz. előtti szakaszra vonatkozóan.

A képviselő-testület felkéri a polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Borsod Drink Kft. azzal kéréssel fordult hozzám, hogy az Autós Vendéglő mögött lévő területet, a 735/119 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant szeretnék megvásárolni az Önkormányzattól.

Vona Tamás alpolgármester: ezen a területen mér elutasítottunk egy hasonló kérelmet, ezt sem támogatom.

Bakos Gábor települési képviselő: nincsenek likviditási gondjaink, nem támogatom az eladást.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

113/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged 735/119 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó kérelem

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a sajószögedi 735/119 hrsz-ú ingatlanát nem kívánja értékesíteni.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

Bakos Gábor települési képviselő: Sajószöged utcáin elszaporodtak a kóbor kutyák, és igen komoly problémákat okoznak. Kérem a jegyző urat, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket ebben az ügyben.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az eddigi gyakorlatnak megfelelően intézkedni fogunk.

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a falumegújítási pályázatok keretében újból benyújtásra került pályázatunk sikeres lett.

e./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a január 1-én hatályba lépő szociális törvény módosítása tartalmazza a szociális temetést mint új jogintézményt, és előír egy kötelezettséget a köztemető fenntartójának, az önkormányzatnak, hogy a szociális temetés céljára jelöljön ki parcellát a temetőben. A temető kezelője a Községüzemeltetési Kft., ezért javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjével konzultálva jelöljön ki parcellát.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

114/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális temetés céljára parcella kijelölése a Sajószögedi köztemetőben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy szociális temetés céljára jelöljön ki parcellát a Sajószögedi köztemetőben.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. december 31.

f./

Vona Tamás alpolgármester: iskolánk a TÁMOP-3.1.4-12/2 pályázat keretében vásárolt egy korszerű villanytűzhelyet, amely lehetőséget biztosít a konyhatechnikai ismeretek elsajátítására. A villanytűzhely árammal történő ellátásához az épület elektromos hálózat fejlesztését igényli. Milyen arányban tudná a költségeket megosztani a Tankerület és az Önkormányzat?

dr. Gulyás Mihály polgármester: azt javaslom, hogy sajószögedi vállalkozó közreműködésével történjen meg ez a munka, és az Önkormányzat vállalja a költségeket, és akkor egyeztetünk, hogy a Tankerület hozzá tud-e járulni a költségekhez.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

115/2013.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása elektromos hálózat fejlesztésére

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a Tankerülettel folytasson tárgyalásokat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elektromos hálózatának fejlesztése költségeiről és a konkrét számok ismeretében készítsen előterjesztést a költségek átvállalásáról.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: 2014. március 27.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző