Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 27-én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime

Meghívottként jelen van: Árvai Éva bölcsőde vezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

28/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okirat kiadásáról

29/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető vezetői megbízásáról

30/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat Megbízási Szerződés bölcsőde orvosi feladatok ellátására

31/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Szakmai Programja jóváhagyásáról

32/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Szervezeti és

Működési Szabályzata jóváhagyásáról

33/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat A Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde szolgáltatási nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásáról

34/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi ÁMK Alapító Okiratának módosításáról

35/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Szivárvány nyugdíjas klub támogatásáról

36/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószöged Hajnalka úti fekvőrendőr kivitelezéséről

37/2020.(VII.27.) sz. K.T. határozat a Sajószöged Szegfű út 8. (hrsz: 735/49) alatti ingatlan beépítési kötelezettségének törléséről

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

8/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelet a bölcsődei ellátásról

9/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: Alapító Okirat és határozati javaslat az1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: Módosító Okirat és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

  5. melléklet: rendelet tervezett az 5. napirendi ponthoz

  6. melléklet: pályázati lap a 6. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okiratának kiadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés iránti eljárás megindítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati

rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okiratának kiadására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A törzskönyvi bejegyzés után 2020. szeptember 01. napjával megkezdheti működését a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

28/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okirat kiadásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyására.

Árvai Éva bölcsőde vezető tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszakban végzett munkájáról. Elkészítette a Szakmai Programot és a SzMSz-t, felmérte a sajószögedi lakosok körében a bölcsődés gyermekek számát, 17 gyermek veszi majd igénybe a bölcsődei szolgáltatást, 7 gyermek másik településről érkezik. A bölcsődei dolgozók álláshelyeinek betöltése is megtörténik a törzskönyvi bejegyzés után.

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a bölcsődevezető vezetői megbízatásról szóló határozati javaslatot és kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak róla.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető vezetői megbízásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerinti, szakértelemmel rendelkező bizottság javaslata alapján 2020. szeptember 01. napjától 2025. augusztus 31. napjáig terjedő öt éves határozott időre megbízza Árvai Éva 3599 Sajószöged, Bem J. út 24. sz. alatti lakost a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (3599 Sajószöged, Mátyás király út 10.) vezetésével, egyúttal 2020. szeptember 01. napjától határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi.

Alapilletményét a Kjt. szerint, a magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. R. szerint 20.000 forintban (pótlékalap 100%-a) állapítja meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. szeptember 01.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A bölcsőde orvosi feladatokat ellátása céljából egy gyermekorvossal megbízási szerződést kell kötnünk csoportonként 4 óra / hó időtartamban. Kérem a képviselő-testületét, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződéskötésre, ha találunk olyan gyermekorvost, aki elvállalja a megbízást.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

30/2020.(VII.27.) határozata

Megbízási Szerződés megkötésére szóló felhatalmazás

bölcsőde orvosi feladatok ellátására

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bölcsőde orvosi feladatok ellátásra szerződést kössön.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. szeptember 01.

dr. Gulyás Mihály polgármester: A testület megkapta a Szakmai Programot és az Szervezeti és Működési Szabályzatot én ezt kiegészíteni nem szeretném egy jól kidolgozott anyagot kaptunk amennyiben a testület egyetért szavazzunk róla.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

31/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Szakmai Programja jóváhagyásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde

Szakmai Programját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

32/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Boros István címzetes főjegyző a Gyvt. felhatalmazása alapján, a 29. § szerint tartalommal kell a rendeletet megalkotni az előterjesztésnek megfelelően. Az intézményi térítési díj az 1/2020.(II.03.) önkormányzati rendeletben lesz.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a bölcsődei ellátásról szóló 8/2020.(VII.30.) önkormányzati rendeletét.

3./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba

bejegyzés iránti eljárás megindítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A törzskönyvi bejegyzés után haladéktalanul el kell kezdeni

az eljárást.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

33/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésére

irányuló kérelem benyújtására

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (3599 Sajószöged, Mátyás király út 10.) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés iránti kérelem benyújtására.

A képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója kijelenti, hogy a működési engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételek rendelkezésre állnak.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: törzskönyvi bejegyzés után

4./Napirend: Javaslat a Sajószögedi ÁMK Alapító Okiratának módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: A bölcsődében tálaló konyha van, az óvodában fognak

főzni a kicsiknek is, ezért ezt a COFOG-ot fel kell venni az ÁMK-nak.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

34/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószögedi ÁMK Alapító Okiratának módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. Sajószögedi ÁMK Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint

  2. a Sajószögedi ÁMK egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István címzetes főjegyző: A MÁK ellenőrzi a belső kontrollrendszer működéséhez

szükséges dokumentumok meglétét, a megküldött lista alapján ez a rendelet hiányzik, kérem az

előterjesztés szerint elfogadni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló

9/2020.(VII.30.) önkormányzati rendeletét.

6./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szivárvány nyugdíjas klub támogatást kér az önkormányzatunktól, az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft. A 2020. szeptemberi kirándulásukra kérték a támogatást. Javaslom támogassuk a kérelmet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

35/2020.(VII.27.) határozata

a Szivárvány nyugdíjas klub támogatásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szivárvány nyugdíjas klub részére az őszi kirándulásukra.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Hajnalka úton lakók nyolc aláírással fekvőrendőrt kérnek. Tudjuk, hogy az útnak nincs alapja, ezért a régi Vasút úti csavaros elemek nem jöhetnek szóba, de a Községüzemeltetési Kft. aszfaltból megtudja építeni, ha a forrást biztosítja a képviselő-testület.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

36/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószöged Hajnalka úti fekvőrendőr kivitelezéséről

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Községüzemeltetési Kft-ét 2 db Sajószöged Hajnalka úti fekvőrendőr megépítésére. A beruházás finanszírozására – költségvetés terhére – 150.000 forintot biztosít.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő:2020. szeptember 30.

 

c)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az Önkormányzatunkhoz érkezett egy beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem, ami a Sajószöged 735/49 hrsz. sz. alatti ingatlant érinti, a bejegyzés 1973 évi. Javaslom a beépítési kötelezettség törlését.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

37/2020.(VII.27.) határozata

a Sajószöged Szegfű út 8. (hrsz:735/49) alatti ingatlan beépítési kötelezettségének

törléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Szegfű út 8. alatti (735/49 hrsz.) telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Tiszaújváros Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző