Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor, Vona Tamás települési képviselők

 

Meghívottként jelen van:

Holló Imre HVB elnök

Kovács Tamás Sajóörös, Zrínyi út 61/A.

Tóth József Sajószöged, Vasút út 3.

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

73/2019.(X.24.) Tárgy: Alpolgármester választásához Szavazatszámláló Bizottság alakítása.

74/2019.(X.24.) Tárgy: Alpolgármester megválasztása.

75/2019.(X.24.) Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása.

76/2019.(X.24.) Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

77/2019.(X.24.) Tárgy: Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökévé választása.

78/2019.(X.24.) Tárgy: Varga Viktor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá választása.

79/2019.(X.24.) Tárgy: Kovács Tamás Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá választása.

80/2019.(X.24.) Tárgy: Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé választása.

81/2019.(X.24.) Tárgy: Tóth Béla Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választása.

82/2019.(X.24.) Tárgy: Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választása.

83/2019.(X.24.) Tárgy: Tóth József Szociális és Egészségügyi Bizottsági taggá választása.

84/2019.(X.24.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat képviselete.

85/2019.(X.24.) Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

 

 

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

9/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: Települési képviselők esküjének szövege és az esküokmányaik.

2. melléklet: Polgármester esküjének szövege és az esküokmánya.

3. melléklet: Alpolgármester esküjének szövege és az esküokmánya.

4. melléklet: Határozati javaslatok.

5. melléklet: Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

6. melléklet: Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

7. melléklet: Előterjesztés, részletes indokolás rendelet tervezet a 8. napirendi ponthoz.

8. melléklet: Határozati javaslat és a 85/2019.(X.24) határozat mellékletei a 11. napirendi ponthoz.

9. melléklet: Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a 2019. október 13.-án megválasztott képviselőket, a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselők és

polgármester választás eredményéről, a megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: Holló Imre HVB elnök

 

2./ Települési képviselők eskütétele.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Polgármester eskütétele.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ A polgármesteri program ismertetése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat a) Szavazatszámláló Bizottság megválasztására,

b) alpolgármester megválasztására (titkos szavazás, minősített többség), az

alpolgármester eskütétele.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására, tájékoztató a költségtérítéséről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására, tájékoztató a költségtérítéséről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Javaslat a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet

megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

9./ Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak felállítására, külsős bizottsági tagok

megválasztása és eskütétele.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

10./ Javaslat a „Sajószöged Községi Önkormányzat képviselete” tárgyú határozat

meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

11./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

12./ Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi és a köztartozásmentes adózói

adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségéről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

13./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Napirend: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati

képviselők és polgármester választás eredményéről, a megbízólevelek átadása.

 

 

Holló Imre HVB elnök gratulált a polgármesternek és a képviselőknek, átadta a megbízóleveleket a képviselő-testület tagjainak.

 

2./ Napirend: Települési képviselők eskütétele.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző köszöntötte az új képviselő-testület tagjait. Felkérte a képviselő-testület tagjait az eskütételre.

 

A megválasztott települési képviselők dr. Boros István címzetes főjegyző

előtt az esküt letették az esküokmányt aláírták.

 

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Polgármester eskütétele.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Mötv. 63. §-a alapján a polgármester a képviselő-testület

előtt esküt tesz.

Felkérte dr. Gulyás Mihály polgármestert az eskütételre.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester az esküt letette, az esküokmányt aláírta.

 

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

dr. Boros István címzetes főjegyző bejelentette, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő-testülete megalakult, gratulált a képviselő-testület tagjainak és jó munkát kívánt az elkövetkezendő öt évben.

 

 

4./ Napirend: A polgármesteri program ismertetése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette azokat a célokat és elképzeléseket, amelyekért a ciklusa során dolgozni kíván és amelyek megvalósításához számít a képviselő-testület, a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és a lakosság együttműködésére. Tájékoztatta a képviselőket az Önkormányzat futó pályázatairól és arról, hogy a programja mentén az Mötv. 116. §-ának megfelelően 6 hónapon belül el kell fogadnia az Önkormányzat gazdasági programját.

 

A képviselő-testület a polgármester munkaprogramját egyhangúlag tudomásul vette.

 

 

5./ Napirend: Javaslat a) Szavazatszámláló Bizottság megválasztására,

b) alpolgármester megválasztására (titkos szavazás, minősített többség),

az alpolgármester eskütétele

 

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a napirend a) pontjához kapcsolódó határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

73/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Alpolgármester választásához Szavazatszámláló Bizottság alakítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester-választás lebonyolításának időtartamára Szavazatszámláló Bizottságot alakít, melynek tagjai:

Orliczki Frigyes Ferencné és

Dr. Lukács Fatime önkormányzati képviselők.

A képviselő-testület felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot a választás lebonyolítására.

 

Felelős: Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Továbbra is Vona Tamást javaslom társadalmi megbízatású alpolgármesternek, mert az előző ciklusban is eredményesen tudtunk együtt dolgozni, napi szinten kapcsolatban vagyunk.

 

Vona Tamás: Az alpolgármesteri jelölést elfogadom és bejelentem személyes érintettségemet, a szavazáson nem kívánok részt venni.

 

A képviselő-testület Vona Tamás alpolgármester jelölt döntését egyhangúlag tudomásul vette.

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat,

a képviselő-testület tagjai szavazataikat leadták. A Bizottság a

szavazatokat összeszámolta, majd az eredményt ismertette.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

74/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Alpolgármester megválasztása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-ának megfelelően Vona Tamás önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester gratulált a megválasztott alpolgármesternek és felkérte az alpolgármesteri eskü letételére.

 

Vona Tamás alpolgármester az esküt letette, az esküokmányt átvette.

 

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

 

Vona Tamás alpolgármester: köszönöm a bizalmat, ígérem, hogy az előző évekhez hasonlóan továbbra is Sajószöged javát fogom szolgálni.

 

 

6./Napirend: Javaslat a polgármester illetményének megállapítására, tájékoztató a költségtérítéséről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításának jogszabályi feltételeit – összefüggéseit.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet, a szavazásban nem kívánok részt venni.

 

A képviselő-testület dr. Gulyás Mihály döntését egyhangúlag tudomásul vette.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

75/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármester illetményét 2019. október 13-tól bruttó 548 400 Ft/hó Ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint/hó összegben állapítja meg. A polgármester költségtérítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 82 260 Ft/hó.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

7./Napirend: Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására, tájékoztató a költségtérítéséről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A kiküldött előterjesztés és előzetes egyeztetés alapján a polgármester úrral azt javasoljuk, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 130.500 Ft /hó, a költségtérítése 19.575 Ft/hó legyen.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

76/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vona Tamás alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24-től bruttó 130.500 Ft/hó, azaz százharmincezer-ötszáz forint/hó összegben állapítja meg. Az alpolgármester költségtérítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján 19.575 Ft/ hó.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

8./Napirend: Javaslat a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előterjesztést megkapták a képviselők önálló rendelet megalkotását javaslom a tárgykörben és újdonság, hogy az alapdíjon felül a képviselő bizottsági tagok is kapnak 15.000 Ft tiszteletdíjat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és

bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2019.(X.28.) önkormányzati rendeletét.

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

9./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak felállítására, külsős bizottsági tagok megválasztása és eskütétele.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Előzetesen mindenkivel egyeztettem, a jelölést mindenki elfogadta, zárt ülés tartását senki sem kérte.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

77/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökévé választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orliczki Frigyes Ferencné

települési képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

78/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Varga Viktor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Viktor települési képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

79/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Kovács Tamás Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Tamás Sajóörös Zrínyi út 61/A. sz. alatti lakost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Kovács Tamás Sajóörös, Zrínyi út 61/A. sz. alatti lakost az eskü letételére.

 

Kovács Tamás külsős bizottsági tag az esküt letette, az esküokmányt aláírta.

 

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

80/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lukács Fatime települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

81/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tóth Béla Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Béla települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

82/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karaffa Gábor települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

83/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tóth József Szociális és Egészségügyi Bizottsági taggá választása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József Sajószöged, Vasút út 3. sz. alatti lakost a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának megválasztotta.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Tóth József Sajószöged, Vasút út 3. sz. alatti lakost az eskü letételére.

 

Tóth József külsős bizottsági tag az esküt letette, az esküokmányt aláírta.

 

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

dr. Gulyás Mihály polgármester eredményes munkát kívánt a bizottságoknak.

 

10./Napirend: Javaslat a „Sajószöged Községi Önkormányzat képviselete” tárgyú határozat

meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Magyar Államkincstár felé deklarálni kell, hogy a képviselő-testület megalakult, minden szabályszerűen megtörtént és hogy az Önkormányzatot a polgármester úr jogszerűen képviseli. Ismertette a határozati javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

84/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat képviselete.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete deklarálja, hogy 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás sajószögedi eredményének megfelelően a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők a megbízólevelüket átvették, az esküt letették, a képviselő-testület megalakult.

 

Fentiekre figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdésének megfelelően Sajószöged Községi Önkormányzatát 2019. október 13. napjától, megbízatásának időtartama alatt dr. Gulyás Mihály (sz.: Miskolc I., 1979.03.02., a.n.: Farkas Julianna) polgármester képviseli.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

11./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A SzMSz linkjét megküldtem a képviselőknek, de ilyen rövid idő alatt nyílván nem tudták azt behatóan tanulmányozni, így – ha lesz ilyen – átfogó módosító javaslatokat a következő ülésen fogunk tárgyalni. Ami feltétlenül szükséges az, hogy az SzMSz függelékeit cserélni kell, ahol a szervezeti változásokat átvezetjük és a község adatait aktualizáljuk.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

85/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet

1 függeléke helyébe a határozat 1. melléklete

2 függeléke helyébe a határozat 2. melléklete

4 függeléke helyébe a határozat 3. melléklete

lép.

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

12./Napirend: Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségéről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselőknek a megválasztásukat követő 30 napon belül és minden év január 1-jét követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozatok – a közös háztartásban élőkre vonatkozóan is - kiosztásra kerültek. Ki kell tölteni, minden oldalt szignálni és aláírva 2019. november 25-ig a Pénzügyi - Ügyrendi Bizottsághoz el kell juttatni.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban már az ajánlóívek kiadásakor tájékoztattam a jelölteket, tudomásom szerint jelenleg nincs olyan képviselő, akinél ilyen ok fennállna. Amennyiben mégis lenne, azt harminc napon belül meg kell szüntetni. Aki az összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására, annak „méltatlanság” miatt a képviselő-testület megszünteti a megbízatását. Ismertette a méltatlanság Mötv. szerinti szabályait.

A másik jogintézmény a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő regisztrációs kötelezettség. A köztartozásmentes adatbázisba a választást követő 30 napon belül (november 25-ig) köteles a képviselő kérelmezni a felvételét. A regisztrációra csak elektronikus formában, a nav.gov.hu oldalon van lehetőség, ahol ki kell tölteni egy nyomtatványt, mely alapján kiállításra kerül egy igazolás arról, hogy nincs köztartozás, vagyis az adatbázisba való felvétel megtörtént. Ezt az igazolást a regisztrációt követő hónap utolsó napjáig, kell eljuttatni a hivatalunkhoz.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.

 

13./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester az időarányos szabadságának tervezett beosztásáról tájékoztatta a képviselő-testületi tagjait.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületét,hogy polgármesteri utasításra az Önkormányzat szeptember 30-án 50.000.000 Ft OTP tőkegarantált befektetési jegyeket vásárolt. A lekötést követően az aktuális árfolyamérték 90.429.295 Ft.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Varga Viktor települési képviselő: Javaslatom lenne az SzMSz-el kapcsolatban, egészítsük ki a pénzügyi ügyrendi bizottság elnevezését és feladatkörét „település fejlesztési” szövegrésszel.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom, hogy a Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a javaslatot és készítsen előterjesztést a következő ülésre.

 

A képviselő-testült a javaslattal egyetértett.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette zárt ülést rendelt el.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző