Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 75.000 forint.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletben meghatározottak 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közszolgáltatási tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2023. február 17.

Sajószöged, 2023. február 17.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző