Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 24-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Közösségház

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime, Varga Viktor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Árvai Éva Bölcsődevezető, Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató,

Hajdu Hajnalka Intézményvezető, Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

39/2023. (VIII.24.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről

40/2023. (VIII.24.) sz. K.T. határozat az iskolakezdési támogatásról

41/2023. (VIII.24.) sz. K.T. határozat a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezet első olvasatban történő

megtárgyalásáról

42/2023. (VIII.24.) sz. K.T. határozat a víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

 

Napirend:

1./ a) Tájékoztató a 2023/2024 nevelési – oktatási év kezdetéről.

Előterjesztő: Árvai Éva Bölcsődevezető

Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Hajdu Hajnalka Intézményvezető

 

  1. Javaslat iskolakezdési támogatásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

  1. Javaslat a maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezésére a sajószögedi óvodában.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet első olvasatban történő megtárgyalására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

dr. Gulyás Mihály polgármester napirend előtt tájékoztatta a képviselő-testült tagjait, hogy a napköziotthonos tálalókonyha felújítása alatt az iskolások egy része itt a közösségi házban (Sajószöged, Ady Endre út 14.) fog étkezni.

 

A tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul vette.

 

1./Napirend:

a) Tájékoztató a 2023/2024 nevelési – oktatási év kezdetéről.

 

aa) Árvai Éva Bölcsődevezető: Bölcsődénkben 2 csoportban gondozzuk a gyermekeket 26 engedélyezett férőhelyen, 100%-os kihasználtsággal. A bölcsőde nagyon jól felszerelt az idén klíma berendezéseket is szereltetett fel az Önkormányzat és a szünet alatt a tisztasági festés is megtörtént. A Kormányhivatal ellenőrzése megállapította, hogy a szakmai munka is kiváló, továbbra is várjuk a sajószögedi gyerekeket.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

ab) Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató: Röviden ismertette a kiküldött beszámolót. Elmondta, hogy az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik, új gyermekek fogadására akkor lesz lehetősége, ha a fenntartó engedélyezi a maximális csoportlétszám 20%-al történő túllépését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

ac) Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2023. (VIII.24.) határozata

a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi óvodában engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

ad) Hajdu Hajnalka Intézményvezető: Ismertette a kiküldött beszámolót, a 2023/2024-es tanévben a tanulói létszám alakulása 316 fő általános iskolai 149 fő zeneiskolai (hejőbábai telephellyel együtt) Összesen: 465 fő tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló. Az iskolában jelenleg 37 főállású és 4 fő óraadó pedagógus dolgozik.

Iskolánk elmúlt 9 évének hatékony és eredményes munkájáról árulkodik, hogy a tanulói létszám 154 főről 315 főre emelkedett.

 

A Képviselő-testület Hajdu Hajnalka Intézményvezető tájékoztatóját tudomásul vette.

 

  1. Javaslat iskolakezdési támogatásra.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette az írásban kiküldött iskolakezdési támogatásra vonatkozó javaslatot. Elmondta, hogy ez saját erőből finanszírozott, önként vállalt támogatási forma, majd felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke távollétében Tóth Béla bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla Szociális és Egészségügyi Bizottság tag: a Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

40/2023. (VIII.24.) határozata

az iskolakezdési támogatásról

 

A Képviselő-testület kérelemre 2023. évben kérelemre iskolakezdési támogatást nyújt a Sajószögeden lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Sajószögeden élő tanulóknak az alábbiak szerint:

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2023. szeptember 01-től 2023. október 13-ig.

Az általános iskolában tanulóknak nem kell iskolalátogatási igazolást benyújtani.

A közép-, vagy felsőfokú nappali tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2023. október 13.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./Napirend: Javaslat a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló önkormányzati

rendelet-tervezet első olvasatban történő megtárgyalására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ahogy az előterjesztésben írtam a környezetvédelmi főosztály véleményét meg kell várni a tervezet elfogadásával. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az ingatlantulajdonosok kötelezettsége az ingatlanhoz kapcsolódó közterület és járdaszakasz tisztántartása, síktalanítása. Ez a közületekre is vonatkozik.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2023. (VIII.24.) határozata

a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezet első olvasatban történő megtárgyalására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló rendelet-tervezetet első olvasatban megtárgyalta és az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének beérkezése után elfogadásra alkalmasnak találja.

 

Határidő: soron következő ülés

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

3./Napirend: Javaslat a viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző az írásos előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

42/2023. (VIII.24.) határozata

Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) és (I-52-B-3) megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában kijelenti, hogy a 2024-2038 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván észrevételt tenni, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző