Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.5.) önkormányzat rendelet 28. § (3) a) pontjában meghatározott feladatkörében a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 816 599 555 Ft bevétellel

b) 713 189 977 Ft kiadással

c) 103 409 578 Ft maradvánnyal - melyből 93 339 698 Ft pénzmaradvány hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 2. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklete és a 4. melléklete szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait az 5. melléklete, a felújítási kiadásait a 6. melléklete szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklete szerint,

c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete és a 11. mellékletekben foglaltak szerint,

d) a Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklete és a 13. mellékletekben foglaltak szerint,

e) - a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklete és a 15. mellékletekben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2023. április 26.

Sajószöged, 2023. április 26.

 

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző