Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         


Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 09-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

90/2017.(X.09.) Tárgy: Rapcsák Attiláné és Szabó Tibor részére ingatlanrész eladása

91/2017.(X.09.) Tárgy: SoldierComm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től ingatlanrész vásárlása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ a./ Javaslat Rapcsák Attiláné és Szabó Tibor részére ingatlanrész eladására

b./ Javaslat a SoldierComm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től ingatlanrész vásárlására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend:         

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a SoldierComm Kft. üzemcsarnokot akar építeni a 951 hrsz-ú telephelyén, de csak akkor kap építési engedélyt, ha az rendezett teleknek minősül, de amíg az út a szabályozási vonalnak megfelelően nincs kialakítva, addig nem minősül rendezett teleknek. Tehát a kiosztott vázrajzon jelölt sárga részt, 239 m2-t megvesszük 1000 Ft/m2+Áfa áron, erről kell egy előszerződést kötnünk. A földhivatalnál a telekalakítási eljárás még nem zárult le, de folyamatban van, viszont banki jelzálogjog van bejegyezve, és előzetesen hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy megvegyük azt a területet, ami az út kialakításához szükséges.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a kék színnel jelölt rész megszűnik?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: megszűnik, ami kék X-szel van jelölve azt eladjuk. A másik két teleknek a 35. sz. főútról van bejárata. Hoztunk már erről egy döntést, de azt módosítjuk, ha 1 000 Ft/ m2 +Áfa áron veszünk, akkor 1 000 Ft/ m2+Áfa áron adjuk el.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

90/2017.(X.09.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Rapcsák Attiláné és Szabó Tibor részére ingatlanrész eladása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, miszerint a Tiszaújvárosi Járási Földhivatalnál folyamatban lévő 949, 950/2 és a 952 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás jogerős lezárását követően – a határozat mellékletét képező területkimutatás szerint – az Önkormányzat 1 000 Ft/ m2+ ÁFA vételáron elad Rapcsák Attiláné 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 32. sz. alatti lakosnak 120 m2-t, Szabó Tibor 3599 Sajószöged, István út 14. sz. lakosnak 118 m2-t a 952 hrsz-ú „kivett, saját használatú út” ingatlanból.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az eladásra kerülő ingatlanrész közfeladat ellátását nem szolgálja, azt 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletével a törzsvagyon köréből kivonta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: telekalakítási eljárás után azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

91/2017.(X.09.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: SoldierComm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től ingatlanrész vásárlása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, miszerint a Tiszaújvárosi Járási Földhivatalnál folyamatban lévő 951 és 952 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás jogerős lezárását követően a SoldierComm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) tulajdonában lévő 951 hrsz-ú ingatlanból megvásárol 239 m2-t 1 000 Ft/ m2+ ÁFA vételáron az Önkormányzat tulajdonában lévő 952 hrsz-ú saját használatú út bővítése céljából.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy fentiek szerint előszerződést kössön az eladóval.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        3