Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos, Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

11/2015.(II.26.) Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

12/2015.(II.26.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

13/2015.(II.26.) Tárgy: 2015. évre vonatkozó étkezési normatívák megállapítása

14/2015.(II.26.) Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése

15/2015.(II.26.) Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

16/2015.(II.26.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító 7/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat módosítása

17/2015.(II.26.) Tárgy: Sajószöged-üdülő I. rendi árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának felülvizsgálata

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet, rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a 2/a. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet, rendelet az intézményi térítési díjakról a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a 4. napirendhez

5. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 6. napirendhez

7. melléklet: előterjesztés a 7. napirendhez

8. melléklet: határozati javaslat a 8. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ a./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető igazgató

3./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

7./ Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: ismertette a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a javaslatot, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Bizottság rendben találta a rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./ Napirend:

a./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet első olvasatban már tárgyalta a képviselő-testület.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Az önkormányzat nem szorul működési hitel felvételre, önerőből tudja finanszírozni a szükséges kiadásokat.

dr. Gulyás Mihály polgármester: minden évben a költségvetés fontos és irányadó alapelvek szerint készül, törekszünk a takarékos, költséghatékony, átlátható és biztonságos működésre.

A kötelezően ellátandó feladataink nem lesznek veszélyben, hiszen ezek élveznek prioritást, kiemelten fontosnak tartjuk a szociálisan rászorultak támogatását, a folyamatban lévő beruházások befejezését, mindehhez szervesen kapcsolódik a tudatos községüzemeltetés és fejlesztés, a Községüzemeltetési Kft. részvétele az elnyert pályázatok megvalósításában.

A megjelenő pályázatokat folyamatosan monitoringozzuk.

Ismertette a költségvetés sarokszámait.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi ügyben foglaltakat e határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: első olvasatban már tárgyalta a Kft. üzleti tervét a képviselő-testület és a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is. Felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Bizottság a Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Berecz Róbert ügyvezető ismertette a 2015. évi üzleti terv főbb pontjait. Tavaly, tavalyelőtt több pályázatos külső munkánk volt, több bevételünk volt, ezekből, valamint az önkormányzattól kapott támogatásokból tudtunk fejleszteni, gépbeszerzésre, eszközbeszerzésre fordítani, így jelenleg minden munkafolyamatot el tudunk látni saját eszközökkel. Legfontosabb tervünk a telephelyünk fejlesztése, a régi épületrész, műhely, raktár felújítása, ehhez szükséges a meglévő épületrész jogi állapotának rendezése, ez be van tervezve a saját erőből és támogatásból erre az évre.

A Kft. 2015-re tervezett bevétele 24 600 000 Ft, tervezett kiadása 24 540 000 Ft, így a tervezett eredmény 60 000 Ft.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos és Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

3./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a testület megkapta írásban az anyagot. Az új térítési díjak csak néhány forinttal lesznek magasabbak az előző évinél, mert a 2,4-es inflációval megegyező emelést javaslunk, azt se minden esetben, mert a legrászorultabbak a szociális étkeztetést igénybevevők és házi segítségnyújtásra szorulók, ugyanolyan összegért vehetik igénybe ezt a szolgáltatást mint az elmúlt évben. Az önkormányzati hozzájárulás is emelkedik néhány forinttal. Örvendetes, hogy az étkeztetés az iskolában és az óvodában az új jogszabályok szerint működik, a gyerekek sokkal több gyümölcsöt, tejterméket kapnak, más a menü nyersanyag összetétele, az egészséges étkezetésre nagyobb hangsúlyt fektetve kevesebb a só és a cukor tartalma az ételeknek, a két menüt sikerült megtartani. A szolgáltató úgy tájékoztatott, hogy elégedettek a gyerekek, nem igazolódtak azok az előzetes félelmek, miszerint lecsökken a gyermekétkeztetők száma.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság egyetértve az előterjesztésben foglaltakkal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2015. évre vonatkozó étkezési normatívák megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évre az alábbi intézményi étkezési normákat állapítja meg:

                        Iskola

tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd

Óvoda

tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd, uzsonna

+ rezsi                                                                        166 Ft        

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

         dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az állam kisebb szerepet vállal a szociális ellátásokban, az önkormányzatoknak nagyobb lesz a szerepe, mindegyik önkormányzat a helyi sajátosságoknak megfelelően, és az anyagi helyzetétől függően fogja a szociális ellátásokat bevezetni, illetve az átalakított szociális ellátásokat folyósítani. Járási hatáskörbe kerül az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díjak, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ezeket az ellátásokat már nem is tartalmazza az új rendelet-tervezet. A lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás beleolvad a települési támogatásba. A települési támogatás megfogalmazásánál a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal egyetértésben a lakásfenntartásra, a lakhatás körülményeinek biztosítására helyeztük a hangsúlyt. A lakásfenntartási támogatás jól működött eddig is, hiszen közvetlenül a közszolgáltatónak utaltuk az összeget, amit megállapított a Bizottság. Az eddigi ellátottak nagy változást nem fognak észrevenni, hiszen továbbra is a közszolgáltató fogja kapni az összeget. A szociális törvény és a jelenleg még hatályos rendeletünk szerint kivételes esetben lehetett készpénzben folyósítani, javaslom megfogalmazni a rendelet-tervezetben, hogy a támogatás készpénzben nem nyújtható.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Úgy ítéljük meg, hogy átöleli a segélyezettek körét, és tudjuk biztosítani a további segélyezést a krízishelyzetbe jutottaknak.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

5./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: szervesen összefügg az előző napirenddel, ugyanis a hatásköri szabályokat az SzMSz-be is át kell vezetni. A 27.§ sorolja fel azokat az átruházott hatásköröket, amiket a bizottságok, illetve az önkormányzat egyéb szervei gyakorolnak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében az önkormányzati segély kérelmek volt az aa) pont, az ápolási díj az ab) pont, az önkormányzati segély megszűnik, az ápolási díj pedig átkerül a járáshoz, illetve az önkormányzati segély rendkívüli települési támogatásra változik,

ezért szükséges módosítás.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

6./ Napirend: Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a testület elé terjesztem azt, hogy hogyan szeretném felhasználni a 25 alap és 14 pótszabadságot, összesen 41 napot az év során. Szabadságot megváltani nem lehet, a szabadság felhasználásáról a következő testületi ülésen tájékoztatni kell a testületet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

7./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos anyagból láthatjuk, hogy a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző testületi ülésen elmondtam, hogy szükséges módosítani az önkormányzat SzMSz-ét, hiszen pontatlan volt a megnevezés. Az alapító okiratra a kincstár új mintákat vezetett be, ami alapján összeállítottam az egységes szerkezetű alapító okiratot, viszont a Kincstár hibát talált benne, amire kaptunk egy hiánypótlást.

Kérem a testületet, hogy módosítsuk ennek megfelelően a határozatunkat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító 7/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2015.(I.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

a./ A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Évízig igazgatójával egyeztetettünk az árvízvédelmi töltés kivitelezésével kapcsolatban, érdeklődtem a lehetőségekről, hogy hogyan lehetne megfelelő árvízvédelmi töltésünk. Nekik ki van adva intézkedési tervbe, illetve jogszabályba meg van határozva, hogy ki kell választaniuk a kritikus szakaszt, amire jelenleg nem tudják, hogy mekkora összeg fordítható majd. Önkormányzati forrásból vagy KEOP-os forrásból lehet a töltésünket finanszírozni. Ahhoz, hogy lehetőségünk legyen az árvízvédelmi töltés megépítésére, a meglévő tervünket aktualizálnunk kell, mert a mértékadó árvízszint emelkedni fog, és a mi tervünk nem a mostani mértékadó árvízszintnek megfelelően készült el. Ha megnyílnának a források, és beadnánk a mostani tervünket, eredménytelenül pályáznánk.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: mekkora költséget jelent az önkormányzatnak?

dr. Gulyás Mihály polgármester: nem a teljes tervet kell átdolgozni, a mostani jogszabályoknak kell megfeleltetni. Amennyiben felhatalmaz a képviselő-testület, a Nyírforrás Kft.-vel felveszem a kapcsolatot és árajánlatot kérek.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged-üdülő I. rendi árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának felülvizsgálata

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának felülvizsgálata érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: nem hivatalos információból úgy hallották a lakosok, hogy a műszakos járatok közlekedési útvonala és indulási ideje meg fog változni. A Volán Közlekedési Vállalattól érkezett-e megkeresés?

dr. Gulyás Mihály polgármester: hivatalos megkeresés nem érkezett a társaság részéről.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző