Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 5/2022. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és a 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az intézményi térítési díjakról szóló 5/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:

a) A Sajószögedi Óvoda napi háromszori étkezés térítési díja 625 Ft/nap/fő

b) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ba) napi háromszori étkezés térítési díja 635 Ft/nap/fő

bb) tízórai+ebéd térítési díja 590 Ft/nap/fő

bc) ebéd térítési díja 545 Ft/nap/fő

c) Házi segítségnyújtás

ca) szociális segítés intézményi térítési díja 715 Ft/óra

cb) személyes gondozás intézményi térítési díja 715 Ft/óra

d) Szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja 815 Ft/fő/nap

e) A szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő térítési díj 180 Ft/nap f) Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde napi négyszeri étkezés térítési díja 575 Ft/fő/nap”

2. §

Ez a rendelet 2023. március 01. napján lép hatályba.