SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Sajószöged község közigazgatási területére terjed ki.

2.§ E rendelet alkalmazásában ünnepnap:

                január 01., március 15., húsvét, október 23., november 01. és december 25-26.

3.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése október 01-től április 30-ig – ünnepnapok kivételével – engedélyezett 8 és 18 óra közötti időszakban.

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése szeles, ködös, esős időben.

4.§ (1) Avart és kerti hulladékot égetni csak nagykorú, cselekvőképes személy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet olyan helyen, ahol a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(2) Közterületen tilos az égetés.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű hulladékot.

5.§ Ez a rendelet 2017. március 31-én lép hatályba.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály                                                 dr. Boros István

         polgármester                                                         címzetes főjegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. március 30.

 

Sajószöged, 2017. március 30.

 

 

  dr. Boros István

  címzetes főjegyző