J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott

    üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Wirtz Katalin családgondozó

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának értékelése

     Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó

  dr. Boros István jegyző

2./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról és

     szabályozási tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     Intézmény Alapító Okiratának módosítására

     Előerjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának

                      értékelése

Ládi Balázs polgármester felkérte Wirtz Katalin családgondozót, hogy az írásban kiadott tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

Wirtz Katalin: a településen nincsenek komoly problémák. Az iskolai hiányzások miatt 2 esetben került sor védelembe vételre és az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére.

- 2 -

Az alapellátottak száma csökkent, átmeneti nevelésbe vétel és utógondozás nem volt, 1 gyermek állt pártfogó felügyelet alatt. A jelzőrendszer tagjai között nagyon jó az együttműködés, a rendszer jól működik. Amennyiben a Kistérségi Társulás keretein belül lehetőség lenne pszichológus alkalmazására, akkor kérem ehhez a Képviselő-testület támogatását, mert erre szükség lenne.

dr. Boros István jegyző: Sajószögeden jól működik a gyermekvédelmi rendszer, a jelzőrendszer tagjai folyamatosan konzultálnak, odafigyelünk a problémákra, a megelőzésre és a kialakult krízishelyzetet meg tudjuk oldani. Részletesen ismertette a 2010. évben gyermekek részére megállapított pénzbeni támogatásokat, ami több mint 5,5 M Ft volt. Érzik a rászoruló családok is, hogy ez komoly támogatás az önkormányzat részéről.

Dr. Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, megállapította, hogy a településen nincs elhanyagolt, alultáplált gyermek vagy egyéb súlyosabb probléma, legnagyobb gondot a már említett hiányzások jelentik. A Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Ládi Balázs polgármester: a jelzőrendszer nagyon jól működik, időben megszületnek a szükséges döntések annak érdekében, hogy a gyermekek és a családok ne kerüljenek válságos helyzetbe. Az önkormányzat az anyagi okokból eredő problémákat nem tudja megoldani, de jelentős támogatást nyújt. Szociális ellátásokra 2010. évben közel 45 M Ft-ot fordítottunk a gyermekek részére nyújtott 5,5 M Ft-on felül. Anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hatékonyan biztosítani a támogatásokat.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: a település jó helyzetben van, szeretném ha ezt hosszú távon is megőriznénk. A pszichológus alkalmazását valóban nem lehet önállóan megoldani, de ha Társuláson belül lehetőség van rá, akkor alkalmazni kell és elérni, hogy időközönként itt helyben fejlessze a gyerekeket.

Orliczki Frigyesné: a környező településeken sokkal rosszabb a helyzet, itt nincsenek nagyobb problémák. Nem biztos, hogy a szülő be tudja hordani a pszichológushoz a gyerekét, ezért meg kell találni a módját, hogyan tudjuk segíteni továbbra is a szülőket, gyerekeket.

Vona Tamás: a rendszer jól működik, de nem könnyű a családgondozó feladata. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva kell megoldani a problémákat. Az iskolában a gyermekek szívesen fordulnak hozzá. Emellett a hivatal és az ügyintéző szociális érzékenysége és emberbaráti magatartása is nagyon fontos, mert néha egy minimális összegű támogatás is nagyon nagy segítséget jelent. Köszönjük a munkájukat.

Ládi Balázs polgármester elfogadásra javasolja a tájékoztatót azzal, hogy a testület keresse a megoldást arra, hogy szeptembertől pszichológus megbízására is sor kerülhessen.

- 3 –

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 33/2011./V.25./394 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak

 ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

a.)

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzatának

2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló

tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

b.)

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, keressen megoldást arra, hogy legkésőbb

2012. év januárjától pszichológus alkalmazására legyen lehetőség.

Felelős: dr. Boros István jegyző

   Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, ill. 2012. január

2./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési

                      szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati

                      rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a tervezett módosításokhoz valamennyi szakhatóság hozzájárult. Ismertette a módosításokat és azok indokait. Amennyiben a testület elfogadja, akkor még 30 napra ki kell függeszteni és csak lép hatályba.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: a távvezeték áthelyezésének költsége kit fog terhelni?

Ládi Balázs polgármester: az önkormányzatot ez nem fogja terhelni, vagy az ÉMÁSZ az érintett ingatlanok tulajdonosaival együtt, vagy csak az ingatlantulajdonosok fogják a költségeket megfizetni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 4 -

 34/2011./V.25./35 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Közigazgatási területére készített településszerkezeti

 terv módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

1./ A Településszerkezeti Terv módosítás szöveges munkarészét a

     Településszerkezeti Leírás szerint állapítja meg.

2./ A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése

    során a Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező

    Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

             dr. Boros István jegyző

Határidő: folyamatos

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

 ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi építési szabályzatáról és

 szabályozási tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelet

 módosításáról szóló 9/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletét.

 /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

                     Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a módosítás a zeneoktatást nem érinti. Jogszabályváltozás miatt pontosítani kell a zeneművészeti ágak elnevezését, a jelenleg működő és az új elnevezéseket párhuzamosan kell szerepeltetni az Alapító Okiratban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 35/2011./V.25./76 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát e határozat

1.sz. mellékletének megfelelően módosítja és a módosítással egységes szerkezetben

elfogadja.

/Az Alapító Okirat egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 5 -

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Ládi Balázs polgármester:

- az Ady E. út 8. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban sikerült a tulajdonossal megegyezni, az adásvételi szerződést hamarosan megkötjük.

- A Művelődési Ház mögötti hulladéklerakó felszámolása folyamatban van. A betontömböket összeőrölték és az utak rendezésére újrahasznosítjuk.

- Szombaton lesz a Gyermeknap. Felhőtlen, önfeledt szórakozást szeretnénk nyújtani a sajószögedi gyerekeknek, részükre idén is ingyenes lesz a játékok használata. Röviden ismertette a programokat.

b.)

Orliczki Frigyesné: felvettem a kapcsolatot a Polgárőrség vezetőjével. Az Egyesület szabályszerűen működik, a taglétszám megvan. Nem zárkóznak el a további tárgyalásoktól, keresni fogjuk a megoldást arra, hogy hogyan lehetne a továbbiakban működniük, hiszen a Polgárőrségre szükség van. Kérésük az lenne, hogy addig is azokat a kötelezettségeket, amelyek a működésükhöz szükségesek, finanszírozza meg az önkormányzat. A telefonos szolgáltatás igénybevételére december 31-ig szerződés köti őket, nem volna szerencsés, ha köztartozásuk lenne.

Ládi Balázs polgármester: legalább 12-15 főre szükség van az Egyesület működéséhez, ehhez kell gyorsan megfelelő embereket találni. A szükséges mértékig soron kívül tudunk támogatást nyújtani.

Vanyó István: a Polgárőr Egyesület a támogatási igényét az előírt nyomtatványon nyújtsa be.

c.)

dr. Gulyás Mihály: a tiszaújvárosi kajak-kenu szakosztály képviselői szeretnének bemutatkozni a sajószögedi Falunapok keretében, a Tolnai tavon tartanának bemutatót és tudnának tagokat toborozni.

Ládi Balázs polgármester: egyeztetni fogok a tó tulajdonosával, részünkről nincs akadálya.

Vanyó István: össze lehetne vonni a Falunapokkal a Krumplifesztivált és a nem helybeli kereskedők helyett inkább az itt lakó termelőknek, vállalkozóknak adni meg a lehetőséget a bemutatkozásra, árusításra.

Orliczki Frigyesné: a Krumplifesztivál már több éve megrendezésre kerül, hozzászoktak a lakosok, nagyon szeretik a programokat. Azt kellene megvizsgálni, hogyan lehetne kisebb költséggel megrendezni, és az ASZT-a civil szervezet tud-e elég forrást szerezni rá.

Vona Tamás: tarthatnánk egy gazdanapot, amikor nincsenek programok, csak a gazdák mutatják be a termékeiket.

- 6 –

Vanyó István először be kell mutatni a helyi értékeket egy nagy tömeget megmozgató programon, utána, ha lesz igény rá, akkor lehetne külön gazdanapot tartani.

Ládi Balázs polgármester: a civil szervezet önerőből nem tudja megrendezni a Krumplifesztivált, de meg kell vizsgálnunk, hogy a továbbiakban milyen mértékű támogatást adjon az önkormányzat. Tárgyalni kell az elnökséggel, mert ha ehhez a rendezvényhez támogatást nyújtunk, akkor vannak elvárásaink is. Nem kellene egy ilyen hagyományt megszakítani, de a helyi termelőket be kell vonni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 36/2011./V.25./60 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Krumplifesztivál megrendezése

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri

Ládi Balázs polgármestert és Vona Tamás alpolgármestert, hogy az

ASZT-a civil szervezet elnökségével tárgyalásokat folytasson a

Krumplifesztivál megrendezéséről és támogatásáról.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

   Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

d.)

Orliczki Frigyesné: vizsgáljuk meg a lehetőségét annak, hogy Sajószögeden piac működjön, ahol a helyi termelők tudnák értékesíteni a termékeiket.

dr. Boros István jegyző: piac működtetésének nagyon szigorú feltételei vannak, amiket mi nem tudunk biztosítani. Volt vállalkozó, aki tervezte, hogy piacot nyit, de az előírások megismerése után visszalépett.

Ládi Balázs polgármester: a kiskereskedőknek kellene nyitni az őstermelők felé és a boltokban helyet biztosítani a helybeli áruknak.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző