Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és tisztántartásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Sajószöged Község közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint közterületnek minősülő területekre és azok használóira terjed ki.

2. A közterületek használata

 

2. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérő módon használni e rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetése után, a polgármester engedélyével lehet.

 1. A közterület-használati kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon, vagy azzal megegyező tartalommal kell benyújtani.

 2. A közterület rendeltetésétől eltérő használatának minősül különösen

 1. a kereskedelmi, vagy vendéglátó célú igénybevétel,

 2. a reklám, vagy hirdetési célú igénybevétel,

 3. az építési vagy karbantartási célú igénybevétel,

 4. a személy- vagy teherszállító szolgáltatást végző jármű, vagy üzemképtelen jármű tárolása,

 5. a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá nem tartozó rendezvény megtartása,

 6. a filmforgatás célú közterülethasználat.

 1. E rendelet alkalmazásában üzemképtelen járműnek minősül:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, ami egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

(5) Üzemképtelen jármű tárolására vonatkozó közterülethasználati engedély maximum 30 napra adható.

3. § (1) Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.

 

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Sajószöged Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt terület az Uniós Zászlópark (hrsz: 960) és a Művelődési Ház előtti tér (hrsz: 3)

 

(3) Mentesül a közterület-használat díjfizetése alól a kérelmező, ha a filmforgatás célja Sajószöged történelmi, kulturális örökségének, gazdasági, egyházi, kulturális vagy sport életének, vagy az Önkormányzat rendezvényeinek a bemutatása.

 

(4) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-22.00 óra közötti időtartamra engedélyezhető.

 

(5) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, ami kérelemre legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

 

(6) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható ok miatt elmaradó közterület használatot az Önkormányzat az ok megszűnésétől számított három napon belül újra biztosítja.

 

3. A közterületek tisztántartása

 

4. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik az Önkormányzat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: Kft.) útján gondoskodik a közterületek szervezett, folyamatos tisztántartásáról, a közterületek igénybevételéhez igazodó mennyiségben hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről és ürítéséről.

 

 1. A közterület rendeltetésétől eltérő célra használat esetén a terület tisztántartásáról és eredeti állapotában történő visszaadásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

 

 

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni

 1. az ingatlanát érintő járdaszakasz tisztántartásáról hó- és síkosság-mentesítéséről,

 2. az ingatlanát érintő járdaszakasz és az ingatlanhatár közötti közterület gondozásáról, tisztántartásáról, síktalanításáról, hulladék- és gyommentesítéséről,

 3. járda hiányában az ingatlan és az úttest közötti közterület gondozásáról, tisztántartásáról, síktalanításáról hulladék- és gyommentesítéséről.

 

 1. A vendéglátóipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz, parkoló és közterület tisztántartásáról, síktalanításáról, hulladék- és gyommentesítéséről az üzemeltető köteles gondoskodni.

 

 

4. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre

 

 

 

 

6. § (1) Az Önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból, a Kft. bevonásával végzi a település közigazgatási területén az elhagyott hulladék felderítését.

 

 1. Az elhagyott hulladék helyszínén fotódokumentációt és feljegyzést kell készíteni, ami az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 78. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza a hulladék összetételét, becsült mennyiségét és a vélelmezhetően korábbi tulajdonosára, birtokosára vonatkozó adatokat.

 

 1. A Kft. az elhagyott hulladékot a köztisztasági tevékenysége során keletkezett hulladékkal együtt, azzal azonos módon és helyen adja át kezelésre, majd a hulladék szállításáról szóló igazolást a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldi.

 

 1. A Polgármester az elhagyott hulladék helyszínéről nyilvántartást vezet és a leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrizteti.

 

 

5. Záró rendelkezések

 

7. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal:

„h) a közterületek rendeltetésétől eltérő használatról.”

 

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 1. Hatályát veszti a közterület használatáról szóló 12/2000. (VII.30.) önkormányzati rendelet.

 

Kihirdetési záradék:

 

Kihirdetve: 2023. szeptember 29.

Sajószöged, 2023. szeptember 29.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.
polgármester címzetes főjegyző

 

dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző

 

1. melléklet

2. melléklet