Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 28-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné,Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

Meghívottként jelen van: Árvai Éva pályázó, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

19/2020.(II.28.) Tárgy: Bölcsődevezetői pályázat elbírálása

20/2020.(II.28.) Tárgy: A civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról

21/2020.(II.28.) Tárgy: Beszámoló a Sajószöged Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról.

22/2020.(II.28.) Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos

eljárásról szóló szabályzatát megalkotása.

23/2020.(II.28.) Tárgy: Fürge Ujjak Kézimunka klub kérelme

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az1. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés 2. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés az 3. napirendi ponthoz

melléklet: szabályzat a 4. napirendi pontoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta, és az SzMSz 11.§-ra hivatkozva javasolta a meghívóban szereplő 2. és 4. napirendi pontok megtárgyalásának elhalasztását. Indokolás képpen elmondta, hogy az Bölcsőde vízbekötésének csúszása miatt még nincs meg az épület használatba vételi engedélye az iskola felújításának közbeszerzési eljárását lebonyolító BORA 94 Nonprofit Kft. pedig még nem készült el az eljárás iratanyagával.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és egyhangúlag 7 igen szavazattal a 2. és 4. napirendi pontok tárgyalását elhalasztotta. Ezt követően a polgármester ismertette a módosított napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázatainak elbírálására, a bölcsődevezető megbízására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásainak elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Beszámoló a Sajószöged Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./Tájékoztató a képviselők és külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak megtételéről, javaslat a Sajószöged Község Polgármesterének, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadására.

Előterjesztő: Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázatainak

elbírálására, a bölcsődevezető megbízására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A bölcsődevezetői pályázatára két pályázat érkezett, a pályázók közül a Bizottság Árva Évát tartotta meghallgatásra érdemesnek és javasolja a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde intézményvezetőjének.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

19/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői megbízása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde) bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerinti, szakértelemmel rendelkező bizottság javaslata alapján a Bölcsőde intézményvezetőjének 2020. április 01. napjától 2025. március 31. napjáig Árvai Éva 3599 Sajószöged, Bem J. út 24. sz. alatti lakost nevezi ki.

Alapilletményét a Kjt. szerint, a magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. R. szerint 20.000 forintban (pótlékalap 100%-a) állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásainak elszámolásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A támogatások elszámolása megfelelő módon történt. Javaslom a beszámolót az előterjesztett formában elfogadni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

20/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolókat elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Beszámoló a Sajószöged Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: Ismertette a Sajószöged Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

21/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Sajószöged Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett formában elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Tájékoztató a képviselők és külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak megtételéről, javaslat a Sajószöged Község Polgármesterének, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadására.

 

Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületét, hogy Sajószöged Község Polgármestere, továbbá Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testületnek tagjai, és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom a Szabályzatot a kiküldött formában elfogadni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

22/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy:Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát megalkotása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Község Polgármesterének, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A szabályzat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

5./A. Napirend:Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Fürge Ujjak Kézimunka klub támogatást kér az önkormányzatunktól anyagvásárláshoz, az összeg amire szükségük lenne 50.000 Ft. Javaslom a kérelem támogatását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

23/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fürge Ujjak Kézimunka klub

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Fürge Ujjak Kézimunka klub részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

5.B.Napirend:

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Beiskolázási körzethatárok a tankerülettől kapott tájékoztatás szerint Sajószöged vonatkozásában nem változnak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete beiskolázási körzethatárokról szóló tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző