Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 16-án 1400órai kezdettelmegtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Biri László, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

74/2018.(XI.16.) Tárgy: A „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde” építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntésre.

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat 1. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ Javaslat a „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde” építési munkálataival kapcsolatos

 közbeszerzési eljárást lezáró döntésre.

 Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1. Napirend:

Javaslat a „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde” építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntésre.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A tegnapi napon ülésezett a Bíráló Bizottság és a kiküldött határozati javaslatnak megfelelően értékelte a beérkezett ajánlatokat. A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásnak megfelelően először az ajánlatok értékelését végezte el, a legjobb ár – érték arány került meghatározásra, ebben és az alszempontok tekintetében (szakmai többlettapasztalat, jótállás időtartama) is a Peracto Kft. kapta a legmagasabb pontszámot, vagyis ők tették a legjobb ajánlatot. A Bíráló Bizottság azt is megállapította, hogy az ajánlatuk érvényesnek és megfelelőnek minősül, ezért javaslom a Peracto Kft.-t jelöljük meg nyertesként a határozati javaslatnak megfelelően.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

Felolvasta a képviselők nevét és kérte a szavazatukat:

 

Biri László: igen

dr. Gulyás Mihály: igen

Karaffa Gábor: igen

Tóth Béla: igen

Vona Tamás: igen

 

dr. Gulyás Mihály polgármester kihirdette a név szerinti szavazás eredményét.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, névszerinti szavazással, a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

74/2018.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde” építési munkálataival kapcsolatos

közbeszerzési eljárást lezáró döntésre.

 

Tárgyi ügyben jelölt eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Peracto Kft. (3587 Tiszaújváros, Árpád út 1.) az alábbi vállalásokkal:

nettó 105.459.966,- Ft ajánlati árral

a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember szakirányú szakmai többlettapasztalata az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum tapasztalaton felül 96 hónap, valamint

jótállás vállalt időtartama 60 hónap.

 

Második helyezett megjelölésére nem kerül sor.

 

 

A Képviselő-testület a fentiekben meghozott döntés alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy

 

az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes Peracto Kft. ajánlata alapján a szerződést kösse meg.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül az eljárás lebonyolító BORA 94 NKft-t

(Krakkai János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót), hogy:

 

az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az ajánlattevőknek küldje meg (EKR-n keresztül),

 

az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény megjelentetéséről gondoskodjon (EKR-n keresztül),

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester,

Krakkai János FAKSZ

 

Határidő: a Kbt-ben előírt határidőn belül.

 

 

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést 1430 órakor berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző