Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 05-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Vona Tamás alpolgármester

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

36/2016.(V.05.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

37/2016.(V.05.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

38/2016.(V.05.) Tárgy: Sajószöged Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) felülvizsgálata

39/2016.(V.05.) Tárgy: Sajószöged, Bocskai út 298/5 hrsz-ú ingatlana házszámozása

40/2016.(V.05.) Tárgy: Pályázat benyújtása „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” címmel

41/2016.(V.05.) Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

42/2016.(V.05.) Tárgy: Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

43/2016.(V.05.) Tárgy: Edőcs Mária 3599 Sajószöged, Fenyő út 20. (hrsz: 735/88) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3.a. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés a 3.b. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat, kérelem az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ a/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnök

 

b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

4./ Javaslat Sajószöged Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

6./ Javaslat első lakáshoz jutók támogatására. (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: részletesen kidolgozott anyagot kapott a képviselőt testület, ismertette a fő számokat: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 352 179 e Ft költségvetési bevétellel, 299 174 e Ft költségvetési kiadással, 53 005 e Ft költségvetési egyenleggel, ebből 53 005 e Ft működési többlettel állapítja meg.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a képviselő- testületnek, 53 005 e Ft költségvetési egyenleggel fogadta el. A Bizottság a kiküldött anyagot teljes, alapos munkának tartotta, köszöni munkájának megkönnyítését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a rendelet-tervezetet, az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 444 079 E Ft bevétellel, 434 156 E Ft kiadással, 9 923 E Ft költségvetési maradvánnyal, - amelyből 3 564 E Ft pénzmaradvány - hagyja jóvá.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság megállapította, hogy a pozitív eredmény hatása érződik a telekadó és építményadó növekményen, illetve kiemelte, hogy a gazdálkodás során a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 88 683 000 Ft volt, vásárlás 155 000 000 Ft értékben történt, ami szintén erősíti a gazdálkodás pozitívumát, hogy az önkormányzatnak vagyonnövekedést eredményezett.

A Bizottság a rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 9/2016.(V.10.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend:

a/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

 

Tóth Béla települési képviselő, Felügyelő Bizottság elnöke: a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja ügyrendjét a képviselő-testületnek.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Ptk. rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság saját maga határozza meg az ügyrendjét, és saját tagjai sorából elnököt választ. Megvolt a Felügyelő Bizottság alakuló ülése, ahol Tóth Béla képviselő urat elnöknek választották, az ügyrendet egyhangú szavazattal elfogadták, illetve a Kft. mérlegbeszámolóit is megtárgyalták. A képviselő-testületnek, mint a Kft. tulajdonosának jóvá kell hagynia a Felügyelő Bizottság ügyrendjét, ha egyetért az abban foglaltakkal.

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

36/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét jóváhagyta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

 

Berecz Róbert ügyvezető: Felügyelő Bizottság ülésén a bizottság tárgyalta a 2015. éves mérlegbeszámolónkat. A 2015. évre számított mérleg szerinti eredményünk 185 000 Ft lett. A Kft.-nek tartozása, kintlévősége nincs, továbbra is működőképes.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Felügyelő Bizottság is tárgyalta a Kft. mérlegbeszámolóit, felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő, Felügyelő Bizottság elnök: a Bizottság a Kft. mérlegbeszámolóit megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

37/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2015. évi mérlegbeszámolóit elfogadta.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirend: Javaslat Sajószöged Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a miniszterelnökség célellenőrzést végez minden önkormányzatnál, a helyi építési szabályzatok kerültek górcső alá. A Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya készített egy összefoglaló jelentést a leggyakrabban előforduló hibákról. A mi rendeletünk nem tartalmaz hibát a felsorolásból, ennek ellenére a napirendet tárgyalni kell, és értesíteni a Törvényességi Felügyeleti Főosztályt a határozatról, amiben leírtam, hogy folyamatban van a módosítás, figyelembe fogjuk venni azokat a szempontokat, amiket megjelöltek. Néhány államigazgatási szerv elnevezése jogszabály változás miatt megváltozott, ezeket kell majd pontosítani a rendelet preambulumában. Javaslom a kiküldött határozati javaslat elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

38/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) felülvizsgálata

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-2/2016. számú javaslatában szereplő szempontok figyelembevételével áttekintette tárgyban jelölt hatályos rendeletét, és az alábbi megállapításokat teszi:

Sajószöged település településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) módosítása folyamatban van, az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában tart. A képviselő-testület az új HÉSZ megalkotásakor a Kormányhivatal szakmai javaslatait figyelembe fogja venni.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2016. december 31.

 

 

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Bocskai út 4. sz. alatti ingatlan tulajdonosa a telket megosztotta, ezt a telek mérete lehetővé tette, a megosztás után létrejött telket javaslom 4/A. házszámmal ellátni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

39/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, Bocskai út 298/5 hrsz-ú ingatlana házszámozása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged, 298/5 hrsz-ú belterületi ingatlant Sajószöged, Bocskai út 4/A. házszámmal látja el.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a bölcsődére és a Polgármesteri Hivatalra benyújtott pályázat után az óvoda épületenergetikai korszerűsítésére és betudunk pályázni. Ismertette a pályázati feltételeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

40/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Pályázat benyújtása „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” címmel

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1.-15 kódszámú „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat 3.2.1. a) pontjához „Óvoda és konyha fejlesztése Sajószögeden” címmel pályázatot nyújt be. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szöged Big Band zenekarnak lehetősége nyílt tehetségét megmutatni Olaszország Juliano városában. Az egyhetes kint tartózkodás és ellátás költsége 1 750 000 Ft 35 főre számítva, a buszköltség 950 000 Ft, amely minden, az utazással kapcsolatos díjat tartalmaz. Az útiköltséghez kérnek tőlünk 500 000 Ft támogatást.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Hegyi József települési képviselő: amennyiben a költségvetésünk megengedi, támogatom.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

41/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 500 000 Ft támogatást nyújt a Szöged Big Band részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Szivárvány Nyugdíjas Klub szabolcsi kirándulásához kéri, hogy a buszköltség fedezetét biztosítsa az önkormányzat, ami 70 000 Ft lenne. Ez a Borostyán Nyugdíjas Klub, csak átalakult. Eddig is támogattuk minden évben, javaslom, hogy 50 000 Ft-tal támogassa az önkormányzat, ahogy beterveztük a költségvetésbe.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

42/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Nyugdíjas Klub részére a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegből.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

e./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Fenyő út 20. sz. alatti ingatlan tulajdonosa fordult egy kérelemmel a képviselő-testülethez. Ezt az ingatlant a Községi Tanács 1987-ben bejegyzett beépítési kötelezettsége terheli. A beépítés megtörtént, viszont a földhivatali bejegyzés nem, de ahhoz, hogy bejegyeztessék az épületet, előbb törölni kell a beépítési kötelezettséget. Javaslom, hogy a testület járuljon hozzá, a törlési engedélyt adja ki.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

43/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Edőcs Mária 3599 Sajószöged, Fenyő út 20. (hrsz: 735/88) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Fenyő út 20. alatti (735/88 hrsz) telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

        8