Sajószöged Község Önkormányzatának

11/2001.(III.29.) sz. KT.

rendelete a helyi népszavazásról és

népi kezdeményezésről

Sajószöged Község Önkormányzata a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 50.§. (2) bekezdése alapján a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választásokon választójogosult.

2.§.

(1) Helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik:

a.) az Ötv. 47.§.(1) bekezdésében felsoroltak

b.) a választópolgárok 25%-a.

(2) Népi kezdeményezést nyújthat be a polgármesternél a választó polgárok 10%-a.

3.§.

A helyi népszavazás lebonyolítására, eredményének megállapítására a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

4.§.

A népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

5.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, a kihirdetéssel együtt Sajószöged község Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/1992.(VII.02.)KT. rendelete hatályát veszti.

(2) A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Sajószöged, 2001. március 29.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző