Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

15/2016.(II.25.) Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

16/2016.(II.25.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

17/2016.(II.25.) Tárgy: 2016. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

18/2016.(II.25.) Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

19/2016.(II.25.) Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

20/2016.(II.25.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetmény-kiegészítéséről

5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendhez, a 15/2016.(II.25.) határozat melléklete

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztések, rendelet-tervezet, rendelet a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztések az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 6. napirendhez, a 18/2016.(II.25.) határozat melléklete, a 19/2016.(II.25.) határozat melléklete

7. melléklet: előterjesztések, rendelet-tervezet, rendelet a 7. napirendhez

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ a./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

      Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Javaslat az ÁMK Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: 

a./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet első olvasatban már tárgyalta a képviselő-testület. Ismertette a költségvetés sarokszámait.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság 255 924 000 Ft költségvetési bevétellel, 315 523 000 Ft költségvetési kiadással és -59 599 000 Ft költségvetési egyenleggel állapította meg, ebből 53 699 000 Ft működési hiány, 5 900 000 Ft felhalmozási hiány. A képviselő-testület a mínuszos költségvetési egyenlegnek a finanszírozását is biztosítva látta, forgatási célú belföldi papírok visszaváltásával rendezné ezt a költségvetési egyenleget, illetve 5 000 000 Ft tartalékot állapít meg a kiadások között.

A Bizottság ezekkel a sarokszámokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a stabilitási törvény szerint kötelező adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Az összeg egyébként a saját bevételek 50%-ig terjedhetne.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására törvényi háttér kötelezi az önkormányzatot. Sajószöged Község Önkormányzatának jelenleg nincs fennálló adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

15/2016.(II.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét e határozat melléklete szerint elfogadja.

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: első olvasatban már tárgyalta a Kft. üzleti tervét a képviselő-testület és a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is. Teljes mértékben összhangban van az önkormányzat éves költségvetésével, a számokban nem történt változás, kiegészítést kaptunk az üzleti tervhez, felkérem Berecz Róbert ügyvezetőt, hogy ismertesse a benne foglaltakat.

 

Berecz Róbert ügyvezető: az előző ülésen tárgyalta a testület az üzleti tervet, ahhoz képest a számokban nincs eltérés. A fejlesztési terveken belül lenne némi változtatási igényünk, a fejlesztési összeg változatlanul szerepel az üzleti tervben. Terveztük egy ipari betonkeverő beszerzését, használt berendezést szeretnénk a költségek miatt, találtunk egyet, ami alkalmasnak tűnik. Az eszköz komplett telepítését előzetes számolások szerint 1 800 000 Ft-ból meg tudnánk oldani, ezt az összeget a betervezett fejlesztési költségen belül a fűnyíró traktor tervezett árából szeretnénk megvásárolni. A fűnyíró traktorra is szükségünk van, ha módunk van rá, a betonkeverő által termelt bevételek nyereségéből szeretnénk kiegészíteni.

A keverő használt betonkeverő, évek óta nem volt használva, de minden funkciója működik, viszonylag közel is van, így a szállítási költség nem növelné túlságosan az összköltséget, a teljesítménye is megfelelő lenne számunkra. építkezőket, vásárlókat ki tudnánk szolgálni, ezzel látható bevételt termelhetnénk a Kft. részére. A költségekben nincs változás átcsoportosításról van csak szó.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a fejlesztési és beruházási tartalom változását támogatja a Bizottság, javasolja ezt a változatot elfogadni a testületnek. A Kft. tervezett bevételei 31 000 000 Ft, tervezett kiadásai 30 914 205 Ft, így 85 790 Ft pénzügyi eredménnyel zárná a 2016-os évet.

A Bizottság az ügyvezető úr szóbeli kiegészítésével javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az üzleti tervet.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: amennyiben látható, hogy van igény a betonkeverésre, akkor nem biztos, hogy tartalékolnunk kellene a fűnyíró megvásárlását. Ha az önkormányzat gazdasági lehetőségei lehetővé teszik, akkor előlegezzük meg a Kft.-nek a fűnyírótraktor megvásárlását, és majd a Kft. a bejövő haszonból visszaadja a különbözetet.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

16/2016.(II.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Mötv. 143.§-a írja elő, hogy az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját rendeletben kell meghatározni. Ez eddig a költségvetési rendeletben szerepelt, de mivel ez mindig csak tárgyi évre vonatkozott, ezért mindig újból be kellett építeni, ezért egyszerűbb, ha ezt külön rendeletben határozza meg a képviselő-testület. Magára a díjra vonatkozóan felső, illetve alsó korlát nincs, egyetlen előírás, hogy a tiszteletdíjak összege a kötelező feladatok ellátását ne veszélyeztesse. Általában egy ciklusra szokta elfogadni a képviselő-testület, arányaiban megegyezik a hasonló nagyságú települések tiszteletdíjával.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztett tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ahogy az írásos előterjesztésben is írtam, 2008 óta nem változott a 38 650 Ft köztisztviselői illetményalap. Ha nem is tudjuk teljes mértékben megakadályozni a köztisztviselői illetmények teljes elértéktelenedését, azért próbáljuk meg azt megtenni, amire törvényi lehetőség van, a jogszabály szerint a községi önkormányzatoknál 20%-os illetmény kiegészítés lehetséges. Az előterjesztésben írt 15% az önkormányzat gazdasági helyzetéhez igazodik, a többlet bérköltség havi 97 400 Ft, így az éves összege 1 484 000 Ft lenne.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a képviselő-testület 2016. évre illetménykiegészítést állapítana meg, melynek mértéke a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen az alapilletmény 15%-a, ezzel a Bizottság teljes mértékben egyetértett, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

4./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: minden évben tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, és minden évben csekély, inflációval azonos mértékű emelést tervezünk be. A díj alig észrevehetően fog változni, az új elemeket a rendeletben dőlt betűvel szedtük:

A házi segítségnyújtás egy órát meghaladó időtartamát ettől az évtől térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat, illetve a vendégétkezőknél azoknál, akik Sajószöged Község Önkormányzatával állnak jogviszonyban - beleértve a Községüzemeltetési Kft. dolgozóit is - 250 Ft hozzájárulást biztosít étkezésenként az önkormányzat.

Az étkezési normákat határozatban kell elfogadni. Az iskolai étkeztetést továbbra is a Tisza-Party Food Kft. végzi, vele egyeztettük az iskolai étkezési normákat, ahogy a határozati javaslatban szerepel.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

17/2016.(II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2016. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évre az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

 

 

                        Iskola

        gyermekek         háromszori étkeztetésének nyersanyag normája        372 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

        gyermekek         kétszeri étkeztetésének nyersanyag normája        345 Ft

tízórai, ebéd

        gyermekek         ebéd biztosításának nyersanyag normája                318 Ft

 

 

Óvoda

        gyermekek         háromszori étkezetésének nyersanyag normája        352 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

        dolgozók         háromszori étkezési nyersanyag normája                417 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

        vendégétkeztetés         nyersanyag normája                                360 Ft

        szociális         étkeztetés nyersanyag normája                                354 Ft

 

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

         dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: örülök, hogy a civil szervezeteket az előző évek gyakorlata szerint tudtuk támogatni, a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

18/2016.(II.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Javaslat az ÁMK Alapító Okirata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: nemcsak az ÁMK, hanem az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásán is módosítani kell a kormányzati funkciók 2016. évi módosulása miatt. Új kormányzati funkciók kerültek be, illetve egyesek megszűntek, minket egy érint, a családsegítés. Január 1-től a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés összeolvadt, így a családsegítés önálló kormányzati funkciója megszűnt, ezt az ÁMK alapító okiratából törölni kell, a törzskönyvi nyilvántartásban a Kincstár már elvégezte hivatalból, mivel központi jogszabály módosulás okozza a módosítást, nekünk csak hozzá kell igazítani az alapító okiratot. Semmi nem változik, csak az alapító okirat kormányzati funkciók felsorolásánál a családsegítés törlésre kerül. Ugyanígy a családsegítés szerepelt önálló szakfeladaton az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában. Az önkormányzat nem költségvetési szerv, alapító okirattal nem rendelkezik, de törzskönyvi nyilvántartással igen, az SzMSz függeléke sorolja fel azokat a KOFOG-okat, amiket az önkormányzat ellát, a családsegítést önállóan nem látja el, innen is törlésre kerül, mert a Gyermekjóléti Szolgálatba integrálódott ez a feladat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

19/2016.(II.25) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe e határozat melléklete lép.

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

20/2016.(II.25.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

 

a./ Sajószöged Község Önkormányzata a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el.

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

7./ Napirend: Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: folyamatban van a rendezési tervünk módosítása. A változási vázrajzon bejelöltem X-szel azt a megszüntetendő utat, ami akadályozta két telephely fejlesztését, mivel az úttól megtartott védőtávolság miatt nem lehetett új üzemcsarnokot elhelyezni, ezért ez a két tulajdonos hajlandó megvásárolni 100-100 000 Ft-ért ezt a két útszakaszt, de ezt csak akkor tehetik meg, ha kivonjuk a törzsvagyon köréből ezt a változási vázrajz által jelölt útrészt, kivonni pedig akkor lehet, hogy ha közfeladat ellátását nem szolgálja a törzsvagyon. Ez az út gyakorlatilag nincs is ott, csak egy szabályozási vonal volt, azonban ha módosítja a képviselő-testület a rendeletét, akkor nem lesz akadálya annak, hogy fejlődjön ez a két telephely, ráadásul ezzel az összeggel hozzájárulnak a rendezési terv módosítás költségeihez is.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva

 

 

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK SzMSz-ét a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, hogyha valamilyen változás történik. A könyvtár eddig hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00-13:30 óráig, szombaton 9:00-14:30 óráig volt nyitva tartva papíron, gyakorlatban a könyvtáros már 8:00 órakor kinyitotta a látogatók előtt a könyvtárat. Az SzMSz-ben szereplő nyitvatartási időnket célszerű a tényleges nyitvatartáshoz igazítani, tehát nem 9:00-től, hanem 8:00-tól nyit a könyvtár, tehát hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-13:30 óráig, szombaton 8:30-14:30 óráig.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁMK SzMSz-ét egyhangúan tudomásul vette.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

     polgármester                                                  címzetes főjegyző

        9