Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.
Telefon: 49/540-743,
Fax: 49/540-744

E-mail:


Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 25-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak:
dr. Gulyás Mihály polgármester,
Vona Tamás alpolgármester,
Dr. Lukács Fatime Tóth Béla,
Karaffa Gábor,
Varga Viktor települési képviselők.

Igazoltan távol:
Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő és
Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető,
Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Meghívottként jelen van:
Árvai Éva Bölcsődevezető,
Hajdu Hajnalka Intézményvezető,
Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:
51/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről
52/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulólétszám alakulásáról
53/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat A Víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről
54/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról
55/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat Kölcsey Ferenc  Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete támogatásáról 56/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat A Magyar Telekom Rt. bérleti szerződéséről
57/2022. (VIII.25.) sz. K.T. határozat a sajószögedi víztoronyra kötött bérleti szerződések felülvizsgálatárólAz ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 6/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz
  2. melléklet: előterjesztés és rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz
  3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz
  4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz


dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.
Napirend:
1./ Tájékoztató a 2022/2023 nevelési – oktatási év kezdetéről. Előterjesztő: Árvai Éva Bölcsődevezető Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató Hajdu Hajnalka Intézményvezető
2./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester
3./ Javaslat a viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására. Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző
4./ Javaslat „Szociális célú tűzifa vásárlása” című pályázat benyújtására. Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester
5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok
1./Napirend: Tájékoztató a 2022/2023 nevelési – oktatási év kezdetéről.

  1. Hajdu Hajnalka Intézményvezető tájékoztatójában elmondta, hogy a térségben egyedülálló, hogy három első osztály indításával, 69 kisiskolással kezdik a tanévet. Ez okozott némi logisztikai problémát, de mára minden megoldott. Az iskola gyermeklétszáma így 300 főre nő és a fenntartó gondoskodott a megfelelő létszámú és képzettségű pedagógusról. Az általános iskola és a zeneiskola együttes gyermeklétszámával a térség egyik legjelentősebb oktatási intézménye, amire mindannyian büszkék lehetünk. Meghívta a Képviselő-testülte tagjait a szeptember 01-én rendezendő családi napra.


A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, az intézményvezető asszony elhagyta az ülést.

  1. Árva Éva bölcsődevezető az írásos tájékoztatóját kiegészítve elmondta, hogy az épületben nagyon meleg van nyári kánikulában, az ablakokra utólag felrakott hővédő fólia ellenére is.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Már vizsgáljuk légkondicionáló berendezések beszerelésének a lehetőségét, jelenleg a felmérés folyik.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

  1. dr. Gulyás Mihály polgármester: Az Igazgató asszony egészségügyi okok miatt nem tud itt lenni, de a testület megkapta az írásos tájékoztatóját. Ezt kérésemre kiegészítette még a tanköteles korú óvodások adataival. E szerint idén 17 gyerek kerül át a sajószögedi általános iskolába – öten más iskolában mennek – ezért jó lenne tudni, hogy az intézményvezető asszony által említett 69 első osztályba felvett tanulók a sajószögediek mellett mely településekről kerültek ide. Erről nem volt szó a tájékoztatóban ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület hivatalosan kérjen tájékoztatást ezekről az adatokról. Ezen kívül még egy döntés szükséges az óvodai maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezéséről.


A Képviselő-testült a polgármester javaslatával egyetértve, egyhangú a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2022.(VIII.25.) határozata a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítja meg.
Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató Határidő: azonnal

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2022.(VIII.25.) határozata A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulólétszám alakulásáról
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi Hajdu Hajnalka intézményvezetőt azzal, hogy írásban adjon tájékoztatást a nem az iskola felvételi körzetéből felvett első osztályos tanulók számáról és lakóhely szerinti megoszlásáról, illetve arról, hogy ez az arány milyen a többi évfolyamon.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal

2./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
dr. Gulyás Mihály polgármester intézményi bontásban ismertette a költségvetés módosításának főbb számait és indokait.
Varga Viktor települési képviselő, pénzügyi bizottsági tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 6/2022. (VIII.30.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
3./Napirend: Javaslat a viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.
dr. Boros István címzetes főjegyző az írásos előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2022.(VIII.25.) határozata a víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) és (I-52-B-3) megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában kijelenti, hogy a 2023-2037 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván észrevételt tenni, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal
4./Napirend: Javaslat „Szociális célú tűzifa vásárlása” című pályázat benyújtására. dr. Gulyás Mihály polgármester: Minden évben pályázunk tűzifára, amit a rászorultaknak ki tudunk osztani. Úgy gondolom a rezsiárak emelkedése miatt idén még nagyobb szükségük lesz erre a lakosoknak. Varga Viktor települési képviselő: Milyen intézkedést tervez a Hivatal, ha nem lesz nyertes a pályázat? dr. Boros István címzetes főjegyző: Biztos, hogy nyeri fogunk, minden évben megkaptuk legalább az előző évi mennyiséget. Idén sok önkormányzat nem tud pályázni a megemelkedett szállítási költségek miatt, de minden eshetőségre felkészültünk, ezért van a munkatervben a szociális rendeletünk módosítása a szeptemberi ülésen napirenden. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2022.(VIII.25.) határozata Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 104 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 104.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 132.080 Ft - kisebb mennyiség esetén 1.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére. Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző Határidő: azonnal

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

  1. dr. Gulyás Mihály polgármester: Az Iskola Szülői Szervezete keresete meg az Önkormányzatot azzal, hogy a már szóba került tanuló-létszám emelkedése miatt évek óta probléma, hogy kevés a „kisszekrény”, amibe a diákok tornazsákot, váltócipőt, stb. tárolnak. Az egyik szülő nagyon kedvező ajánlatott tett négy új szekrényblokk készítésére, ezt kiosztottuk az ülés előtt. Javaslom, hogy egy blokk készítésének 300.000 forintos költségét vállalja át a Képviselő-testület.


Vona Tamás alpolgármester: Támogatom a javaslatot, tényleg nagyon kevés a szekrény ennyi diáknak.
Varga Viktor települési képviselő: Én is támogatom, de jó lenne ha az iskola először az infrastruktúrát teremtené meg minden téren az intézményben ezt követően növelné a tanulólétszámot.
dr. Gulyás Mihály polgármester a Szülői Szervezet nevében is megköszönte a támogatást és elmondta, hogy magánemberként, szülőként 100.000 forinttal támogatja a kezdeményezést és reméli, hogy idén meg lehet tartani a jótékonysági bált, ahol további felajánlások érkezhetnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2022.(VIII.25.) határozata Kölcsey Ferenc  Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete támogatásáról
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Szülői Szervezete részére 300.000 forintot ajánl fel iskolai tárolószekrények készítésére.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal

  1. dr. Gulyás Mihály polgármester: Egy újabb távközlési cég, a Magyar Telekom Nyrt. szeretne távközlési állomást létesíteni a víztorony tetején. Javaslom, hogy 700.000 forint / év bérleti díj mellett kössünk szerződést és keressük meg a többi bérlőt is azzal, hogy egységesen mindenkinek ennyi legyen a bérleti díja.


dr. Boros István címzetes főjegyző: A Telenor a legrégebbi bérlő 363.000 forint / év amit fizet, a Vodafone 560.000 forint, a Digi pedig 500.000 forint / év bérleti díjat fizetnek. A szerződések inflációval, vagy fogyasztói árindexxel történő emelést teszek lehetővé, de egy próbát megér, hivatkozva arra, hogy a vállalkozások egyenlő bánásmódban részesüljenek a versenysemlegesség elve alapján.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2022.(VIII.25.) határozata A Magyar Telekom Rt. bérleti szerződéséről
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy bérleti szerződést kössön a Magyar Telekom Rt-vel a víztoronyra (hrsz: 738/4) történő távközlési bázisállomás telepítésére. A bérleti díj 700.000,- forint/év.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: folyamatos

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2022.(VIII.25.) határozata a sajószögedi víztoronyra kötött bérleti szerződések felülvizsgálatáról
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi a sajószögedi víztorony bérlőit: Telenor (Yettel); Vodafone; Digi Kft. - (továbbiakban: távközlési bázisállomást működtetők) a bérleti díjra vonatkozó szerződés módosítása ügyében. A Képviselő-testület álláspontja szerint a vállalkozások egyenlő bánásmódban részesülése és a versenysemlegesség érdekében 2023. január 01 napjától a bérleti díj egységesen 700.000 forint / év kell, hogy legyen, megegyezően a Magyar Telekom Rt. által fizetendő bérleti díjjal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a szerződésmódosítást a távközlési bázisállomást működtetőkkel. Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző Határidő: 2022. december 31. Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette. k.m.f. dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk. polgármester címzetes főjegyző