J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 12-én megtartott

         rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési

                 képviselők,

  dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

84/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: Falumegújítás, -fejlesztés pályázat benyújtása

85/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

         Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

86/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás jogutód nélküli

                                              megszüntetése

87/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: Sajószöged-Sajóörös Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó

                                             Mikrotársulás megszüntetése

88/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: ASP Netcom Kft. internet szolgáltatás ügye

89/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: Pályázat benyújtása köztéri szobor létrehozására

90/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: 42/2012.(VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

91/2012. (XI.12.) sz. Tárgy: Tóth Lajos közterület bérleti ügye

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

18/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet a Helyi építési szabályzatáról és szabályozási

                            tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2012.(XI.13.) önkormányzati rendeletét az állattartásról szóló 5/2005.(V.26.)

     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról

     és Szabályozási Tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelete módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat „Falumegújítás, -fejlesztés II. ütem” pályázat benyújtásával kapcsolatos

     döntések meghozatalára

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     Intézmény Alapító Okiratának módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

- 2 –

4./ Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnésével kapcsolatos

     döntés meghozatalára

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat a Sajószöged-Sajóörös Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó

     Mikrotársulás megszüntetésére

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Javaslat az állattartásról szóló 5/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet hatályon

     kívül helyezésére

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési

          Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati

                      rendelete módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a HÉSZ módosítására két ütemben kerül sor. Az elsőben gazdasági, ipari övezetből minősítettünk át területet kereskedelmi, szolgáltató területre, így a Pusztai féle vállalkozás melletti területen Tüzép telep tud működni. A tervezés költségeit a vállalkozó fizette.

A második ütemet is elindítottuk, ebben két kisebb módosításra fog sor kerülni. Néhány építési telek Lk-3 besorolásból Lk-1-re fog átminősülni, hogy megoszthatóak és beépíthetőek legyenek, ennek következtében a legkisebb teleknagyság 700 m2-ről 400 m2-re fog csökkenni. A másik változás, hogy a Római templom melletti terület övezeti besorolása VT 4-ről VT 3-ra változik, hogy megoszthassuk a területet és parkot építhessünk oda.

Az első módosítással kapcsolatban az állami főépítész mindent rendben talált, a rendelet a jogszabályoknak megfelelő, elfogadásra javasolja. A módosítás a kihirdetését követő 30. naptól hatályos.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 18/2012.(XI.13.)

önkormányzati rendeletét a Helyi építési szabályzatáról és szabályozási

tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2./ Napirend: Javaslat „Falumegújítás, -fejlesztés II. ütem” pályázat benyújtásával kapcsolatos

     döntések meghozatalára

dr. Gulyás Mihály polgármester: a falumegújítási pályázat I. üteme a Művelődési ház és Könyvtár, a Közösségi ház és a Polgármesteri Hivatal felújítása volt. A II. ütemben a Római Katolikus templommal szembeni park kialakítására, helyi piac kialakítására és játszótér felújítására nyújtanánk be pályázatot. A pályázat utófinanszírozásos, 80%-100%-100%-os támogatottságúak, és a beruházások egyenként 5 M Ft bruttó értékig mehetnek el.

Ha nyerünk, akkor a Széchenyi úti területen elmarad a játszótér kialakítása, ott lenne a piac.

- 3 -

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: piacnak és játszótérnek nem elegendő az a terület. Egyetértek az előterjesztéssel.

Wirtz Ferenc: a Közösségi ház előtti terület parkosítása meddig értendő, az orvosi rendelő előtti terület beletartozik?

dr. Gulyás Mihály polgármester: amennyiben az orvosi rendelő előtti terület rendezésére nem lesz pályázati forrás, akkor saját erőből tervezzük a felújítását.

Vona Tamás: ha a piac megvalósul, meg kell nézni, hogy odafér-e a játszótér, vagy valahol máshol a településen kialakítható-e. A rendelő és a Közösségi ház előtti területet egybe kell fogni, ha nem lesz rá pályázat, akkor saját erőből kellene megvalósítani.

Ha nyerünk a pályázaton, figyelni kell arra, hogy a piacnál a parkolást meg kell oldani, parkolóhelyeket kell kialakítani, mert a környező utcákban nem nagyon van hely erre.

Orliczki Frigyesné: tehát 3 x 5 M Ft-ig lehet pályázni 80-100%-os támogatottsággal. Nagyságrendileg a piac kialakítására van-e valamilyen előzetes összeg? Ha megvalósulna, akkor Sajószögednek is lenne egy központja, ahol mindent egyszerre lehet megoldani.

Miért a 670 éves Sajószöged községért Alapítvány pályázik?

Bakos Gábor: nem szerencsés oda tenni a piacot, inkább a Bem út felé kellene kialakítani, mert onnan nem fognak ide eljönni vásárolni, akik pedig ezen a környéken laknak, megtermelik maguknak.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Zászlópark felé nincs megfelelő önkormányzati tulajdonú területünk.

Vanyó István: az Ady út jobb oldalán nincs alkalmas hely, ha kikerül a Zászlópark felé, akkor kizárjuk a lakosság nagy részét. Ez a terület nem csak a főútról, hanem hátulról is megközelíthető.

dr. Gulyás Mihály polgármester: igyekszünk kihasználni mindhárom területen az 5 M Ft-os határt, a helyi piac kialakításánál még meg is kell szabni, mi fér bele. A terület abszolút központi helyen van, itt van a vegyesbolt, a zöldséges, a két templom. Azért az Alapítvány pályázik, mert az I. ütem lezárásáig az önkormányzat nem pályázhat, de nem szerettük volna kihagyni a lehetőséget.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 4 -

84/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Falumegújítás, -fejlesztés pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában levő

 belterület 8 hrsz-ú; 175 hrsz-ú; 818 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a „670 éves

Sajószöged Községért” Alapítvány tárgyi ügyben pályázatot nyújtson be park + parkoló

építésére; új helyi piac létrehozására; meglévő kültéri, közcélú játszótér korszerűsítésére.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2012. november 15.

3./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

        Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a köznevelésről szóló törvény szerint megváltozott a művészeti iskolák elnevezése, valamint a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározása. Mivel december 31-ig az iskola alapító okiratát meg kell feleltetni ezeknek a változásoknak, ezért szükséges a módosítás.

Januártól változik majd a felügyeleti és irányító szerv is, de ezt a módosítást már nem nekünk kell elvégeznünk.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

85/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

        Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását a 2. melléklet szerint elfogadja.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

- 5 -

4./ Napirend: Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnésével kapcsolatos

     döntés meghozatalára

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kistérségi Társulás döntött arról, hogy jogutód nélkül meg fog szűnni, ehhez szükség van a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatára. Önkéntes alapon tovább működhetne, de nem adnak hozzá finanszírozást.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: anyagilag lezárult az elszámolás? Van-e tartozása Sajószögednek?

dr. Gulyás Mihály polgármester: nincs tartozásunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 86/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás jogutód nélküli

           megszüntetése

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Társulási Tanács

129-001/2012 21/Tth. határozatával, azaz a Tiszaújváros Kistérség Többcélú

Társulás jogutód nélküli, 2012. december 31-i hatállyal történő megszüntetésével.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2012. november 15.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Tanácsát és Hivatalát

tájékoztassa a döntésről, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a Sajószöged-Sajóörös Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó

     Mikrotársulás megszüntetésére

dr. Gulyás Mihály polgármester: Sajószöged és Sajóörös Önkormányzata 2013. január 1-től az iskola vonatkozásában megszűnik fenntartóként működni, ezért kell megszüntetni a társulást.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: mi a helyzet az óvoda tekintetében, hiszen Sajóörös más településekkel hoz létre majd közös hivatalt?

- 6 -

dr. Boros István címzetes főjegyző: annak, hogy más önkormányzattal hoznak létre közös hivatalt, nincs köze ahhoz, hogy az intézményt velünk együtt tartja fenn Sajóörös.

Az oktatási feladat ellátása állami kézbe kerül, ezért nem maradunk fenntartók az iskola esetében.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a tárgyalásokon biztosítottuk együttműködésünkről Sajóörös önkormányzatát. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Nagycsécs és Muhi önkormányzatával lesznek együtt. A későbbiekben esetleg az óvodával kapcsolatban is változhat valami, de ez már újabb tárgyalás kérdése lesz.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

87/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged-Sajóörös Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó

            Mikrotársulás megszüntetése

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged-Sajóörös Alapfokú

Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulást 2012. december 31.-ei hatállyal

megszünteti.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás

VII. 4. pontja szerinti megállapodás megkötésére, melynek tartalma szerint

a társult önkormányzatoknak egymással szemben semmilyen követelésük nincs.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2012. december 31.

6./ Napirend: Javaslat az állattartásról szóló 5/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet hatályon

     kívül helyezésére

dr. Boros István címzetes főjegyző: megszűnt a jogszabályi felhatalmazás arra, hogy a képviselő-testület rendeletben szabályozza a haszonállat-tartást, mert a jogalkotó magasabb szintű jogszabályban rendezi ezeket. Ez alapján nem lehet hatályban tartani a helyi rendeletünket.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: tudatosítani kell, hogy január 1-től kötelező a kutyákat chippel ellátni, amiért fizetni kell, és a gazdának a kötelessége, hogy ezt megoldja. Időben jelentkezzenek be az állatorvoshoz.

Orliczki Frigyesné: lesz valamilyen kontroll, honnan fogja tudni jegyző úr, hogy hány kutyába tettek chipet?

- 7 -

dr. Boros István címzetes főjegyző: a helyi kiadvány decemberi számában fogok erről tájékoztatót írni. A kutyatartók kötelessége a chip biztosítása, aminek hatósági ára 3.500,-Ft. Az ebösszeírás önkormányzati feladat, amit folyamatosan végzünk, már 95%-ban készen van. Az összeírás arról szól, hogy hány és milyen fajtájú kutya van egy háznál és be van-e oltva. Január 1-től kötelező chippel ellátni a kutyákat és bekerülnek egy központi rendszerbe. Lesznek ellenőrzések, vagy ha panasz van, akkor a jegyző kimegy ellenőrizni, de azt nem tudjuk, hogy hány kutyába tettek chipet. Lehet, hogy hosszabb idő után az ebnyilvántartás adatait rávetíthetjük a chipes adatokra és ez alapján célzott ellenőrzést is végezhetünk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 19/2012.(XI.13.)

            önkormányzati rendeletét az állattartásról szóló 5/2005.(V.26.)

            önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Dr. Wirtz Ferenc: az orvosi rendelő előtti világítás ügyében mi történt?

Bakos Gábor: az egész faluban meg kellene nézetni, vannak időszakok, amikor egész utcákban nincs közvilágítás. Komoly problémák vannak, pl. a Bartók úton kevés a lámpa.

Vanyó István: - a lakosok nevében is megköszönöm az október 23-ai ünnepségen az általános iskolások és a Népdalkör által adott színvonalas műsort.

- A lakosok kérték, hogy az önkormányzat érje el a Hajdú Volánnál, hogy bizonyos Debreceni járatok legalább a központban megálljanak.

- A vasúti megálló szép lett. Milyen eredményre jutottak a tárgyalások a MÁV-val az őrház és a megálló ügyében?

- A Vasút úti kátyúkat homokkal szórták be, ami az eső után kiment belőle és még nagyobb lett a kátyú. Vagy hetente kell utántölteni, vagy szerelőbetonnal betömni.

- a Saj(t)ó Szögedről kiadványban a Jegyző rovatában az évvégi támogatásról való lemondásról szóló cikk korrekt, szakszerű, de szerepel benne az a szó, hogy „szégyenlik”. Én ezt nem mondtam, ezért van bennem egy kis rossz érzés.

dr. Gulyás Mihály polgármester:

- a rendelő előtti világítás ügyét jeleztük az ÉMÁSZ felé, rá fogok kérdezni újra. Valószínűleg központi probléma okozza, hogyha teljes utcákban nincs világítás. A honlapunkon szerepel a telefonszám, ahová a lakosok is bejelenthetik a hibákat.

- A buszjáratok ügyében megtesszük a szükséges lépéseket, előtte tisztázni kell, hogy mely járatokról lenne szó.

- A MÁV részéről kijönnek és felmérik az őrházat és ha lehetséges, akkor megvásárolják a szükséges anyagokat és felújítják, ha nem tudják megoldani, akkor a Kft. dolgozóival felújítjuk.

- A kátyúk ügyében intézkedünk.

- 8 -

dr. Boros István címzetes főjegyző: az újságban közérdekű témákról írok, amibe benne van az én szubjektív véleményem és próbálom a saját stílusomat is megjeleníteni. A lényeget mindenki értette. A Szociális Bizottság ülésén felbontásra kerültek a borítékok, kérem a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.

Dr. Wirtz Ferenc: összesen 18 fő nyilatkozott arról, hogy az év végi támogatást nem kívánja igénybe venni.

Vona Tamás: szívesen teret adunk az újságban, ha a képviselők a javaslataikkal szeretnének a lakosság felé fordulni. Lehet, hogy ezután több külső írás is érkezne, színesebb lenne az újság.

Vanyó István: nem tartom szerencsésnek, hogy mindenki írjon az újságba, helyette kivitelezhetőbb lenne, ha bevezetnénk havonta-kéthavonta a fogadó órát, ahol a lakosok elmondhatnák problémáikat.

Orliczki Frigyesné: nem rossz ötlet, hogy a helyi lapban legyen egy „olvasói sarok”, ahol a közérdekű lakossági vélemények megjelenhetnek.

- Kérem, hogy az újságban jelentessük meg a Lucernás dűlő áramellátásával kapcsolatos információkat.

- A közvilágítási problémákat egy központi számra kell bejelenteni, de amikor szólunk vagy azt mondják, hogy karbantartás van, vagy megpróbálnak rábeszélni, hogy ez kis probléma, lépjek túl rajta. 2-3 ilyen próbálkozás után már nem hívom őket.

dr. Boros István címzetes főjegyző: betesszük az újságba a Lucernás dűlő áramellátásával kapcsolatos információkat, de a tulajdonosok kb. 80%-a tiszaújvárosi. Honlapra is feltehetjük.

b.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ASP-Netkom Kft. nevű sajóörösi cég szeretne vezeték nélküli internet szolgáltatást nyújtani a településen, amennyiben a testület hozzájárul, hogy a víztorony tetejére telepíthetik a szerkezetet. A Telenor-ral már van érvényes szerződésünk, 318 e Ft-ot fizetnek évente. Amennyiben ez a cég igazolja, hogy nem akad össze az ő rendszerükkel az általuk telepíteni kívánt adó, akkor részükről nincs akadálya a működésnek.

4 db rászoruló részére szociális csomagot is biztosítanának, bérleti díjként pedig 150 e Ft/év díjat ők is elfogadhatónak találnak.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: tudomásom szerint más internetszolgáltatónak is vannak eszközei a tornyon, garanciát kell vállalnia arra, hogy nem zavarja a már ottlévőket, mert nem lenne szerencsés, ha technikai zavar miatt nem lenne megfelelő a szolgáltatás.

Hogyan vállalja a karbantartást, mit ért szociális csomagon, mennyiért, milyen kedvezményekkel és feltételekkel szolgáltatna? A felhasznált villamos energiát a bérlő megtérítené?

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette, hogy az internetszolgáltató milyen teljesítményű eszközöket szeretne telepíteni és felsorolta, hogy a három féle szociális csomag milyen sebességű lenne és mennyiben kerülne.

A felhasznált energia természetesen a bérlő költsége.

- 9 -

Vanyó István: le kell ülni mindkét féllel tárgyalni és ha nem zavarják egymást, nem látom akadályát.

Vona Tamás: meg kell vizsgálni, hogy valóban van-e a Telenoron kívül másik szolgáltató is a víztornyon, mert ha igen, akkor az illegális.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

88/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASP Netcom Kft. internet szolgáltatás ügye

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP Netcom Kft.

(Sajóörös, Zrínyi út 81.) részére a sajószögedi Víztorony tetején az internet

szolgáltató állomás telepítését és üzemeltetését 150.000,-Ft/év, azaz Százötvenezer forint/év bérleti díj ellenében engedélyezi, amennyiben a Telenor felé bizonyítani tudják,

hogy szolgáltatásuk a Telenor állomás működését nem zavarja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,

a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

c.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: az EU-s élelmiszer csomagra 2012. áprilisában benyújtott pályázaton 400 fő részére összesen 2488 kg tartós élelmiszert (liszt, keksz, tartós tej, tészta) nyertünk. A csomagok a következő héten kerülnek kiosztásra a Közösségi házban.

d.)

dr. Gulyás Mihály polgármester: lehetőség van közterületi szobor megvalósítására pályázatot benyújtani. A pályázat utófinanszírozásos 80%-os támogatottságú és a benyújtási határidő november 15.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

89/2012.(XI.12) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása köztéri szobor létrehozására

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma

pályázati felhívására pályázatot nyújt be köztéri szobor létrehozására, melyhez

1.440.000,-Ft, azaz Egymillió-négyszáznegyvenezer forint saját forrást (önerőt)

biztosít költségvetési terhére.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 10 -

e.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: a testület a Bem úti garázssor mögötti területből 383 m2 értékesítéséről döntött júniusban azzal, hogy ha a leendő vevő vállalja a megosztás költségeit, akkor megveheti az általa kért területet. A megosztás megtörtént, de a 676 m2-es területet nem két egyenlő részre, hanem 306 és 370 m2-es részre osztották, ezért javaslom az eredeti határozatban az értékesítendő terület nagyságát 383 m2-ről 306 m2-re módosítani változatlan áron.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

90/2012.(XI.12) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 42/2012.(VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2012.(VI.25.) sz. határozatát

az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a Sajószöged 780/18 hrsz-ú ingatlant (306 m2)

értékesíti Bártfai Gábor Sajószöged, Vasút út 51. sz. alatti lakos részére

450,-Ft/m2 vételáron.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

f.)

dr. Gulyás Mihály polgármester: ATM automata telepítése ügyében tárgyaltam a Takarékszövetkezet és az OTP vezetőivel, megvizsgálják a lehetőségeket.

g.)

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette Tóth Lajos kérelmét. A vállalkozó abból a Széchenyi úti önkormányzati ingatlanból szeretne 100-120 m2 területet bérelni, ahol a piacot alakítanánk ki. Üzlethelyiséget építene, amelyben zöldség-gyümölcs árusítást, valamint ajándék és virágboltot működtetne. Amennyiben a területet szabályszerűen meg lehet osztani esetleg megoldható.

Vanyó István: esetleg vegye meg az egész területet és működtessen ott egy piacot.

Vona Tamás: nem tudjuk eladni, most döntöttünk arról, hogy pályázunk. Az ingatlanból már odaadtunk egy területet fagyizónak, ami már nem működik, nem lenne jó, ha odaépülne megint egy funkció nélküli üzlethelyiség. Hiánypótló lenne, mert Sajószögeden csak egy helyen lehet virágot venni. Egyeztetnie kellene a mérnökkel, hogy szervesen kapcsolódjon a piachoz.

Bakos Gábor: adjunk bérbe 120 m2-t 50 évre és úgy oldja meg, hogy a piac koncepciójába beleférjen.

Vanyó István: 10, maximum 15 évre, belátható időre adjuk csak bérbe.

- 11 -

Orliczki Frigyesné: vizsgáljunk meg minden olyan megoldást, amivel a sajószögedi vállalkozásokat tudjuk támogatni. A piac törvényei kialakítják majd az árakat. Adjuk meg a lehetőséget arra, hogy tovább működhessen és ez munkahelyteremtést is jelent.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2012.(XI.12) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Lajos közterület bérleti ügye

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Tóth Lajos Sajószöged,

Petőfi út 5. sz. alatti vállalkozó önkormányzati terület bérletére vonatkozó kérelmét,

ha a megvalósítandó beruházás a piac kialakítására benyújtott pályázattal nem

ellentétes.

A testület felkéri a polgármestert a további tárgyalások folytatására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

h.)

Okváth Dezsőné: a Népdalkör nevében megköszönöm a képviselő-testület támogatását, amelyből október 24-én a tagok kirándulhattak Aggtelek és környékére.

Köszönjük a Községüzemeltetési Kft-nek, hogy november 1-je előtt és utána is szépen rendbe tették a temetőt.

Orliczki Frigyesné: több idős hölgy is megkeresett azzal, van-e ott lehetőség mobil wc, esetleg fix épület elhelyezésére.

Vona Tamás: indokolt lenne a temetőben illemhely létesítése. Ezzel együtt átalakításra lenne szükség, mert többen is jelezték, hogy sok a fákról lehulló levél. A régi, öreg, balesetveszélyes fákat ki kellene vágni, viszont helyébe esetleg tujákat ültetni, hogy legyenek zöldterületek.

Vanyó István: a levelet a Kft. esetleg komposztálhatná és utána komposztként eladhatnák.

dr. Boros István címzetes főjegyző: megkeressük az illetékeseket és felmérjük a lehetőségeket. A jogszabály nem teszi lehetővé minden fa kivágását. Egyedileg kell megvizsgálni, hogy korhadt, elszáradt, stb., ami alapján a jegyző engedélyezi a kivágást.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                          dr. Boros István

polgármester                                                                 címzetes főjegyző

  1. melléklet

85/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát

Módosító Okirat

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. december 02.-i dátummal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

  1.         Az         Alapító Okiratban a költségvetési szerv neve: Kölcsey         Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási         Intézmény” törlésre kerül és helyébe: „Kölcsey         Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola” szöveg lép.

  1.         Az         Alapító Okirat 3. oldalán a feladatok felsorolásában az 5.         felsorolás:

ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű

  1.         testi,         érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több         fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan         fogyatékos, a megismerő, funkciók vagy a viselkedés fejlődésének         organikus okra visszavezethető tartós és súlyos         rendellenességével küzdő,

  2.         a         megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus         okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével         küzdő

 tanulók nevelésével oktatásával kapcsolatos feladatokat”,

helyébe az alábbi szöveg lép:

a.)    az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesítő, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdő, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutató, de sajátos nevelési igényűnek nem minősülő,

b.)    mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,

tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatokat.”

Az Alapító Okirat jelen Módosító Okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Sajószöged, 2012. november 12.

        

dr. Gulyás Mihály                                                                dr. Boros István

   polgármester                                                        címzetes főjegyző

  1. melléklet

85/2012.(XI.12.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Kölcsey Ferenc Általános és

Alapfokú Művészeti Iskola

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A módosításokkal egységes szerkezetben, a módosítások a törzskönyvi

nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba.)

A költségvetési szerv

Neve: Kölcsey Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady út 20.

Jogszabályokban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú nevelés-oktatás

Alaptevékenysége:

Alaptevékenység

562913

Iskolai                         intézményi étkeztetés

852011

Általános                         iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.                         évfolyam)

852012

Sajátos                         nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                         nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013

Nemzeti                         és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése,                         oktatása (1-4. évfolyam)

852021

Általános                         iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.                         évfolyam)

852022

Sajátos                         nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                         nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023

Nemzeti                         és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése,                         oktatása (5-8. évfolyam)

852031

Alapfokú                         művészetoktatás zeneművészeti ágban

855911

Általános                         iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos                         nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913

Nemzeti                         és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

931204

Iskolai,                         diáksport-tevékenység és támogatása

   

Kiegészítő tevékenység

562917

Munkahelyi                         étkeztetés

561000

Éttermi,                         mozgó vendéglátás

841901

Önkormányzatok,                         valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

479901

Tankönyvforgalmazás                         költségvetési szervnél

Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Működési köre: Sajószöged – Sajóörös községek közigazgatási területe.

Irányító szervei neve, székhelye:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71.

      - Sajóörös Község Önkormányzat Képviselő-testülete

            3586 Sajóörös, Jókai M. út 2.

Alapító jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71.

      - Sajóörös Község Önkormányzat Képviselő-testülete

            3586 Sajóörös, Jókai M. út 2.

Felügyeleti szervek neve, székhelye:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71.

      - Sajóörös Község Önkormányzat Képviselő-testülete

            3586 Sajóörös, Jókai M. út 2.

A Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.

Típus szerinti besorolása:

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

Az iskola igazgatóját a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki, nyilvános pályázati eljárás útján. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§ (8) bekezdése) A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a székhely község jegyzője (Sajószöged Önkormányzat Jegyzője) látja el.

Az egyéb munkáltatói jogokat a székhely község polgármestere látja el, a társközség polgármestere írásos véleményének bekérése mellett.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

- A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

Jogi személyiségű szervezeti egységei nincsenek.

Fenntartó neve és címe:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71.

       - Sajóörös Község Önkormányzat Képviselő-testülete

            3586 Sajóörös, Jókai M. út 2.

Az intézmény típusa: iskola

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

a.)    az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesítő, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdő, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutató, de sajátos nevelési igényűnek nem minősülő,

b.)    mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,

     tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatokat.

 

Tagintézménye: ---

Telephelye: 3599 Sajószöged, Széchenyi út 10.

         (Napközi elhelyezését szolgáló feladat-ellátási hely)

A feladatellátást szolgáló vagyon:

            vagyon külön megállapodásban foglaltak szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga: Sajószöged – Sajóörös Önkormányzatok Képviselő-testületei külön megállapodásban foglaltak szerint.

Maximális tanulólétszám:

Művészeti ágak, tanszakok megnevezése:

Zeneművészeti ág, kürt, tuba, harsona, trombita, szaxofon, zongora, szolfézs, szintetizátor tanszakok.

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2012.(XI.12.) sz. határozatával, Sajóörös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………….. sz. határozatával hagyta jóvá.

Sajószöged, 2012. november 12.

                 dr. Gulyás Mihály Baranczó József

     Sajószöged Község polgármestere Sajóörös Község polgármestere