Sajószöged         Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Az ülésről távol maradt: Tóth Béla települési képviselő

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

15/2017.(II.23.) Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

16/2017.(II.23.) Tárgy: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal információ kérése az ÁSZ értesítése kapcsán

17/2017.(II.23.) Tárgy: 2017. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

18/2017.(II.23.) Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

19/2017.(II.23.) Tárgy: Tisza-Party Food által szolgáltatott iskolai étkeztetés térítési díjai

20/2017.(II.23.) Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete 1. függelékének cseréje

21/2017.(II.23.) Tárgy: 735/121 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítésére

22/2017.(II.23.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okirata módosítása

23/2017.(II.23.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

24/2017.(II.23.) Tárgy: Berecz Róbert adómentes lakáscélú munkáltatói támogatása

25/2017.(II.23.) Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása és kapcsolódó döntések meghozatala

26/2017.(II.23.) Tárgy: A sajószögedi 965/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

27/2017.(II.23.) Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

28/2017.(II.23.) Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, határozati javaslatok, 15/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat melléklete az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: határozati javaslat, 20/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat melléklete a 4/a. napirendi ponthoz

5. melléklet: határozati javaslat a 4/b. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

7. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

8. melléklet: határozati javaslatok a 7. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatok teljesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ a./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b./ Javaslat a 735/121 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat az ÁMK Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője munkaviszonyának átalakítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet első olvasatban már tárgyalta a képviselő-testület. Ismertette a költségvetés sarokszámait.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az első olvasathoz képest a rendelet-tervezetből kikerül a 4.§ (3) bekezdése. A Bizottság 259 883 375 Ft költségvetési bevétellel, 313 558 934 Ft költségvetési kiadással és -53 675 559 Ft költségvetési egyenleggel az előterjesztett formában és a jegyző úr által tett javaslattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem az ÁSz Megyei Kormányhivatalhoz küldött megkeresését, melyet a Kormányhivatal továbbított az önkormányzat részére információkérés céljából.

A tavalyi évben Ász vizsgálat folyt az önkormányzatnál, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével - felhasználásával kapcsolatban vélelmeznek szabálytalanságot. 2007 óta átruházott hatáskörben az SzMSz szabályozása szerint a polgármester dönt a szabad pénzeszközök lekötéséről és a lekötött pénzeszközök felbontásáról, felhasználásáról. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha hirtelen megnövekszik a pénzmennyiség az önkormányzatnál, akkor OTP garantált befektetési jegy vásárlásával kamatoztatjuk addig, amíg szükség nem lesz a működés zavartalan biztosítása érdekében egy részének felbontására. Ezt a gyakorlatot nem tartja teljesen jogszerűnek az Ász, különböző pénzügyi tárgyú törvényekre hivatkozva azt írta, hogy a pénzeszköz lekötés és a lekötött pénzeszközök felbontása nem megegyező fogalom a befektetési jegyvásárlással és visszaváltással. A képviselő-testület mint jogalkotó szándéka egyértelműen arra irányult, hogy átruházza ezt a hatáskört, ne kelljen rendkívüli ülést összehívni, amikor befektetési jegyet vásárolnunk vagy felbontunk, ez a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság és képviselő-testület tudtával és beleegyezésével történt.

Pontosíthatjuk az SzMSz felhatalmazást adó 30.§ (3) bekezdését, hogy az ÁSz által beidézett pénzügyi tárgyú törvényeknek teljes mértékben megfeleljen, de meg van erről a véleményem, amit nem lenne szerencsés jegyzőkönyvben rögzíteni.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: annak idején a képviselő-testület egyedül azt határozta meg, hogy az önkormányzatot, települést anyagi hátrány nem érheti, úgy kell a mindenkori polgármesternek és a pénzügyi vezetőnek eljárni, hogy veszteségünk ne keletkezzen. A befektetési jegyek tőkegarantáltak, legfeljebb nincs nyereségünk, de tőkénk, a befektetett pénzünk semmiképpen nem tudott volna ebben a befektetési módban elveszni, legfeljebb a hozam kisebb vagy nincs. A képviselő-testület, a polgármester, a pénzügyi vezető körültekintően járt el, a települést hátrány nem érte.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

15/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét e határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

16/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal információ kérése az ÁSZ értesítése kapcsán

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei lekötésének/befektetésének eddigi gyakorlata (tőkegarantált befektetési jegyek vásárlása-visszaváltása) megegyezik a képviselő-testület – mint jogalkotó – azon szándékával, amit a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 30.§ (3) bekezdésében rögzített (A polgármester az Mötv. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről és a lekötött pénzeszközök felbontásáról, felhasználásáról.)

A képviselő-testület – annak érdekében, hogy ezen rendelkezése még egyértelműbb legyen – felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő az SzMSz 30.§ (3) bekezdésének módosítását annak érdekében, hogy az összhangban legyen a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseivel.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: soron következő ülés

 

 

2./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: minden évben tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, és minden évben csekély, inflációval azonos mértékű emelést tervezünk be. Az infláció annyira alacsony volt, hogy a térítési díjakban alig lesz észlelhető a változás. Javaslom a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, az étkezési normákat határozatban kell elfogadni. Határozati javaslatot küldtünk ki a felnőtt vendégétkezők térítési díjáról, ami 530 Ft-ban állapítja meg a díjat. Jenei úr is megküldte a térítési díj emelésére vonatkozó javaslatát, ami szintén nem jelentős összeg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

17/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2017. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

                        Iskola

        gyermekek         háromszori étkeztetésének nyersanyag normája        375 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

        gyermekek         kétszeri étkeztetésének nyersanyag normája        348 Ft

tízórai, ebéd

        gyermekek         ebéd biztosításának nyersanyag normája                321 Ft

 

 

Óvoda

        gyermekek         háromszori étkezetésének nyersanyag normája        355 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

        dolgozók         háromszori étkezési nyersanyag normája                422 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

        vendégétkeztetés         nyersanyag normája                                363 Ft

        szociális         étkeztetés nyersanyag normája                                363 Ft

 

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

         dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

18/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyhájában biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2017. március 01. napjától 530 Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

         dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

19/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza-Party Food Kft. által szolgáltatott iskolai étkeztetés térítési díjai

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjait az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatok teljesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtására vonatkozó javaslattételét, amiben felülvizsgálatra szólít fel jogszabályváltozás miatt a hatályos rendeletünkkel kapcsolatban. Muszáj új rendeletet alkotni, mert a jelenleg hatályos rendeletünknek már a címe sem jó, ugyanis az vonatkozott bejegyzett élettársi kapcsolatok teljesítésének engedélyezésére, viszont az új jogszabály ezt a hatáskört már városokhoz és járásszékhelyi településekhez telepítette. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díját is célszerűnek tartom aktualizálni, ezek a díjak még így is jóval alacsonyabbak, mint a környező településeken. Javaslom azokat a díjakat elfogadni, amelyek a rendelet-tervezetben szerepelnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

4./ Napirend:

a./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: jogerőssé vált a változási vázrajz, ami a Hajnalka útból kialakított telekre vonatkozik. A 735/120 hrsz-ú Hajnalka útból 735/122 hrsz-ú út lett, ezt a változást át kell vezetni a vagyonrendelet függelékén. Ez a függelék tartalmazza az önkormányzat ingatlanvagyonát, ami a törzsvagyonkörébe tartozik.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

20/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete 1. függelékének cseréje

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete 1. függeléke (az Önkormányzat ingatlanvagyona) helyébe e határozat melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

b./ Javaslat a 735/121 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a kialakított telek 735/121 hrsz-ot kapott. A képviselő-testület már kinyilvánította szándékát, hogy megvételre felkínálja 1 000 000 Ft-ért a vevőnek az ingatlant, erre azért volt szükség, mert a változási vázrajz költségeit a potenciális vevő viselte, időközben kiderült, hogy építési teleknek minősül a megosztás után a telek, így ÁFA köteles, ezért a vételár 1 000 000 Ft+Áfa. Ez érzékenyen érinti a vevőt, ezért azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy tegye lehetővé, hogy a vételárat két részletben fizesse meg 3 hónapos csúsztatással.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a vevő olyan kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy 500 000 Ft-ot és a teljes vételár ÁFA tartalmát a szerződés aláírásakor, 500 000 Ft-ot pedig 3 hónappal később fizetné meg az önkormányzatnak, ezt a Bizottság támogatta és elfogadni javasolja a képviselő-testületnek a 735/121 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítését.

A rendelet függelékének módosítását az előterjesztett formában javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

21/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 735/121 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 735/121 hrsz-ú „0,0194 ha.m2 térmértékű, kivett üzlet, udvar” művelési ágú önkormányzati ingatlant 1 M Ft + ÁFA vételáron eladja Móré Ilona 3580 Tiszaújváros, Árpád út 36. 2/1. sz. alatti lakosnak lángossütő üzemeltetése céljából.

A vételárat a Vevő két részletben fizeti meg, az első részlet 500 000 forint + ÁFA megfizetése a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg (500 000 forint) 2017. május 30. napjáig esedékes.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos elhagyta az ülést.

 

 

5./ Napirend: Javaslat az ÁMK Alapító Okirata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: csak akkor maradhat a könyvtárunk a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében, hogyha az ÁMK elnevezésében is szerepelteti a fenntartó, egyébként visszaminősítik fiókkönyvtárrá, ami nem lenne szerencsés különböző pályázatok elbírálása esetén. Van lehetőség egy rövidített név használatára, ezzel is kiegészülne az Alapító Okirat, az intézmény rövidített neve Sajószögedi Általános Művelődési Központ, a hivatalos neve Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

22/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 1a/2017.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 1b/2017.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

22/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

 

„Okirat száma: 1a/2017.

Módosító okirat

A Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. december 15. napján kiadott 4b/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(II.23.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában a „Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha” helyébe a „Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár” lép.

 

2. Az alapító okirat 1.1. pontja a következő alponttal egészül ki:

 

„1.1.2. rövidített neve: Sajószögedi Általános Művelődési Központ”

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sajószöged, 2017. február 23.

P.H.

dr. Gulyás Mihály polgármester”

 

22/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. melléklete

 

„Okirat száma: 1b/2017.        

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

1.1.2. rövidített neve: Sajószögedi Általános Művelődési Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 37.

1.2.2. telephelyei:

                        

telephely                         megnevezése

telephely                         címe

1

Művelődési                         Ház és Könyvtár

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

2

Család                         és Gyermekjóléti Szolgálat

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 12.

 

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014.08.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Sajószöged Községi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Sajószögedi                         Napköziotthonos Óvoda

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

2

Művelődési                         Ház és Könyvtár

                        3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Sajószöged Községi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§-65.§-ai alapján nyilvános községi könyvtári feladatok, valamint a 76.§ (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési tevékenységek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (4) bekezdése szerinti családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. és 40.§.a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatok. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§-a szerinti gyermekétkeztetés. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 62.§.a szerinti étkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat                         száma

szakágazat                         megnevezése

1

851020

Óvodai                         nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, közművelődési tevékenységek, könyvtári tevékenység, máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység, család- és gyermekjóléti szolgálat. Gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. Szociális étkeztetés.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati                         funkciószám

kormányzati                         funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári                         állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári                         állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári                         szolgáltatások

4

082091

 

Közművelődés-közösségi                         és társadalmi részvétel fejlesztése

 

5

082092

Közművelődés-hagyományos                         közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész                         életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

086020

Helyi,                         térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Egyéb                         szabadidős szolgáltatás

9

091110

Óvodai                         nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

091120

Sajátos                         nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                         szakmai feladatai

11

091140

Óvodai                         nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

096015

Gyermekétkeztetés                         köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi                         étkeztetés köznevelési intézményben

14

104042

Család                         és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051

Szociális                         étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sajószöged község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízásról a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67.§-a rendelkezéseinek, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ rendelkezéseinek megfelelően kiírt nyilvános pályázat alapján a képviselő-testület dönt. A megbízás legfeljebb 5 évre, határozott időre szól. A képviselő-testület dönt a költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási                         jogviszony

jogviszonyt                         szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti                         jogviszony

A                         közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.                         törvény

2

munkaviszony

a                         Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv pénzügyi és számviteli feladatait a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) pénzügyi szervezeti egysége látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladatellátási                         hely megnevezése

tagozat                         megjelölése

maximális                         gyermek-, tanulólétszám

1

                        Sajószögedi                         Általános Művelődési Központ-Család                         és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha

 

50

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan                         címe

ingatlan                         helyrajzi száma

vagyon                         feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az                         ingatlan funkciója, célja

1

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

369

használati                         jog

óvoda

2

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

3

használati                         jog

Művelődési                         Ház és Könyvtár

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

 

Kelt: Sajószöged, 2017. február 23.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha 2016. december 15. napján kelt, napjától alkalmazandó 1a/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

 

Kelt: Miskolc, 2017. év ………………………. hó ………. nap

P.H.

Magyar Államkincstár”

 

6./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője munkaviszonyának átalakítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Felügyelő Bizottság indítványozta az ügyvezető úr fizetésemelését, amennyiben a képviselő-testület jónak látja és rendelkezésünkre áll az összeg. Az előterjesztés lényege az lenne, hogy határozott idejűről határozatlan idejűre alakítsuk az ügyvezető úr munkaviszonyát.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: hány százalékos bérfejlesztést javasolt a Bizottság?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: 10-15%-os emelést tartanának indokoltnak. Ennyit maximum két lépcsőben tudok elképzelni a költségvetésünk helyzetére való tekintettel. Határozott munkaviszonyban alkalmazta a képviselő-testület az ügyvezetőt, aki lakást szeretne vásárolni, amihez bankhitelt venne fel, viszont a bankok nem szeretnek határozott idejű munkaviszony mellett hitelt folyósítani, azt hiszem méltányolható a kérés. Lehetőség van „lakáscafetériát” adni a munkáltatónak, ezzel jól jár a munkáltató és a munkavállaló is. A munkáltatónak nem kell járulékot fizetni, a munkavállaló pedig ezt az összeget nettóban kapja meg, és a lakáshitel törlesztésére fordítja. Ha 30 000 Ft-os béremelést lakáscélú munkáltatói támogatásként szavazza meg az önkormányzat, mint a Kft. tulajdonosa, akkor álláspontom szerint mindenki jól jár.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

           

        23/2017.(II.23.)         Képviselő-testületi határozat

           

 

           

        Tárgy:         Községüzemeltetési Kft. működése

           

 

           

        Sajószöged         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged         Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged,         Vállalkozói Park út 1.) ügyvezetője Berecz Róbert 3580         Tiszaújváros, Örösi út 100. 2/9. sz. alatti lakos 2017.07.06.         napján lejáró határozott idejű munkaviszonyát határozatlan         idejű munkaviszonyra változtatja.

           

        A         képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az Alapító         Okirat módosításának aláírására.

           

        A         képviselő-testület az Alapító Okirat módosításának         ellenjegyzésére, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt         Alapító Okirat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a         változásbejegyzéssel kapcsolatos eljárásra a Miskolci         Törvényszék Cégbírósága előtt megbízza a Hollóné Dr.         Baranyi Zita Ügyvédi Irodát (képviseli: Hollóné Dr. Baranyi         Zita ügyvéd).

           

        A         testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések         megtételére.

           

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

Határidő:         azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

           

        24/2017.(II.23.)         Képviselő-testületi határozat

           

 

           

        Tárgy:         Berecz Róbert adómentes lakáscélú munkáltatói támogatása

           

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.) ügyvezetője Berecz Róbert (sz.: Miskolc, 1982.04.17.; a.n.: Gondol Erzsébet) részére 2017. január 01. napjától 30 000 Ft/hó vissza nem térítendő támogatás folyósítását rendeli el lakáscélú felhasználásra, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 2.7. pontja rendelkezése szerint.

           

 

           

        Felelős:         Berecz Róbert ügyvezető

           

Határidő:         a lakásvásárlást követő hótól folyamatos

 

 

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. A Kincstár visszadobta a törzskönyvi bejegyzését a Miskolc Város által készült Társulási Megállapodásnak. A 103/2016.(XII.15.) határozattal elfogadta a képviselő-testület a Társulási Megállapodást. A társulás tagjait semmilyen anyagi megterhelésre nem kötelezi ez a megállapodás sem. A kiküldött határozati javaslatnak megfelelően kérem, hogy fogadja el a testület az új társulási megállapodást, a 103/2016.(XII.15.) határozat visszavonásával egyidejűleg.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

           

        25/2017.(II.23.)         Képviselő-testületi határozat

           

 

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása és kapcsolódó döntések meghozatala 

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy Sajószöged Községi Önkormányzat társult tagként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése alapján létre hozza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 2017. április 1. napjával az 1. melléklet szerint társulási megállapodás megkötésével.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2. A Képviselő-testület a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tárgyában, a határozati javaslat 1. mellékletét képező Társulási Megállapodás jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat 1. mellékletét képező Társulási Megállapodás aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: Aláírás esetében Legkésőbb minden tagönkormányzat jóváhagyását követően

 

4. A Képviselő-testület a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vonatkozásában 2016. december 15. napján hozott 103/2016.(XII.15.) számú határozatát visszavonja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: újabb kérelem érkezett a rutinpálya melletti ingatlanok megvásárlására Mészáros János és Kasszai Szilvia tiszaújvárosi lakosoktól. Javaslom, hogy ahogy az első vevőnek 2 000 000 Ft + Áfa vételáron értékesítse a testület az ingatlant.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

26/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A sajószögedi 965/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 965/1 hrsz-ú ingatlant 2 000 000 Ft+Áfa vételáron megvételre felajánlja Mészáros János és Kasszai Szilvia 3580 Tiszaújváros, Árpád út 16. sz. alatti lakosoknak az alábbiak szerint:

           

        egymillió         forintot és a teljes vételár ÁFA tartalmát (54 000         forintot) a szerződés aláírásakor,

           

        egymillió         forintot június 30-ig fizetnek meg.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a MiReHuKöz Nonprofit Kft. küldött egy tájékoztatást, 2017. március 01-től kizárólag a chippel ellátott edényzetek ürítését fogják elvégezni.

 

 

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Szöged Big Band készül ez évi legnagyobb eseményére 2017. márciusban megrendezendő budapesti Big Band szakmai napra, amely hozzájárul a zenekar fejlődéséhez. 70 000 Ft támogatás kér ellátásra és útiköltségre. Minden évben támogatjuk a zenekart, támogatni javaslom a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

27/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70 000 Ft, azaz Hetvenezer forint támogatást nyújt a Szöged Big Band részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

e./

dr. Boros István címzetes főjegyző: februári ülésen szoktam előterjeszteni a civil szervezetekről szóló beszámolót, amelyet rajtunk kívül álló okok miatt a soron következő ülésen tudunk megtenni.

 

 

f./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK igazgató a határozati javaslat a./ részét küldte meg, amely szerint 2017. június 26. – 2017. július 30. között lenne zárva az intézmény. Kicsit sokallom, hogy karbantartási és takarítási munkák elvégzésére 25 munkanapon keresztül zárva legyen az óvoda. A sajóörösi óvoda az előzetes egyeztetések szerint csak 7-10 napra tudja átvenni azokat a gyerekeket, akiknek nem megoldott erre az időszakra az elhelyezése.

Ha a képviselő-testület is egyetért, akkor a b./ variációt javaslom elfogadni, ami egy héttel lerövidítené, 2017. június 26. – 2017. július 23. napja között határozná meg az óvoda nyári zárva tartását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

28/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha óvodai intézményegységében a nyári zárva tartás időpontját 2017. június 26. – 2017. július 23. napja között határozza meg.

A képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        18