Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Orliczki Frigyes Ferencné és Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

58/2022. (IX.29.) sz. K.T. határozat a közterületen megvalósuló „önerős” járdaépítések és járdafelújítások támogatásáról

59/2022. (IX.29.) sz. K.T. határozat a Sajószöged Községi Testedző Kör tárgyi eszköz beszerzésének támogatásáról

60/2022. (IX.29.) sz. K.T. határozat Sajószöged zárt kert 1620 hrsz. eladása

61/2022. (IX.29.) sz. K.T. határozat önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás használatba adásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2022. (X.03.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat és megállapodás a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Tájékoztatás a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer csatlakozáshoz történő megállapodás megkötéséről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a közterületen megvalósuló „önerős” járdaépítések és járdafelújítások támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör 2021/2022-es TAO-s pályázat tárgyi eszközberuházásának támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Tájékoztatás az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester az írásos előterjesztésből kiemelte, hogy az infláció és a megnövekedett rezsiköltségek miatt az eddiginél több ellátottra számít az Önkormányzat, de meg van a fedezete a megemelt összegű ellátások finanszírozásának.

 

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022.(X.03.) önkormányzati rendeletét.

 

2./Napirend: Tájékoztatás a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer csatlakozáshoz történő

megállapodás megkötéséről.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A KSZR megállapodás aláírásával lezárult az átszervezés folyamata. A szövegből kiderült, hogy mindenképpen előrelépés történt.


Vona Tamás települési képviselő: Egyetértek, különösen az információ szolgáltatás és az informatika terén egyértelmű a fejlődés.

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

3./Napirend: Javaslat a közterületen megvalósuló „önerős” járdaépítések és járdafelújítások

támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Célszerű lenne az eddigi ad-hoc jellegű támogatásokat egységesíteni, így átlagosan 100.000 forint körüli támogatást kap aki maga épít meg az ingatlana előtti járdát.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2022.(IX.29.) határozata

a közterületen megvalósuló „önerős” járdaépítések és járdafelújítások támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a sajószögedi lakosok lakóingatlana előtti közterületen történő járdaépítés, illetve járdafelújítás „önerős” kivitelezését, ezért felhatalmazza a polgármesterét, hogy a kérelmezőkkel e határozat melléklete szerint Megállapodást kössön.

A támogatás mértéke 5.000 forint/négyzetméter amit az Önkormányzat a járda elkészítése után folyósít a kérelmezőnek az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig, folyó évben a költségvetés céltartaléka terhére.

 

(A megállapodás a jegyzőkönyv melléklete)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

4./Napirend: Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör 2021/2022-es TAO-s pályázat

tárgyi eszközberuházásának támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az iparűzési adóbevételek lehetővé teszik,hogy a labdafogó háló is megépüljön.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

59/2022.(IX.29.) határozata

a Sajószöged Községi Testedző Kör tárgyi eszköz beszerzésének támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községi Testedző Kör részére 698.500 forint kiegészítő támogatást nyújt TAO-s pályázat keretében labdafogó háló megépítéséhez.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./Napirend: Tájékoztatás az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokról.

 

  1. dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a pályázatok alakulásáról. Kiemelte, hogy közel 30.000.000 forintból megújult és összkomfortos berendezést kapott az Ady úti szolgálati lakás és a Kft. multifunkcionális kistraktorja is beszerzésre került, ami sokat segít majd a községüzemeltetési feladatok ellátásában.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

  1. dr. Boros István címzetes főjegyző: Határozott ígéretet kaptunk arra, hogy a közvilágítás korszerűsítése októberben elkezdődik és idén befejeződik. Azért csúszott a beruházás, mert a NEG Zrt. helyébe az ESCOLUX Kft. lépett, a Szerződés módosítását polgármester úr aláírta, minden más feltétel változatlan.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

  1. dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószöged zárt kert 1620 hrsz. eladása. Egy parlagon levő „nadrágszíj” parcellát szeretne megvenni a kérelmező. Az ingatlan „zártkert” művelési ágban van rekreációs célú megszerzésre kijelöléssel lehet értékesíteni.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Javaslom a vételárat 200.000 forintban megállapítani.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

60/2022.(IX.29.) határozata

Sajószöged zárt kert 1620 hrsz. eladásáról

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Sajószöged zártkert 1620 hrszú, 624 m2 térmértékű, kert megnevezésű ingatlant rekreációs célú megszerzésre kijelöli. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az ingatlan forgalomképes, a Törzsvagyon részét nem képezi.

  2. A Képviselő-testülete az 1. pontban körülírt ingatlant eladja Mező Gyöngyvér sz: Mező Gyöngyvér (sz.:Mezőcsát, 1962.04.18., a.n.: Vékony Piroska, személyazonosító igazolvány száma: 042584 CE, szem.sz.: 2-620418-2590, adóazonosító jele: 8348051635) 3580 Tiszaújváros, Tisza út 10. 3/16 sz. alatti lakosnak. Az ingatlan vételára 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint. A vételárat a Vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg készpénzben az Eladónak.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. dr. Boros István címzetes főjegyző: Kiosztottuk a határozati javaslatot az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás használatba adásáról. Árvai Éva bölcsődevezető asszony kérelmet nyújtott, be jelenleg albérletben él, ami számára megterhelő, ezért kéri a Képviselő-testület segítségét. A felújításra kiírt pályázatban feltétel volt, hogy önkormányzati dolgozó költözzön be. Bérleti díjat nem fog fizetni, de a rezsiköltségek őt terhelik.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2022.(IX.29.) határozata

önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás használatba adásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MFP-ÖTIK/2021/2 pályázat keretében felújított Sajószöged Ady Endre út 77. sz. (hrsz: 280/2) alatti szolgálati lakást Árvai Éva bölcsődevezető számára 2022. november 01 napjától biztosítja, közfeladata betöltése idejéig. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakáshasználat részleteiről külön megállapodást kössön, a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022. november 01.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző