Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.§ A rendelet hatálya Sajószöged község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi vegyes körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra terjed ki.

 

2.§ (1) Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területe egy háziorvosi, házi gyermekorvosi vegyes körzetet alkot.

 

(2) Az Önkormányzat közigazgatási területe egy háziorvosi- és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetet alkot, amely a Tiszaújvárosi Központi Ügyeleti Körzethez tartozik.

 

3.§ Az Önkormányzat közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

 

4.§ Az Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet és egy fogorvosi ügyeleti körzetet alkot. A körzetek a tiszaújvárosi 3 sz. fogorvosi körzethez tartoznak.

 

5.§ Az Önkormányzat közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot, melyhez a Sajószögedi Óvoda és a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Oktatási Intézmény tartozik.

 

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község háziorvosi körzetéről szóló 11/2002.(X.10.) sz. KT. rendelete.

 

k.m.f.

 

 

  dr. Boros István sk.                                dr. Gulyás Mihály sk.

 címzetes főjegyző                                     polgármester

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. szeptember 21.

 

Sajószöged, 2016. szeptember 21.

 

   dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző