J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 5-én megtartott

         rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők,

  dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen meghívottként jelen van: Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

72/2012. (X.05.) sz. Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

         Művészetoktatási Intézmény működése

73/2012. (X.05.) sz. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

         szóló 70/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

74/2012. (X.05.) sz. Tárgy: Szándéknyilatkozat Synergy Energetics T.R. I. Corp.

     TCG-UC beruházásának támogatására

75/2012. (X.05.) sz. Tárgy: Búzavirág népdalkör támogatása

76/2012. (X.05.) sz. Tárgy: MÁV Zrt. megkeresése ingatlanügyben

77/2012. (X.05.) sz. Tárgy: 2012. II. félévi munkaterv módosítása

78/2012. (X.05.) sz. Tárgy: Tájékoztatás a közös polgármesteri hivatalok létrehozásáról

79/2012. (X.05.) sz. Tárgy: 2012/2013-as BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz

     csatlakozás

80/2012. (X.05.) sz. Tárgy: Sajószöged 735/120 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül hat fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a közoktatási törvényben iskolai osztályra megállapított

     maximális létszám túllépésére a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola

     és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

     Előterjesztő: Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló

     70/2012.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a közoktatási törvényben iskolai osztályra megállapított

     maximális létszám túllépésére a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola

     és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató tájékoztatta a testületet, hogy 3 új tanuló érkezett az iskolába, ami befolyásolja a tanulólétszámot. Jogszabály lehetővé teszi, hogy év közben is módosítható legyen a tanulói létszám, ezért kérte a testületet, hogy járuljon hozzá a 2. és 4. évfolyamon 20%-kal, a két alsós napközis csoportban az előzőleg engedélyezett 20%-on felül pedig még további 10%-kal a számított maximális létszám túllépéséhez. Így a 2. és 4. évfolyamon 26 fő helyett 31 fő, a két napközis csoportban pedig 31 fő helyett 34 főben kerülne megállapításra a maximális létszám.

A Szülői Szervezet és az Iskolai Diákönkormányzat egyetért az előterjesztéssel.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 72/2012.(X.05.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

        Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

 1.         A         2. és a 4. évfolyamon hozzájárul a maximális létszám         túllépéséhez,

a létszámot a két osztályban 26 fő helyett 31 főben állapítja meg.

 1.         A         két alsós napközis csoportban a már engedélyezett 31 fős         létszám

további tíz százalékkal történő túllépését – oktatásszervezési okok miatt –

engedélyezi, vagyis 34 főben állapítja meg.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző,

              Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló

     70/2012.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában az Államkincstártól hiánypótló végzést kaptunk, mely alapján módosítani kell az előző határozatot. Ismertette a módosításokat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

73/2012.(X.05.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

        szóló 70/2012.(IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal

Alapító Okiratának módosításáról szóló 70/2012.(IX.11.) sz. határozatát

az alábbiak szerint módosítja: a 70/2012.(IX.11.) sz. határozat 1. melléklete

helyébe e határozat 1. melléklete lép.

A Képviselő-testület az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását

e határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy egy Synergy Energetics nevű amerikai cég kommunális hulladékot feldolgozó üzemet szeretne Sajószöged külterületére telepíteni. Az üzem káros anyag kibocsátása szinte nulla, 60-70, főszezonban 100-110 embernek biztosítana munkahelyet és ráépülne egy 10 ha-os üvegház.

dr. Boros István címzetes főjegyző: 100 millió eurós beruházásról lenne szó, ami teljesen új távlatokat nyitna a település életében. A kommunális hulladék feldolgozásánál a termelt gázból áramot készítenek, amit közvetlenül az MVM erőműnek adnának át, a meleg vízzel pedig fűtenék a melegházat. Az országban 4 ilyen erőmű épül. A testületnek most arról kell határozatot hoznia, hogy elviekben támogatja, hogy a beruházás itt valósuljon meg és a tárgyalásokra felhatalmazza a polgármestert. Ez a nyilatkozat esélyt ad arra, hogy itt legyen egy egyedülálló beruházás, de kötelezettséggel még nem jár. A technológiai leírást megkaptuk, a decemberben tartandó közmeghallgatáson pedig a lakosok is tájékoztatást kapnak az ügyről.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: a 0%-os káros anyag kibocsátás a lényeg számunkra, a többi zárt technológia. Mindent meg kell tenni, hogy itt valósuljon meg a beruházás.

Orliczki Frigyesné: mi van, ha üzemzavar lesz? Magyarországon még nincs ilyen erőmű, nem tudunk információt bekérni. Sajószöged jó levegője és csendje most biztosított, de alaposan körbe kell járni ezt a témát, pl. számolni kell a zajjal, vizsgálták-e a szélirányt, stb.

Vona Tamás: Sajószögednek azért van iparűzési bevétele, mert a képviselő-testület minden lehetőséget megragadott arra, hogy vállalkozások tudjanak idetelepülni. Örülnék, ha ez az erőmű itt épülne meg, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly környezetvédelmi előírásoknak kell eleget tenniük és valószínűleg lesznek garanciák. Támogatom, hogy legyenek tárgyalások, a lakosok részére pedig szélesebb körű tájékoztatást kell adni.

- 4 -

Vanyó István: most csak egy szándéknyilatkozatot kell tenni, és ha kedvező döntés születik, lesz lehetőség arra, hogy mindent megtárgyaljunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

74/2012.(X.05.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szándéknyilatkozat Synergy Energetics T.R. I. Corp.

     TCG-UC beruházásának támogatására

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes információk birtokában

támogatja a SYNERGY ENERGETICS Technological Research Investment Corp.

(502 East John Street, Carson City NV 89706) TCG-UC technológiával Sajószöged

község közigazgatási területén megvalósítandó beruházását.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gulyás Mihály polgármestert a beruházás

előkészítésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

b.)

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Búzavirág népdalkör kérelmét és javasolta, hogy a testület 50 e Ft támogatást biztosítson a népdalkör részére.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

75/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozatba

Tárgy: Búzavirág népdalkör támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi

Búzavirág napdalkör részére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint

támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármestert

Határidő: azonnal

c.)

dr. Gulyás Mihály polgármester: kérem képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a bakterház megvásárlásáról tárgyalhassak a MÁV-val. Ha megfelelő áron eladnák, érdemes lenne megvásárolni és felújítani.

- 5 -

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: az őrház állapota folyamatosan romlik, jó lenne, ha megfelelő áron megvásárolhatnánk. A megállónál másfél hónapja bozótirtást végzett a MÁV, de otthagyták a gallyakat, amiket a megálló épületében most a gyerekek meggyújtogatnak. Mindenképpen rendbe kell tenni a megálló épületét is és megvédeni a vandál gyerekektől.

Hogy áll a Polgárőrség megalakulása?

Orliczki Frigyesné: a felújítás után hogyan tudjuk megvédeni, mi lesz ha valaki beköltözik?

Bakos Gábor: egy ilyen kieső ingatlan mennyire szolgálja a falu érdekét? Mire tudjuk majd használni?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Polgárőr Egyesület bejegyzése még folyamatban van.

A vásárlással és a felújítással elkerülhető lenne, hogy az épület a falu csúfja legyen. Ha még romosabb lesz, már nem tudunk vele mit kezdeni. A jogosulatlan lakáshasználókat ki lehet lakoltatni.

Kérem a testület felhatalmazását, hogy az őrház és a megálló ügyében tárgyalhassak a MÁV-val.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

76/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: MÁV Zrt. megkeresése ingatlanügyben

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza

dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy a MÁV Zrt. tulajdonát képező

őrház megvásárlásáról, valamint a MÁV megálló állapotának javításáról

a MÁV Zrt. képviselőivel tárgyalásokat folytasson.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármestert

Határidő: azonnal

d.)

dr. Gulyás Mihály: az október 23-ai ünnepséget az iskola 19-én tartja. A munkaterv szerint a község vonatkozásában az ünnepséget 23-ára terveztük.

Kérdések, hozzászólások:

- 6 -

Vanyó István: a tanulók nagy része sajószögedi, 23-án nem kellene őket busszal szállítani, de ha az iskola munkatervében már így szerepel, akkor legyen 19-én. Az I. és a II. világháborús emlékműveket minden ünnepen megkoszorúzzuk, ezt most nem javaslom, mert ezeknek semmi köze 1848-hoz vagy 1956-hoz. Viszont kialakíthatnánk egy olyan teret, ahová több emlékművet, vagy kopjafát is elhelyezhetnénk a forradalmárok emlékére. Ott tarthatnánk a megemlékezéseket és a koszorúzásokat. Megkérhetnénk a lakosokat, hogy adjanak nevet a térnek, vagy hívhatnánk a Forradalmárok terének. Majd február hónapban térjünk vissza ehhez a problémához.

Orliczki Frigyesné: a Művelődési Ház előtti tér kicsi, a Közösségi Ház előtti részen lehetne olyan központi teret kialakítani, ahol minden ünnepséget megtarthatnánk, hiszen most a koszorúzás vontatottá teszi az ünnepséget és a forgalom zajától nem halljuk a beszédet.

Vona Tamás: pár éve tartja együtt az iskola és a község az ünnepséget, de szét is választhatjuk. A községi ünnepségre nem célszerű más településen élő gyerekeket ideutaztatni. Ha úgy döntünk, hogy az iskola és a község együtt tartja az ünnepet, akkor 19-én legyen, ha pedig 23-án tartja a település, akkor majd csak a községben lakó gyerekek jönnek el. Egyetértek azzal, hogy március 15-én és október 23-án ne koszorúzzuk meg az emlékműveket.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Közösségi Ház előtti területen szándékunkban áll parkot kialakítani, nem kizárt, hogy ott esetleg emlékmű legyen, de nem lenne jobb ott tartani az ünnepségeket, mert az is a 35-ös mellett van, a Művelődési Ház előtti park védettebb. Támogatom a javaslatot, hogy ne legyen most koszorúzás. Fontos azonban, hogy a diákok részt vegyenek az ünnepségen, ezért javaslom a munkatervünket módosítani úgy, hogy az ünnepi ülést az iskolával közösen 2012. október 19-én tartsuk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

77/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012. II. félévi munkaterv módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. II. félévi munkatervét

módosítja és a 2012. október havi ünnepi képviselő-testületi ülését

2012. október 19. 16 óra 30 perckor tartja.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

e.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2013. január 1-től 2000 fő alatti település nem működtethet önálló polgármesteri hivatalt. A Kormányhivatal tájékoztatást kér a testület szándékáról. Hivatalos megkeresés még nem érkezett felénk, de Sajóörös testülete Tiszaújváros, Nemesbikk és Nagycsécs-Muhi-Szakáld körjegyzőség mellett minket is meghívott az ülésükre, hogy információt gyűjtsenek arról, hogy pl. hány dolgozót tudunk átvenni, hogyan biztosítjuk az ügyfélszolgálatot, stb. Azt az álláspontot képviseltük polgármester úrral, hogy nyitottak vagyunk a csatlakozásra, ha Sajószöged nem jár rosszul és ha tudják finanszírozni, akkor megtarthatják a hivatali létszámukat. Ha valamelyik kisebb település csatlakozni szeretne hozzánk, azt nem lehet elutasítani, de minden más egyébről megállapodást kell kötni. Január 1-től számított 60 napon belül fel kell állni a közös hivataloknak, ha ez nem jönne létre, akkor a Kormányhivatal dönt minden feltételről. Nekünk nem kell csatlakoznunk senkihez, de ha lesz csatlakozási szándék, akkor komoly munka lesz két hivatalból egyet csinálni.

Vona Tamás: egyetértek a tárgyaláson képviselt állásponttal.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

78/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás a közös polgármesteri hivatalok létrehozásáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a közös polgármesteri

hivatalok létrehozásáról szóló tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően

elfogadta.

A testület felkéri dr. Boros István címzetes főjegyzőt, hogy a képviselő-testület

álláspontjáról a B-A-Z Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

f.)

Vanyó István: - a Vasút út és a Bem út felújítására benyújtott pályázat hol tart? A Vasút úton van egy kb. 20 cm mélységű gödör, ami nagyon balesetveszélyes. Konkrétan hány éveseknek kerül megrendezésre az Idősek hete? Az öregfiúk focimérkőzésről több tájékoztatás kellett volna, sokan nem tudtak róla.

Orliczki Frigyesné: a gyógyszertár ügyében történt-e valamilyen előrelépés? A Lucernás dűlő áramellátásának időpontjában van-e változás, vagy marad a tavaszi időpont?

Bakos Gábor: a napközi és a görög katolikus parókia előtt a csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Be kell tervezni a Jókai út és a buszmegálló közötti szakaszon járda építését. A Bábai úti megállóhoz is kellene kb. 30 m hosszan járdát építeni, hogy ne kelljen a 35-ösre kilépni.

- 8 -

dr. Gulyás Mihály polgármester:

g.)

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idei évben is lehetőség van a BURSA ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

79/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2012/2013-as BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Sajószöged Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot az

Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

h.)

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az az ingatlan, amin a Lángossütő épülete áll, önkormányzati tulajdon. Az épületet eladták, az új tulajdonos, Lovászné Diószegi Mária továbbra is ugyanazt a tevékenységet szeretné végezni, mint az előző tulajdonos és kéri, hogy az önkormányzat 5 évre kössön vele bérleti szerződést.

Vanyó István: javaslom, hogy csak két évre kössünk vele bérleti szerződést.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 9 -

80/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged 735/120 hrsz-ú közterület bérbeadása

      

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Sajószöged 735/120 hrsz-ú közterületből 25 m2-t 2014. december 31-ig bérbe ad

Lovásziné Diószegi Mária Tiszaújváros, Munkácsy M. út 48. 3/3. sz. alatti lakos részére, 2012. december 31-ig az előző bérlővel kötött szerződésben foglalt feltételekkel.

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

i.)

A Képviselő-testület egy perces, néma felállással tisztelgett az 1848/49-es szabadságharc után kivégzett vértanúk emléke előtt.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját és az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                 címzetes főjegyző

 1. melléklet

73/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát

Módosító Okirat

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. június 01.-i dátummal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 1.         Az         Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:

„Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Létrehozásáról rendelkező határozat: 143/2001.(XI.22.) sz. KT.”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolás:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”

és helyébe a következő szöveg lép:

Közfeladata:

A helyi önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Alaptevékenységei szakfeladatrend szerint:

                   2009. december 31.-ig:

452025        Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

552411 Munkahelyi vendéglátás

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

701015        Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

702012         Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -becslés (megbízásos alapon)

751153        Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

751175        Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186        Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751670 Polgári védelmi tevékenység

751757        Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

751845        Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

751856         Települési vízellátás és vízminőség védelem

- 2 -

751867         Köztemető fenntartási feladatok

751878         Közvilágítási feladatok

751922         Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

751966         Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

751999         Finanszírozási műveletek elszámolása

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

851219 Háziorvosi szolgálat

851297 Védőnői szolgálat

853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai

853233 Házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés

853255 Szociális étkeztetés

853311        Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

853322        Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

853333        Munkanélküli ellátások

853344        Eseti pénzbeli szociális ellátások

853355        Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116        Szennyvízelvezetés és kezelés

901215 Településtisztasági szolgáltatás

924047 Sportcélok és feladatok

              2010. január 01.-től:

562917         Munkahelyi étkeztetés

562919         Egyéb étkeztetés

562920         Egyéb vendéglátás

602000         Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

681000         Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001         Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000         Zöldterület-kezelés

821900        Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

841112         Önkormányzati jogalkotás

841114         Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117        Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126        Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841127        Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841192        Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841226        Vízügy területi igazgatási és szabályozása

841401        Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402        Közvilágítás

841403        Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901        Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

842541        Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

856000        Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

856099        Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

862101        Háziorvosi alapellátás

- 3 –

862102        Háziorvosi ügyeleti ellátás

869041        Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

882000        Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882111        Rendszeres szociális segély

882112        Időskorúak járadéka

882113        Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114        Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115        Ápolási díj alanyi jogon

882116        Ápolási díj méltányossági alapon

882117        Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118        Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119        Óvodáztatási támogatás

882121        Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122        Átmeneti segély

882123        Temetési segély

882124        Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125        Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129        Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202        Közgyógyellátás

882203        Köztemetés

889201        Gyermekjóléti szolgáltatás

889921        Szociális étkeztetés

889922        Házi segítségnyújtás

889924        Családsegítés

889942        Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943        Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890301        Civil szervezetek működési támogatása

890441        Közcélú foglalkoztatás

890442        Közhasznú foglalkoztatás

890443        Közmunka

910123        Könyvtári szolgáltatások

910502        Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102        Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése”

           és helyébe a következő szöveg lép:

Alaptevékenysége az államháztartás szakágazati rendje szerint:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási

                  tevékenysége

Alaptevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti bontásban:

841112         Önkormányzati jogalkotás

841114         Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117        Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

- 4 -

841126        Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173 Statisztikai tevékenység

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

889943        Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások”.

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged Ady Endre út 71.”

és helyébe a következő szöveg lép:

Irányító szerve:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged Ady Endre út 71.” 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Típus szerinti besorolása:

A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”

és helyébe a következő szöveg lép:

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Törzsszáma: 348605

KSH statisztikai számjel: 15348609-8411-325-05

Adószám: 15348609-1-05

Bankszámlaszám: 11734114-15725778”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.”- 5 -

és helyébe a következő rendelkezés lép:

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.”

 1.         Az         Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:

10. Kisegítő és vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.”

        és helyébe a következő szöveg lép:

        „10. Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.”

 1.         Jelen         Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő         bejegyzés napjával lép hatályba.Az Alapító Okirat jelen Módosító Okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.Sajószöged, 2012. október 5.

 
 
        
dr. Gulyás Mihály                       dr. Boros István
polgármester        címzetes főjegyző
 1. melléklet

73/2012.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A módosításokkal egységes szerkezetben, a módosítások a törzskönyvi

nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba.)Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

 1.         A         költségvetési szerv

     Neve: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala                        

       Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

 1.         Közfeladata:

A helyi önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 1.         Alaptevékenysége         az államháztartás szakágazati rendje szerint:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási

                  tevékenysége

 1.         Alaptevékenysége         az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti bontásban:

841112         Önkormányzati jogalkotás

841114         Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117        Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126        Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173 Statisztikai tevékenység

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

889943        Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

 1.         Illetékességi         területe: Sajószöged Község közigazgatási területe

 1.         Irányító         szerve:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged Ady Endre út 71.

 

- 2 -

 1.         Gazdálkodási         besorolása:         Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Törzsszáma: 348605

KSH statisztikai számjel: 15348609-8411-325-05

Adószám: 15348609-1-05

Bankszámlaszám: 11734114-15725778

 1.         Vezetőjének         kinevezési, megbízási, választási rendje:

A jegyző kinevezésének rendje: Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 1.         Foglalkoztatottjaira         vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

 1.         Vállalkozási         tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.

        

Záradék:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2001.(XI.21.) sz. KT határozatával jóváhagyott alapító okiratot a 140/2007.(XII.21.) 383.sz., a 38/2009.(V.26.) sz., valamint 70/2012.(IX.11.)sz. és 73/2012.(X.05.) sz. határozatával módosította.

Sajószöged, 2012. október 5.

 
 
        
dr. Gulyás Mihály                       dr. Boros István
polgármester        címzetes főjegyző