J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 16-án megtartott

           üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Mikóczki Marianna az AVE Miskolc Kft. részéről.

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

100/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: „ Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális)

            hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására

            Sajószöged község közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye

101/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri

           Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a Művelődési ház

          környezetének parkosítási munkálatai elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás

          eredménye

102/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

103/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

104/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban

     végzett tevékenységről

105/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Árvízvédekezéshez szivattyú beszerzése

106/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Sajószöged, Lucernás dűlő áramellátása

107/2011.(XII.16.)sz. Tárgy: Általános iskolai étkeztetés térítési díja

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Hulladékszállítás Sajószöged község területéről” közbeszerzési

     eljárás nyertesére

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri Hivatal,

     Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a Művelődési ház

     környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” közbeszerzési eljárás nyertesére

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ A helyi adók beszedésének értékelése, javaslat a 2012. évi helyi adókra

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Hulladékszállítás Sajószöged község területéről” közbeszerzési

     eljárás nyertesére

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Közbeszerzési Bizottság a jogszabályoknak megfelelően és a megbízott tanácsadó szakértelmét igénybe véve végezte munkáját. A hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban egy ajánlattevő volt, az AVE Miskolc Kft. Jogszabálysértés nem történt, ezért a közbeszerzési eljárás nyerteseként az AVE Miskolc Kft-t ki lehet hirdetni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 100/2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „ Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális)

            hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására

            Sajószöged község közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község közigazgatási területén„ tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során egy érvényes ajánlat érkezett:

          
 1.         AVE         Miskolc Kft.

székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 14.750.528 Ne Ft.

60 literes gyűjtőedényzet ürítési díja 2012. évben (NeFt/ürítés)            216 nettó Ft+ÁFA

110/120 literes gyűjtőedényzet ürítési díja 2012. évben (NeFt/ürítés) 371 nettó Ft+ÁFA.

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek az AVE Miskolc Kft-t (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) hirdeti ki.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról készült összegezést a mai napon küldje meg az ajánlattevőknek.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Hozzászólások:

Ládi Balázs polgármester: gratulálunk az AVE Miskolc Kft-nek. Változás lesz, hogy 2012-től nem a Községüzemeltetési Kft., hanem a szolgáltató fogja beszedni a szemétszállítási díjat, fizetni pedig negyedévente kell majd csekken. Havi fizetés esetén bruttó ezer forinttal többet kellene fizetni, az átutalással történő fizetésről végleges döntés még nem született.

Vona Tamás: a tiszaújvárosi hulladékudvarban miért nem veszik át a hulladékot a sajószögedi lakosoktól?

Mikóczki Mariann: Sajószöged a Hejőpapi I. rendszerhez tartozik, akiknek Miskolcon van lehetőségük ingyenesen lerakni a hulladékot, Tiszaújvárosban fizetniük kell érte.

Orliczki Frigyesné: Miskolc messzebb van, nem lehetne valahogyan legalább a veszélyes hulladékokat Tiszaújvárosba szállíthassuk?

Mikóczki Mariann: külön utakat nem tudunk szervezni, de esetleg lomtalanításkor külön kellene gyűjteni, és akkor el tudnánk szállítani.

dr. Boros István: január 1-től a 120 l-es edény 60 l-re cserélésének milyen feltételei lesznek?

Mikóczki Mariann: amennyiben a képviselő-testület által elfogadott rendeletben ez szabályozva van, akkor az abban foglalt feltételeknek megfelelően történik. A 60 l-es edényt meg lehet nálunk vásárolni, bruttó 8.900,-Ft, de van használt edényünk is 5.000,-Ft-ért, azonban van lehetőség bérelni is, aminek havonta kb. 500,-Ft a bérleti díja.

Jogszabály alapján kötelező a heti egyszeri szállítás minden lakott ingatlanról, akár kiteszik a kukát, akár nem. A negyedéves fizetés miatt az első csekk április elején várható.

2./ Napirend: Javaslat a „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri

     Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a

     Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” közbeszerzési

     eljárás nyertesére

Ládi Balázs polgármester: a Közbeszerzési Bizottság a jogszabálynak megfelelően elvégezte a feladatát. Három ajánlat érkezett be, megbízható, ismert vállalkozásoktól. Ismertette a három ajánlat összegét és a Bizottság javaslatát.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

101 /2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri Hivatal,

           Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a Művelődési ház

           környezetének parkosítási munkálatai elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során három érvényes ajánlat érkezett:

          
 1.         Nagy         Sándor egyéni vállalkozó

székhelye: 4080 Hajdúnánás, Árpád út 23.

Nettó ajánlati összár: 24.135.538,-Ft

          
 1.         DOOR         ÉPKER Kft.

székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Debreceni út 51.

Nettó ajánlati összár: 25.188.714,-Ft

          
 1.         Öko-Park         Kft.

székhelye: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 13.

Nettó ajánlati összár: 24.799.212,-Ft.

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tett Nagy Sándor (4080 Hajdúnánás, Árpád út 23.) egyéni vállalkozót hirdeti ki.

A Képviselő-testület a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőnek az Öko-Park Kft-t (3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 13.) hirdeti ki.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint igénybe vesz a szerződés teljesítéséhez tíz százalékot nem meghaladó alvállalkozót burkolat szegélyek, útszegélyek készítéséhez.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról készült összegezést a mai napon küldje meg az ajánlattevőknek.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: a második helyezettet azért kell kihirdetni, mert elméletileg előfordulhat, hogy az első helyezett visszalép. A Leaderes pályázaton elnyert összeg 24.688.487,-Ft. Az első helyezett ettől kb. 500 e Ft-tal alacsonyabb összegű árajánlatot tett.

3./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy a testület 2011. november 30-ig 99 határozatot hozott, a döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Végre nem hajtott vagy visszavont határozat nem volt, módosító határozatot egy esetben hozott a testület, mert a 2011. évi közbeszerzési tervet kellett módosítani.

Kérdés, hozzászólás: nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

102/2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozat

végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően

egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

    

4./ Napirend: A helyi adók beszedésének értékelése, javaslat a 2012. évi helyi adókra

dr. Boros István jegyző: 2012-ben új adónemek bevezetését, valamint a meglévő adók emelését nem javaslom. A jegyzőknek minden lehetséges törvényes eszközzel be kell hajtani a kintlévőségeket. A mi kintlévőségünk 22 M Ft. Bármennyire nehéz is a helyzet, adót fizetni kell, de továbbra is lehetőség van fizetési könnyítés kérésére. Felhívom a figyelmet, hogy gépjárműadót annak kell fizetnie egész évre, akinek január 1-jén a gépjármű a tulajdonában van. A tartozásokról kiadott lista máris módosult, sokan fizetnek a felszólításokra, a letiltásokból és az inkasszókból is folynak be a hátralékok. Ha a tartozásokat nem rendezik, átadjuk végrehajtónak, a végrehajtás költségei viszont nagyon megemelik az adós tartozását.

Orliczki Frigyesné: a pótlékok összege is magas.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

103/2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének

értékeléséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett

     tevékenységről

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Társulás az SZMSZ-ének megfelelően működik, ez év második felében sem történt semmi extrém. Még nem tudjuk, mi lesz a társulások sorsa, egyelőre 2012-ben még továbbra is működni fognak.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

104/2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett

     tevékenységről

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros Kistérség

Többcélú Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Ládi Balázs polgármester: az árvízvédelemhez kapott 7 M Ft-ból a Nyírforrás Kft. elkészíti az árvízvédelmi töltés tervét, az előzetes munkálatok már folyamatban vannak. A Kft. ajánlatot tett szivattyú beszerzésére. A dízel üzemű 3.282.280,-Ft+áfa, évi 20 napos üzemeléssel számolva az évi üzemeltetési költsége 1.238.400,-Ft. Az elektromos szivattyú beszerzési költsége 2.7676.680,-Ft+áfa, 20 napos üzemeléssel számolva évi 360 e Ft az éves üzemeltetési költség, de ehhez még hozzájön a mobil szekrény telepítésének költsége, ami egyszeri 1.300 e Ft.

dr. Gulyás Mihály: elektromos szivattyú esetén meg kell oldani, hogy áramszünet esetén is működjön, be kell még szerezni mellé egy aggregátort. Meg kell nézni, van-e valakinek erről gyakorlati tapasztalata.

Orliczki Frigyesné: az üzemanyag árak drasztikusan nőnek, áramkieséssel viszont a tapasztalatok alapján legfeljebb egy-másfél óráig kell számolni.

Vona Tamás: a település helyére még a vezetéket is el kell vinni. A két szivattyú teljesítménye egyforma? Mikorra vállalnák a villamos üzemű szivattyúhoz a rendszer kiépítését?

Ládi Balázs: egyforma a teljesítményük, az emelő magasság a villamos üzeműnek 10 m, a dízelnek 13-23 m között van. A kiépítésre a megrendelés után sor kerülhet. Amennyiben a dízel üzeműt vásárolnánk meg, annak a költsége kb. 900 e Ft-tal meghaladja azt az összeget, amit elnyertünk. A villamos üzeműt csak a tó környékén tudjuk használni, mert csak ott lesz kiépítve hozzá a szekrény. Megkérdezzük a Katasztrófavédelmi igazgatóságot, hogy ha a dízel üzeműt vásároljuk, akkor a többletköltséget finanszírozzák-e. Amennyiben igen, akkor vásároljuk meg azt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

105/2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Árvízvédekezéshez szivattyú beszerzése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testület az árvízvédekezési munkákhoz

dízel üzemű szivattyú beszerzéséről döntött, amennyiben a beszerzés költsége

az árvízvédekezésre kapott támogatásból rendelkezésre áll.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen újabb költségbecslést

az árvízvédekezésre elnyert támogatásra vonatkozóan.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Lucernás dűlőben az ÉMÁSZ kiépíti az áramellátást hálózati díj fizetése nélkül, tehát nem kell támogatást adnunk rá. A kivitelezés kb. 6 hónapot vesz igénybe és 20 db zártkerti ingatlant érint.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

106/2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Lucernás dűlő áramellátása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 3599 Sajószöged, Lucernás dűlői zártkerti ingatlanok villamos energia ellátására vonatkozó MGT-4253/2011. számú műszaki-gazdasági tájékoztatót elfogadja és felkéri polgármesterét a hálózat-csatlakozási szerződés megkötésére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

c.)

Ládi Balázs polgármester: a vállalkozó, aki az iskolában az étkeztetést biztosítja benyújtotta az ajánlatát, mely szerint kb. 10%-kal emelkednének a térítési díjak. Ismertette az ajánlatot és javasolta elfogadását.

Orliczki Frigyesné: gondolom ez lefedi a bérkompenzációt is.

Vona Tamás: két éve látja el a szolgáltatást ez a vállalkozó és tavaly sem volt emelés.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

107 /2011.(XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Általános iskolai étkeztetési térítési díj emelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszai Parkszálló Kft. térítési díjra

vonatkozó ajánlatát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatást biztosító

Tiszai Parkszálló Kft-vel megkötött szerződést a fentiek szerint módosítsa.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

d.)

Vona Tamás: a Nagycsécs felőli terelőszigetet ki kellene világítani, mert balesetveszélyes, alig látszik. A Közmeghallgatás időpontját a következő alkalommal a Képújságban is tegyük közzé.

Dr. Wirtz Ferenc: a temetőben lévő szemeteskonténert elszállították, a környékét összetakarították, jó lenne ha megmaradna ez a rend. Most is tele van, de csak temetői hulladékkal.

Sok idős ember nem tudja levágni a füvet a kerítése előtti közterületről, van-e lehetőség arra, hogy ezt a Községüzemeltetési Kft. elvégezze?

Ládi Balázs polgármester: az ingatlan előtti közterületet az ingatlan tulajdonosának kell rendben tartania az árokkal együtt, ez a helyi rendeletünkben is így van szabályozva.

Orliczki Frigyesné: a hozzátartozók segíthetnek az időseknek, vagy kiadhatják bérmunkába. A Bem út első szakaszán a csapadékvíz-elvezetés nem megoldott. Össze lehetne kötni a 35-ös melletti árokkal, ez segíthetne.

dr. Boros István jegyző: a vagyonnyilatkozatokat a képviselőknek 2012. január 30-ig le kell adni, ezen kívül január közepéig várom a javaslatokat a munkatervhez.

Ládi Balázs polgármester: megköszönöm a testület egész éves munkáját, a lakosság támogatását. Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Békés Új Évet.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                                jegyző