Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 01-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros, Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft., Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2018.(II.01.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

2/2018.(II.01.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti terve

3/2018.(II.01.) Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

4/2018.(II.01.) Tárgy: 2018. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

5/2018.(II.01.) Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

6/2018.(II.01.) Tárgy: A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadása

7/2018.(II.01.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

8/2018.(II.01.) Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése

9/2018.(II.01.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása

10/2018.(II.01.) Tárgy: A Dr. Wirtz és Társai Bt.-vel háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése

11/2018.(II.01.) Tárgy: „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás támogatása

12/2018.(II.01.) Tárgy: Sajószögedi közterületek elnevezése

13/2018.(II.01.) Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása

14/2018.(II.01.) Tárgy: Sajószöged 977 hrsz-ú ingatlan eladása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztések, rendelet-tervezet, rendelet, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

8. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 8. napirendi ponthoz

9. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 9/a. napirendi ponthoz

10. melléklet: előterjesztés a 9/d. napirendi ponthoz

11. melléklet: határozati javaslat a 9/e. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöged község 2018. évi rendezvénytervére.

Előterjesztő: Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető igazgató

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

8./ Javaslat a képviselő-testületi SzMSz felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

9. Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./ Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b./ Tájékoztatás a „Szöged” kártyáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

c./ Tájékoztatás a közvilágítás helyzetéről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

d./ Tájékoztatás iskolai körzethatárok kialakításáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

e./ Javaslat zártkerti utak elnevezésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöged község 2018. évi rendezvénytervére.

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: a beszámolót áttekintve reális kép alakul ki a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról, ami nem szorítkozik az intézmény falai közé, hanem bőven talál magának teret kinti rendezvények lebonyolításában is. A beszámolóban minimális mértékű beszerzést célzott meg az összeállításnál a könyvtáros asszony, ami megkönnyítené a munkájukat.

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a beszámoló nagyon alapos. Van benne egy személyi jellegű igény is, egyértelműen nem derül ki számomra, hogy a kolléga, aki úgymond félállásban dolgozott önmagától szeretne távozni vagy lejárt a szerződése?

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros: az a status, amelyet betölt, megszűnik.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

1/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét és a község rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros elhagyta az ülést.

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti tervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő, Felügyelő Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta a Kft. üzleti tervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Berecz Róbert ügyvezető ismertette az Üzleti Terv sarokszámait.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a beszámolóban olvastuk, hogy az állványos betonkeverő a leterheltségetek miatt még nem szolgáltat a lakosság részére. Várhatóan mikor tudtok készbetont előállítani, hogy tervezitek?

A Citroen Berlingo cseréje már régóta téma, van már konkrét árajánlatkérés vagy még egyeztetés alatt áll?

 

Berecz Róbert ügyvezető: betonkeverőt tervezzük folyamatosan üzembe helyezni. Ahogy a beszámolóban is írtam közfoglalkoztatotti létszámunk egyre csökken. A keverő egy másodlagos munka, az önkormányzat kötelező feladatai a legfontosabbak.

Konkrét autó nincs, amit kinéztem volna. Fiatalabb, nagyobb rakterűt szeretnék jóval kevesebb km-rel, ha van rá lehetőség. Ha a képviselő-testület megszavazza az összeget, akkor fogok keresni olyat, ami megfelelő lehet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

2/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

 

 

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés sarokszámait.

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ami alapján megállapította azt a tényt, hogy a 822 674 621 Ft tervezett kiadási összegből 477 952 435 Ft az elnyert pályázatok bekerülési költsége. Egy hatalmas összeget látunk a tavalyi évhez képest, de ebből több mint 50% nyertes pályázatok kapcsán beruházások finanszírozására lesz fordítva. A polgármester úr említette, hogy -193 841 945 költségvetési egyenleggel készült el az Önkormányzat 2018. évi költségvetése. Ez az összeg azért szerepel mínusszal, mert ezt a pénzt az önkormányzat 2017. decemberében megkapta, amiből 163 000 000 Ft volt a beruházásokra kapott pályázati támogatás, ezek a pályázati támogatások 100% intenzitásúak, és előlegként a teljes összeg átutalásra került.

Az önkormányzat rendelkezik ezzel a 193 841 945 Ft-tal, tehát a költségvetés bevételei és kiadásai összhangban vannak.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ezekkel a számokkal javasolja elfogadásra az önkormányzat 2018. évi költségvetését a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.05.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét e határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

4./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző évekhez hasonló formában készült az előterjesztés. Javaslom megtartani azt a gyakorlatot, hogy a térítési díjak csak az infláció mértékével emelkednek, az infláció pedig elég alacsony, így gyakorlatilag érzékelhető és a pénztárcát megszorító emelés nem várható a jövő évben sem. Annyit pontosítanék az előterjesztésben, hogy az óvoda felújítás érinti az óvoda konyháját is, úgyhogy nem egészen az előző évhez hasonlóan fogjuk ellátni ezt a feladatot, egyelőre egyeztetés és tárgyalás folyik, hogy a Tisza-Party Food Kft. az iskolai étkeztetés mellett tudja-e vállalni arra az átmeneti időszakra, amíg az óvoda konyha zárva lesz az óvodások ellátását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

4/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2018. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

Iskola

gyermekek háromszori étkeztetésének nyersanyag normája 386 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

gyermekek kétszeri étkeztetésének nyersanyag normája 358 Ft

tízórai, ebéd

gyermekek ebéd biztosításának nyersanyag normája 330 Ft

 

Óvoda

gyermekek háromszori étkezetésének nyersanyag normája 365 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

dolgozók háromszori étkezési nyersanyag normája 435 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

vendégétkeztetés nyersanyag normája 363 Ft

szociális étkeztetés nyersanyag normája 363 Ft

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

5/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyhájában biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2018. március 01. napjától 546 Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 2/2018.(II.05.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

5./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervét elfogadásra javasolta az írásban kiküldött előterjesztés szerint.

Ismertette a munkatervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

6/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, ahogy szoktam, az iktatott iratok számát küldtem ki, de ez az elvégzett munka mennyiségét már nem tükrözi. Nehéz éven vagyunk túl, és ez az év is nehéz lesz, a nehézségeket pedig az ASP szakrendszerek bevezetése okozza. Ez a Polgármesteri Hivatal munkájának színvonalára nem volt hatással, legalábbis ami az ügyfelek minőségi kiszolgálását illeti. Fellebbezés, jogorvoslati kérelem továbbra sem érkezett, ami azt jelenti, hogy a lakosság elfogadja a döntéseinket, jól megalapozottak és végrehajthatóak. Tovább visszük ezt szolgáltató közigazgatási modellt, aminek híve vagyok, és próbáljuk tartani az azonnali ügyintézés határidejét is.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

7/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

7./ Napirend: Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: jogszabályi kötelezettségem, hogy a testület elé terjesszem azt, hogy hogyan szeretném felhasználni a törvény adta szabadságomat. Az előző évben nem használtam fel 41 napból 12 napot, ez évben március 31-ig meg kell tennem. Ez a 12 nap be van építve az első 3 hónapba, a többi pedig a törvénynek megfelelően lett beírva, hónapokra lebontva.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

8/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

8./ Napirend: Javaslat a képviselő-testületi SzMSz felülvizsgálatára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület megkapta a Kormányhivatal feljegyzését. A módosítás azért nem lehetséges, mert maga a felhatalmazást adó jogszabály is változott, hatályon kívül helyezte a jogalkotó az Mötv.-nek azt a szakaszát, amiben felhatalmazta a képviselő-testületeket, hogy a saját működését és működésének szabályait rendeletben szabályozza. Azért helyezték hatályon kívül, mert egy új jogértelmezés alapján ezt a rendeletalkotást a képviselő-testületek eredendő jogalkotási hatáskörükben magából az Alaptörvényből levezetve hozzák.

A preambulum nem módosítható ezért egy teljesen új SzMSz-t kell elfogadnia a testületnek, aminek a 99%-a megegyezik a régivel, a képviselő-testület működését nem fogja érinteni.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Bizottság az SzMSz minden megváltoztatott részét értelmezte, a Bizottság az előterjesztett formában elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

9/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő elhagyta az ülést.

 

 

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, illetve a lakosságot, hogy családi körülményeim úgy alakultak, hogy más településre költözünk, emiatt az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést december 31-el felmondtam, jelenleg felmondási időmet töltöm június 30-ig. A körzethelyettesítésre, illetve a praxis eladására lépéseket tettem, konkrét jelentkező nincs, tárgyalások folynak, és ugyanígy a képviselő-testületi mandátumomról is a 2. félévben lemondok.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

10/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Dr. Wirtz és Társai Bt.-vel háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Dr. Wirtz és Társai Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2018. június 30. napjával megszűnik.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Hegyi József települési képviselő: egy sajószögedi lakostól e-mailt kaptam néhány napja, amelyben kéri a testületet, hogy a 2018. január 18-án, életének 89. életévében elhunyt Okváth Imrét, Sajószöged „krónikását”nyilvánítsa a faluközösség saját halottjának, és munkájának maradandó emlékéül Sajószöged Község Díszpolgára posztumusz címet adományozzon.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: ezt a kérést meg kell fontolnia a testületnek, hisz tudjuk, hogy a rendeletünkben a díszpolgári címről milyen rendelkezések vannak, de lehetőség van arra is, hogy egyedi esetben határozattal díszpolgárrá nyilvánítsunk valakit.

 

Vona Tamás alpolgármester: ez egy elég komoly javaslat, díszpolgári címről nem fogunk tudni dönteni egy pillanat alatt. Az, hogy valamilyen formába elismerjük a faluközösség előtt a könyv szerzőjének a munkásságát nem hinném, hogy különösebb problémát jelenteni fog, hiszen csak erkölcsi elismerésről van szó, anyagi elismerésben annak idején akkor részesült, amikor a monográfiát összeállította.

Alapos előkészítő munka után meg fogjuk tudni tárgyalni, és tudunk dönteni arról, hogy milyen elismerésben részesüljön a könyv szerzője.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesterrel egyetértett.

 

 

a./ Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: lehet vitatkozni arról, hogy milyen mértékű fenyegetés van hazánkkal szemben, de azon nem lehet, hogy hazánkat meg kell védeni, hiszen Magyarországról beszélünk, a mi jogaink legyenek előtérbe helyezve, ne a migránsoké, ebben alapvetően egyetérthetünk.

Javaslom ezt a felhívást támogatni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Tájékoztatás a „Szöged” kártyáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kaptam egy telefont a TiszaSzolg ügyvezetőjétől, hogy felülvizsgálják a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe nyújtott kedvezményeket, és ha a sajószögedi lakosok továbbra is szeretnék ezt igénybe venni, akkor kérje a képviselő-testület.

Arra kértem az ügyvezető asszonyt, hogy írásban keresse meg a képviselő-testületet. Kaptunk Bráz György úr által aláírt e-mailt, amiben leírják, hogy az önkormányzat képviselő-testület megkezdte 2017-ben a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe nyújtott kedvezmények felülvizsgálatát, és annak vonatkozásában kérik a polgármester urat, illetve a testületet, hogy fenntartják-e igényeiket továbbra is arra vonatkozóan, hogy a TiszaSzolg Kft. 50%-os százalékos kedvezményt biztosítson a jövőben a belépőjegy árából. Erre válaszolva írtunk egy levelet polgármester úrral, hogy változatlan formában kérjük a fenntartását a kedvezménynek, a fejlemények ismeretében közzétesszük majd az újságban ezt a levelet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szöged” kártyáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

c./ Tájékoztatás a közvilágítás helyzetéről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: szintén a lakosságot érintő probléma, ugyanis többször is azzal kellett szembesülnöm, hogy hiába jelentettük be a közvilágítás hibáit akár háromszor is, kapacitás és munkaerőhiányra hivatkozva nem történt semmilyen intézkedés. Például Decemberben 20 több bejelentett hiba volt, ezeknek a zömét csak január 23-án tudták készre jelenteni. Egyelőre tehetetlenek vagyunk, nincs semmilyen eszközünk, hogy a hibák javítását meggyorsítsuk, mi minden esetben továbbítjuk a lakossági panaszokat, csak sajnos ilyen nagy az átfutási idő.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „közvilágítás helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

d./ Tájékoztatás iskolai körzethatárok kialakításáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tankerület megküldte egyeztetésre a 2018/2019-es tanév beiskolázáshoz az iskolai körzethatárokat, nem tervez változást a tankerület, az iskolánkhoz továbbra is Sajóörös, Muhi és Sajószöged fog tartozni. Nagycsécs a tervezetben a kesznyéteni általános iskolához tartozik.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: a tankerület több adattal is rendelkezik arról, hogy milyen az iskolában lévő tanulók létszáma, összetétele. Már évek óta azt tapasztaljuk, hogy az iskola létszámát teljes egészében fel tudja tölteni a három település, pillanatnyilag inkább azzal küszködünk, hogy sok a gyerek, és nem azzal, hogy még más település gyerekeit kellene idecsatolni.

Örülök, hogy a fenntartó is úgy gondolja, hogy ezt a több éve jól működő rendszert vigyük tovább. Mindenféleképpen támogatásra javaslom, és a jövőben is ennek a fenntartását fogom támogatni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai körzethatárok kialakításáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

e./ Javaslat zártkerti utak elnevezésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: tendenciává vált már, hogy a zártkerteket állandó lakóhelyül fogják egyre többen választani. Jogos igény, hogy ha ott élnek életvitelszerűen akkor az ingatlant házszámmal lássuk el. Ahhoz viszont el kell nevezni azt a dűlő utat, ami mentén fekszik a zártkert. 1633-as önkormányzati út a Vasút úttal párhuzamos egy darabig, ezt Kisvasút útnak javaslom elnevezni. A másik pedig a Nagycsécs felőli zártkertes részen, az 1359 hrsz-ú utat, javaslom Szeder útnak elnevezni.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: sajnos ez egy másik problémát is felvet, hogy többen használják ezeket a telkeket állandó lakhatás céljára, ugyanis emiatt az utak néha járhatatlanok, mert nem arra készültek, hogy ott nap, mint nap autókkal közlekedjenek.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: arra törekszünk, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Kb. egy hete pályázatot adtunk be zártkerti utak felújítására. Nem arra kell gondolni, hogy aszfaltozott utak lesznek, de murvával jól megalapozott utakat fogunk készíteni, ha a pályázat sikeres lesz.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

12/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi közterületek elnevezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi közterületek elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

 

közterület hrsz.

közterület név

1633

Kisvasút út

1359

Szeder út

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

f./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK igazgató asszonya kéri a testületet, hogy a nyári zárva tartáshoz járuljon hozzá, ez 2018 július 30-tól augusztus 31-ig tart majd , ez idő alatt igény esetén a sajóörösi óvoda fogadni fogja a gyerekeket.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: ez a fajta zárva tartás azért van így kialakítva, mert az óvoda felújításának vége erre az időszakra fog esni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

13/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha óvodai intézményegységében a nyári zárvatartás időpontját 2018. július 30. – 2018. augusztus 31. napja között határozza meg.

A képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az Óvoda nyári zárvatartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

Határidő: azonnal

 

 

g./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a KraftBau-Stahl Kft.-től megvásárolta tőlünk az ipari területünkön lévő telephely egy részét, az adásvételi szerződésben elővásárlási jog volt a részükre kikötve. Jelezte az ügyvezető úr, hogy a telep másik részét is megvásárolnák. Két részletben szeretnék rendezni a vételárat 1 250 000+Áfa összeget május 31-ig, a fennmaradó 1 250 000+Áfa összeget augusztus 31-ig rendezné a Kft.

Elfogadásra javaslom ezt a szándéknyilatkozatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

14/2018.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged 977 hrsz-ú ingatlan eladása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71., adószáma: 15725778-2-05, statisztikai jelzőszáma: 15725778-8411-321-05, törzsszáma: 15725778, melynek képviseletében eljár dr. Gulyás Mihály polgármester) eladja a tulajdonában lévő Sajószöged 977 helyrajzi számú ingatlanból 4197 m2 területet a KraftBau-Stahl Kft. részére (3580 Tiszaújváros, Örösi út 2.; adószám: 23965412-2-05; képviseli: Kováts Zsolt László) 2,5 M forint + ÁFA vételáron az alábbi kikötésekkel:

Vevő a vételárat két részletben fizeti meg, az első részlet 1 250 000 forint + ÁFA megfizetése a 2018. május 31. napjáig, a fennmaradó összeg (1 250 000 forint forint + ÁFA) 2018. augusztus 31. napjáig esedékes.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

h./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a kesznyéteni híd javítása márciusban elkezdődik, ezért a kompon meg fog növekedni a forgalom. A Komp út felületét meg kell javítani és kicsit ki kell szélesíteni a padkát. Együttműködünk ebben a munkában a girincsi önkormányzattal ők emberi munkaerőt adnak ehhez a munkához, mi pedig a gépet fogjuk biztosítani. A gyorsabb átkelés végett motorizálni fogják a kompátkelőt.

 

 

i./

dr. Gulyás Mihály polgármester: korábban már hírt adtam arról, hogy az óvoda megújulhat, el is kezdődött a folyamat, sikeres volt a területi operatív programban másodszorra benyújtott bölcsőde építési pályázatunk. Településünkön új bölcsőde fog épülni 170 000 000 Ft-os támogatással, azon a telken, amit megvásároltunk.

Az általános iskolánk energetikai pályázatát a bíráló bizottság pozitívan bírálta el 118 000 000 Ft értékű energetikai korszerűsítés fog megvalósulni.

Ha összeadjuk a három pályázat anyagi támogatottságát, akkor kb. 460 000 000 Ft-ot sikerült a mi munkánk révén Sajószöged településnek elnyerni.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István címzetes főjegyző polgármester távollétében Molnár Sándorné sk.

vezető-főtanácsos

 

 

14