Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 08-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

28/2013. (V.08.) sz. Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő- testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a vis maior pályázat benyújtására az ár- és belvízvédelmi védekezés költségeire

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a vis maior pályázat benyújtására az ár- és belvízvédelmi védekezés költségeire

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület megkapta az írásos anyagot. Az ár- és belvízvédelmi készültség 2013. április 03-án 13.00 órától 2013. április 26-án 8.00 óráig volt elrendelve. A védekezés teljes költsége 1 441 671 Ft. A vis maior pályázat ennek a költségnek jó esetben a 70%át meg fogja téríteni, tehát az önerő 432 502 Ft.

Kérdés, észrevétel nem volt.

28/2013.(V.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása

A Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény leírása: A csapadékos időjárás következtében a Sajó áradása miatt az Erdészeti tó, majd a Tolnai tó vízszintje jelentősen megemelkedett, veszélyeztetve ezzel a tavak mellett lakók ingatlanjait. Az áradás miatt keletkezett belvizet folyamatosan szivattyúztuk a Tolnai tóból az Erdészeti tóba. A Sajószöged 735/78 helyrajzi szám alatti Fenyő utcában a lakóingatlanok biztonsága érdekében homokzsákos védekezést alkalmaztunk, a környező utcákban lévő szennyvízakna fedlapokat, valamint a tisztító aknákat homokzsákokkal súlyoztuk le.

Az ár- és belvízvédelmi készültség 2013. április 03.-án 13.00 órától, 2013. április 26.-án 8.00 óráig volt elrendelve.

A káresemény forrásösszetétele

Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

432502 Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft

 

Egyéb forrás

0 Ft

 

Vis maior támogatási igény

1009169 Ft

70

Források összesen

1441671 Ft

100

A védekezés tényleges összköltsége 1 441 671 Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja biztosítani.

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (III.12.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a MÁV váró épületet 1 hónapon belül fel lehet újítani.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

            polgármester                                                  címzetes főjegyző