Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (II.04.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:

 

Óvoda napi háromszori étkezés térítési díja 375 Ft/nap/fő

Általános iskola

napi háromszori étkezés térítési díja 396 Ft/nap/fő

tízórai+ebéd térítési díja 368 Ft/nap/fő

ebéd térítési díja 339 Ft/nap/fő

Házi segítségnyújtás

szociális segítés intézményi térítési díja 715 Ft/óra

személyes gondozás intézményi térítési díja 715 Ft/óra

Szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja: 508 Ft/fő/nap

A szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő

térítési díj: 179 Ft/nap

 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

2. § (1) Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi óvodába beíratott normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő óvodások után 94 Ft/nap/fő, az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő óvodások után az önkormányzati hozzájárulás 47 Ft/nap/fő.

 

(2) Önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő tanulói részére:

 

háromszori étkezés esetén 92 Ft/nap/fő

kétszeri étkezés esetén 87 Ft/nap/fő

egyszeri étkezés esetén 81 Ft/nap/fő

 

50 %-os normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő tanulói részére:

 

háromszori étkezés esetén 46 Ft/nap/fő

kétszeri étkezés esetén 43 Ft/nap/fő

egyszeri étkezés esetén 40 Ft/nap/fő

 

(3) Az 1. § 3-5. pontjában meghatározott ellátások után fizetendő személyi díjak

csökkentésének szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(4) A házi segítségnyújtás egy órát meghaladó időtartamát térítésmentesen biztosítja

az Önkormányzat.

 

 

 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 2/2018. (II.05.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. február 04.


Sajószöged, 2019. február 04.


dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet az intézményi térítési díjakról szóló 4/2019.(II.04.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

Szociális étkeztetés

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

80%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

70%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

50%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

30%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

10%

85.501,- Ft felett

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebéd kiszállítás

 

Kedvezmény:

0 - 46.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

46.001,-Ft – 58.000,-Ft között

80%

58.001,-Ft – 90.000,-Ft között

60%

90.001,-Ft – 120.000,-Ft között

40%

120.001,-Ft felett

0%

 

 

Házi segítségnyújtás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

85%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

76%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

67%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

51%

85.501,- Ft - 90.000,-Ft között

47%

90.001,-Ft - 100.000,-Ft között

35%

101.000,-Ft - 120.000,-Ft között

20%

120.000,-Ft felett

0%